Volím Svobodné

Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne

"Ale přece musíte mít nějakou adresu, aspoň na úřadě!", "To nejde, být bez trvalého bydliště!" Kdybych dostal korunu pokaždé, když nějakou podobnou větu slyším, měl bych na dobrou večeři ve slušné restauraci. Na základě četných dotazů rozhodl jsem se, že sepíšu pojednání o tom, jak že to s tím trvalým pobytem podle českého práva vlastně je.

Pojem "místa trvalého pobytu" (jak zní oficiální název) je definován zákonem 133/2000 Sb. v platném znění (zákon o evidenci obyvatel, rodných číslech a o změně některých zákonů). Ten ve svém § 10, odst. 1 stanoví, že:

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Ve vztahu k místu trvalého pobytu mohou nastat v zásadě tři situace:

  • Občan má klasický trvalý pobyt na "normální" adrese. To je běžný stav, platný pro většinu populace. Prvním místem trvalého pobytu je (nedohodnou-li se rodiče jinak) místo bydliště matky v době narození. V pozdějším životě se mění způsobem, který je obecně znám a dostatečně popsán.
  • Druhý případ nastává, když občan má trvalý pobyt "na úřadě". Ve většině parametrů se jedná o situaci ve výsledku shodnou s první. S výjimkou drobných obtíží, které budou pojednány níže, nepřináší občanovi nižádných problémů.
  • Poslední možností je, že občan trvalý pobyt nemá vůbec, neboť se jej rozhodl ukončit. To je nejextrémnější varianta, která má podstatné výhody i nevýhody a budeme se jí podrobněji věnovat později.

Trvalé bydliště "na úřadě"

V zákonem přesně stanovených případech se místem trvalého pobytu stává adresa ohlašovny pobytu (tj. typicky obecního úřadu, magistrátu nebo úřadu městské části). Pomineme-li exotické varianty (jako např. nově narozené dítě, u nějž není známa adresa trvalého pobytu matky nebo zbourání objektu, kde bylo trvalé bydliště umístěno), jsou v zásadě dvě cesty, jak tohoto stavu dosáhnout.

První cestou je úřední zrušení údaje o trvalém pobytu (nezměňovat s ukončením trvalého pobytu, viz níže). Vlastník objektu a nebo osoba oprávněná jej užívat (např. nájemce) může navrhnout, aby byl zrušen údaj o trvalém pobytu osobě, která nemá užívací právo k objektu a nebo jej nevyužívá. Po podání návrhu úřad dotčenou osobu vyzve, aby prokázala užívací právo a pokud tak neučiní, je jí údaj o trvalém bydlišti zrušen a novou adresou trvalého pobytu se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž obvodu občan původně trvalý pobyt měl. Tento postup je popsán v § 12 zákona o evidenci obyvatel.

Druhou cestou je "ukončení pobytu v cizině" podle § 10a téhož zákona. Tj. trvalý pobyt nejprve ukončíte (postupem popsaným níže) a pak znovu zahájíte, ale nemáte se kam přihlásit.

V případě, že máte "trvalé bydliště na úřadě", máte nadále občanský průkaz a v zásadě se pro vás nic nemění, máte stejná práva a povinnosti jako ostatní občané. Nejsou na vás kladena žádná omezení. Není ani na první pohled zřejmé, že adresa je úřední – všude se zadává normální ulice a číslo a někdo by musel vědět, že zrovna na téhle adrese sídlí úřad.

Úplné ukončení trvalého pobytu

Oproti v úvodu zmíněnému obecnému přesvědčení, mít trvalý pobyt je vaše právo, nikoliv povinnost. Trvalý pobyt můžete dle vlastního uvážení jednostranným krokem ukončit. Tuto situaci předpokládá a řeší zákon o evidenci obyvatel v § 10, odst. 12:

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

To je všechno. Toto své rozhodnutí nemusíte nijak zdůvodňovat, dokladovat žádné údaje a podobně. Je to velmi jednoduché, ale nezvyklé. Pro úředníka nezvyklé rovná se podezřelé a především náročné. Nelze se držet zaběhnutých regulí a je nutné myslet vlastní hlavou. Podle mých zkušeností je dosti pravděpodobné, že vám úřady budou dělat problémy, pročež to probereme do hloubky.

Pokud jste povahy spíše zakřiknuté, můžete celou záležitost vyřídit na dálku korespondenčně. Stačí na kus papíru napsat zhruba následující větu:

Ve smyslu § 10 odst. 12 zákona 133/2000 sb. o evidenci obyvatel v platném znění vám tímto oznamuji své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na území České republiky.

Tohle podepište (podpis nemusí být ověřený) a odešlete na adresu místně příslušného obecního úřadu. Můžete použít i datovou schránku a nebo e-mail, disponujete-li kvalifikovaným certifikátem. Do patnácti pracovních dnů musíte odevzdat občanský průkaz, takže nejjednodušší je poslat ho přímo s písemným rozhodnutím v obálce rovnou.

Pokud jste povahy asertivní a stejně jako já si myslíte, že když už nám stát za naše daně neposkytuje kvalitní služby, měl by poskytovat alespoň kvalitní zábavu, můžete celou záležitost vyřídit osobně. Dostavte se na ohlašovnu pobytu místně příslušného úřadu, pevným hlasem prohlašte "oznamuji vám své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na územní České republiky" a předejte papír s výše zmíněným textem.

Způsobíte patrně značný rozruch, protože (nebudete-li to předvádět na úřadu městské části Praha 7, kde jsou už zvyklí) nikoho takového v životě neviděli.

Troubleshooting při rušení pobytu

Problém: "To nejde, musíte mít nějaké trvalé bydliště."
Řešení: Donutit úředníka, aby našel a přečetl si zákon, podle kterého funguje (snadné) a intelektuálně jej vstřebal (obtížné). V praxi se mi osvědčila metoda kolovrátku a působení dojmem "tady stojím a nehnu se, dokud neuděláte co chci".

Problém: "Musíte vyplnit tenhle formulář…"
Řešení: Nemusíte, zákon ani žádný prováděcí předpis neudává žádnou konkrétní formu. V zásadě dokonce nemusíte ani na úřad chodit a celou záležitost můžete vyřídit korespondenčně. Já naposledy ukončoval pobyt zprávou zaslanou do datové schránky.

Problém: "Musíte uvést adresu pobytu v cizině."
Řešení: Nemusíte, zákon nic takového nevyžaduje. Nemusíte ani nikde říkat, že hodláte odcestovat do ciziny. Prostě ukončujete v rámci svých zákonných práv trvalý pobyt, nazdar, tečka. Nikdo není oprávněn vás jakkoliv zpovídat a požadovat další informace.

Výhody a nevýhody stavu bez trvalého pobytu

Hlavní výhodou a nevýhodou současně je, že se situací, kdy prostě nemáte adresu trvalého pobytu, se obecně nepočítá. To je pro vás výhoda v okamžiku, kdy někdo (typicky úřad) chce něco po vás. Budete-li trvat na svém a odmítnete tvrdošíjně udávat jakoukoliv adresu doma či v zahraničí, je dosti pravděpodobné, že protistrana nazná, že s vámi bude více problémů, než za kolik je placena, pomyslí si cosi o prdeli a dá vám pokoj.

Další výhodou je, že se můžete vyhnout placení některých poplatků, které jsou vázány na místo trvalého pobytu. Namátkou mne napadá poplatek za svoz komunálního odpadu (někde) a poplatek za psa.

Ostatně, právě disputace s brněnskou městskou policií na téma psího poplatku mne původně přivedla k napsání tohoto článku. Zlatým hřebem pokusu o kontrolu byla nepochybně idea, že nemaje trvalý pobyt, nemohu mít psa. Tato teorie je absolutně neopodstatněná, ale příslušný polopolicajt si zaslouží alespoň půl bodu za originalitu (a mínus deset bodů za blbost).

Na rozdíl od "adresy na úřadě" jsou s totální absencí trvalého bydliště spojeny i některé nevýhody.

Tak například nemůžete získat živnostenské oprávnění nebo být statutárním orgánem obchodní společnosti. Nicméně nepřišel jsem dosud na odpověď na otázku, co se stane ve chvíli, kdy už ŽL máte nebo statutárem jste – zda ta pozice automaticky zaniká nebo jak.

Nemáte volební právo v žádných volbách, kromě těch do Poslanecké sněmovny. A u nich sice máte volební právo, ale nemáte jej jak realizovat, protože nejste nikde zapsáni v seznamu voličů.

Nemůžete získat řidičák, protože vám ho nemá kdo vydat. Pokud ŘP už máte, tak je vše v pořádku, platí vám i nadále a lze jej i obnovit (obnoví ho ten úřad, který vydal předchozí). Jenom nelze získat nový, protože s tím zákon nepočítá.

Patrně jsou ještě nějaká další omezení, ale zatím jsem na ně nenarazil. Nepochybně budete mít problém v případě, kdy po úřadu budete něco chtít vy – sociální dávky a podobně.

Prokazování totožnosti

Jako osoba bez trvalého pobytu musíte odevzdat občanský průkaz a nový nedostanete, ani žádný jiný doklad. Hlavním dokladem vaší totožnosti se stává váš cestovní pas.

Z praktického hlediska je nesmírně důležité, abyste v době ukončení trvalého pobytu měli platný cestovní pas a v případě vypršení jeho platnosti včas požádali o jeho prodloužení. I nadále jste občany ČR (a vztahují se tedy na vás všechna práva a povinnosti vázaná na občanství) a cestovní pas je způsob, jak to prokázat.

Může být proto vhodné mít cestovní pasy dva. O této možnosti se obecně neví, ale zákon takový postup umožňuje. Prvním důvodem je mezinárodní politika. Např. máte-li v cestovním pasu vstupní razítko Izraele, nepustí vás do některých arabských států (které Stát Izrael neuznávají). Druhým důvodem je, že při žádosti o některá víza musíte nechat pas na příslušném ZÚ, a to i po poměrně dlouhou dobu. Např. když jsem žádal o ruské vízum, měli můj pas na ruském velvyslanectví zhruba měsíc (a celkově byl proces získání víza mnohem komplikovanější, než v případě mediálně svého času tolik protřásaného víza amerického). Pokud byste v té době chtěli někam cestovat, potřebujete druhý pas.

V některých případech po vás budou požadovány dva doklady totožnosti. To může mimochodem být problém i pro osobu s řádným trvalým pobytem, protože státem vydávané osobní doklady jsou v zásadě čtyři: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a zbrojní průkaz. Řidičák a zbroják nemá a nemůže získat každý. Pas sice může, ale ne každý ho má. A vzhledem k existenci Schengenského prostoru bude lidí bez pasu možná přibývat.

V případě, že po vás někdo bude chtít dva doklady totožnosti, budete patrně předkládat pas a např. řidičák. Nemáte-li nebo chcete-li se pobavit, pak dva cestovní pasy. Způsobí to patrně jistý rozruch, protože na to většinou formuláře a postupy nejsou připraveny, ale zatím se mi podařilo to vždy úspěšně vyřešit. A to včetně takových exotických situací, jako vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.

Opětovné získání trvalého pobytu

Při opětovném získávání trvalého pobytu musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To se nejlépe dělá pomocí cestovního pasu (proto jsem vám o pár odstavců výše doporučoval, abyste si na něj dávali pozor).

Pokud nemáte adresu, kam se přihlásit, budete přihlášeni na adresu ohlašovny, což stanoví § 10a zákona o evidenci obyvatel:

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.

(Doklady podle odst. 6 jsou doklady o právu uživat objekt, viz následující část). Máte-li cestovní pas, je získání (a opětovné zrušení) trvalého pobytu triviální úkon.

Troubleshooting pokud trvalý pobyt potřebujete

Jsou situace, kdy trvalý pobyt potřebujete. Typicky třeba výše zmíněné volby a nebo vydání ŘP. Řešení je jednoduché: na chvíli si jej zřídíte a pak zase zrušíte. Může to být na několik minut nebo na několik dnů.

Například u voleb do PS jsem to řešil tak, že jsem se přihlásil k trvalému pobytu (viz výše), nechal si u vedlejšího okénka vydat voličský průkaz a zase se odhlásil, to celé během asi patnácti minut.

Veškeré tyto úkony jsou zdarma, neplatí se za ně správní poplatek. Nemusíte ani vyplňovat žádný formulář. Je pravděpodobné, že se vás na úřadě budou snažit přimět k tomu, abyste zároveň zažádali o občanský průkaz (na to potřebujete formulář a fotku), ale to není vaší povinností. Vaší povinností je požádat o OP do patnácti pracovních dnů od změny. Tedy pokud svou záležitost stihnete vyřídit během patnácti dnů, nemusíte se obtěžovat.

Mýty a fámy o trvalém pobytu

V poslední části tohoto článku bych se rád zaměřil na vyvrácení některých mýtů a fám, které se s problematikou trvalého pobytu pojí.

Typickým příkladem článku, kterého třetina je vyloženě lživá, třetina irelevantní a třetina zkreslená je například tato žurnalistická perla vydaná na iDnes: Tisíce lidí se vydávají za bezdomovce. Vyhnou se tak úřadům. Pokusím se některé z tamo zmíněných a dalších mýtů rozkrýt.

Právo bydlet v bytě, kde mám trvalý pobyt

Nic takového neexistuje. Ba dokonce, pro posílení právní jistoty, to zákon o evidenci obyvatel výslovně říká ve svém § 10, odst. 2:

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Kromě toho, trvalý pobyt nemáte v konkrétním bytě, ale na adrese, tedy v domě. Pokud je v jednom domě bytů několik, nelze z údaje o trvalém pobytu vyčíst, který byt je ten pravý.

Zrušením trvalého bydliště se lze vyhnout exekuci

Nelze. Věřte mi, hovořím z vlastní zkušenosti. Ukončením trvalého pobytu nebo trvalým pobytem na úřadě je možné mírně zkomplikovat tzv. mobiliární exekuci, tj. zabavení movitých věcí, ale to je asi tak všechno. Když bude chtít, exekutor si vás stejně najde.

Budu mít problémy se zdravotním pojištěním

Se zdravotním pojištěním je to dost komplikované, ale ze zákona jste jej účastni téměř vždy. Pokud jste zaměstnáni u českého zaměstnavatele, jste pojištěni, bez ohledu na to, zda máte trvalý pobyt nebo ne. Moje zdravotní pojišťovna (VZP) řeší zapeklitý problém, zda mne má evidovat pod kódem 1C nebo 1E nebo jakým, ale to je naštěstí její problém a ne můj.

Nejsem si zcela jist, jak je to u OSVČ a nebo osob bez zdanitelných příjmů v případě, že nemají trvalý pobyt. Do této situace jsem se nedostal, takže nechci kázat bludy.

Maření doručování zásilek

Manipulací s údajem o trvalém pobytu v zásadě není možné se vyhnout doručování úředních zásilek. Tato problematika by vydala na samostatný článek a v souvislosti s nedávnou novelou OSŘ jich bylo také nemálo napsáno, takže vás odkazuji na ně. Dobrým startovním bodem je web www.reformajustice.cz, provozovaný Ministerstvem spravedlnosti.

Zajištění doručování zásilek

Pokud doručování nechcete mařit, ale naopak chcete mít jistotu, že se k vám zprávy dostanou, máte v zásadě dvě možnosti:

Zřiďte si datovou schránku. Ačkoliv s nimi jsou jisté problémy, pro běžného počítačově zdatného uživatele jsou datové schránky výrazným přínosem. Pokud máte datovou schránku, musí vám do ní být zasílána veškerá úřední korespondence, jinak není platně doručena (tj. úřad si nemůže vybrat, musí vám zprávu poslat elektronicky).

Nechcete-li si zřizovat datovou schránku, není vše ztraceno. Poslední reforma doručování přinesla konečně institut "doručovací adresy". To je údaj, který se zanáší do registru obyvatel a označuje adresu, na níž má být doručováno. Můžete uvést jakoukoliv adresu a nemusíte nijak prokazovat žádný vztah k ní. To je řešení nejenom pro úřední bezdomovce, ale také pro lidi, kteří reálně bydlí jinde, než kde mají trvalé bydliště. Opět, je-li tato adresa uvedena, musí být doručováno na ni. Pozor – doručovací adresu musíte uvést předtím, než si zrušíte pobyt, potom to nejde.

Takže jak na to?

Jak byste tedy měli postupovat, chcete-li se stát úředně bezdomovcem?

  1. Ověřte si, že máte platný cestovní pas. Pokud nemáte, nebo mu bude brzo končit platnost, požádejte o jeho vydání. Pokud nemáte jiný státem vydaný průkaz totožnosti (typicky ŘP), požádejte o vydání druhého cestovního pasu. Platnost pasu si hlídejte – bude vaším základním dokladem totožnosti a pokud vám vyprší, bude získání dalšího podstatně komplikovanější.
  2. Zajděte na ohlašovnu pobytu v místě trvalého bydliště. To je typicky obecní/městský úřad, případně úřad městské části. Tam postupem popsaným výše ukončete trvalý pobyt.
  3. Enjoy :)

Zásadní otázka samozřejmě je, proč byste toto měli podstoupit.

Pomineme-li těch pár stokorun ušetřených na poplatcích, může být základním motivem lepší pozice proti různým formám úřední šikany – máte šanci, že si úředník vybere snazší oběť. To samozřejmě předpokládá, že nejste v pozici prosebníka, pokud po úřadu něco chcete vy, není dobré mu to komplikovat. Já se ovšem nacházím v pozici opačné, po státu nic nechci, většinou chce stát něco po mně, tak ať si s tím poradí.

Pro mne byla hlavní motivací zvědavost. Rád testuji systém, zkouším, jak si s tím lidé a systémy kolem mne poradí. Absence trvalého pobytu je výtečným nástrojem takového testování.

Titulek:
Text komentáře:
Vaše jméno:
Váš e-mail: (nebude zveřejněn)

WWW stránka:
Opište text z obrázku:

Hezké :) Akorát mě napadá pár problémů, jak se ty řeší:

1) co je uvedené v registru vozidel? Tam chtějí trvalý pobyt taky, na jeho základě dají značku a tak

2) Jak jsi řešil modré zóny?

3) Co když úřad ignoruje datovou schránku, dopis pošle třeba na nějakou starou adresu? Pak se považuje za doručený, ty s o něm nedozvíš, ale běží lhůta na vyjádření. Třeba kdyby to byla pokuta, která by ti nabobtnala a časem na tebe poslali exekutora (který ze zákona nejdřív koná a pak myslí)? Je pěkné, že třeba po roce bys vysoudil, že úřad pochybil, ale do té doby bys byl bez věcí.

1) Trvalý pobyt není podmínkou registrace.

2) Neřešil, ale kdybych řešil, tak postupem podobným jako u voleb.

3) Oni už si na DS mezitím docela zvykli. A exekutoři si na DS zvykli velmi rychle, svého času jejich zprávy tvořily asi 70% objemu provozu.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Problémy

28. 11. 2011 9:14:1228. 11. 2011 9:14:12 R.R. ---.eurotel.cz

3) Pokud orgán veřejné moci odešle osobě se zpřístupněnou datovou schránkou nějakou písemnost v listinné podobě, právní účinky doručení jen tehdy, pokud si adresát zásilku převzal. Jestliže si adresát zásilku nepřevzal a písemnost se vrátila jako nedoručená, nelze považovat písemnost za doručenou po 10 dnech od prvního pokusu o doručení a ani později.

http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-86-pdf.a…

http://www.lupa.cz/clanky/do-vezeni-kvul…

Diky peknej clanek. Jeste si musim udelat ten pas. Tvrale ziju v zahranici a CR vubec nepotrebuji. Vse vyrizuji jiz od pocatku pres DS.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Problémy

27. 11. 2012 13:38:3927. 11. 2012 13:38:39 FFFF ---.i4g.tmcz.cz

Asi jsi při rušení TP neudal, nepožádal o změnu doručovací adresy, jak se píše výše i v zákoně.

Jinak článek zajímavý, spolu s diskuzí odpověděl na spoustu otázek, které si kladu už delší dobu.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Problémy

31. 1. 2015 16:26:1831. 1. 2015 16:26:18 DanaDana ---.ktkadan.cz

Mám na Vás dotaz.mám trvalé bydliště v jiném městě než žiji už víc jak 5 let.CHtěla bych se nahlásit tam kde žiji a nevím zda tam trvalé bydliště mohu dostanu jak to mám udělat kam se obrátit koho požádat děkuji dana

Obejdu se bez trvalého bydliště i když chci kandidovat v nějakých volbách?

Respektive s míň jak patnáctidenním trvalým pobytem, abych si nemusel žádat o občanku.

BTW nebylo by možné požádat o zrušení žádosti z důvodu zániku nároku na OP, kdybych z nějakého důvodu potřeboval trvalý pobyt na delší dobu než 15 dnů?

Jaké zrušení žádosti? Vy o nic nežádáte, je to jednostranné rozhodnutí s okamžitými důsledky. Prostě trvalý pobyt zrušíte a zřídíte, kdykoliv chcete, resp. potřebujete.

Myslel sem po žádosti o občanku, kdybych se nevešel do těch patnácti dnů. Jaký problémy bych měl, když o ni po patnácti dnech nezažádám?

Zrušit určitě ne. Ona ta žádost je defacto jedno, stojí vás to jednu fotku, neplatí se v tomto případě správní poplatek.

Nepodání této žádosti je přestupek, za který můžete dostat až pokutu 10 000 Kč. V praxi to není tak horké, já kdysi za několikaleté prodlení dostal pokutu 500 Kč, kterou navíc ještě úřad nedokázal zdůvodnit a mé odvolání zpracovat, takže jsem nakonec neplatil nic.

Určitě nemůžete kandidovat v obecních nebo senátních volbách. U poslanecké sněmovny a EP si nejsem jist.

A patnáctidenním trvalým pobytem by se to nedalo vyřešit?

Jak říkám, nevím jak v PSP nebo EP, ale u senátu nebo obecních voleb zastupujete ten svůj konkrétní obvod a podmínkou je mít tam pobyt po celou dobu mandátu. Vím, existuje řada případů, kde obecní zastupitel přišel o mandát, když změnil trvalé bydliště.

Po letmém průzkumu je zdá se absence trvalého pobytu slučitelná s mandátem, protože se s tím jako jinde prostě nepočítá. Mandát zaniká dnem, kdy byl trvalý pobyt změněn. Tzn. že když si ho nezměním ale jen zruším, tak by mělo stačit mít dočasný trvalý pobyt v době podání kandidátky. Co si o tom myslíš? Poprosím někoho s právním vzděláním, jestli by se mohl podívat na příslušný zákon.

http://www.epravo.cz/top/clanky/system-t…

„K zániku mandátu stačí, že zákonem předpokládaná skutečnost nastala. Například při změně místa trvalého pobytu do jiné obce zaniká mandát dnem, kdy byla osoba přihlášena do tohoto jiného místa trvalého pobytu.“

http://www.epravo.cz/top/clanky/system-t…

„Zrušení zastupitelského mandátu

Členem zastupitelstva v obci může být jen ten, kdo má v obci trvalý pobyt. Jestliže se zastupitel přihlásí k trvalému pobytu v jiné obci, jeho mandát zaniká. Na samosprávě společenství občanů se podílejí pouze ti, kdo do tohoto společenství skutečně patří.“

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Volby

12. 4. 2012 19:12:5312. 4. 2012 19:12:53 StenSten 93.185.48.---

Zákon hovoří o ztrátě volitenosti. Ztráta trvalého pobytu ve volebním území je ztráta volitelnosti, takže zrušením trvalého pobytu přijdete o mandát.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Volby

20. 7. 2015 11:00:2020. 7. 2015 11:00:20 JardaJarda ---.dashofer.cz

Do senátu stejně jako do PS můžeš mít pobyt kdekoliv v ČR není to vázáno na volební obvod.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Volby

5. 9. 2012 12:33:565. 9. 2012 12:33:56 JUDr.JUDr. ---.net.upcbroadband.cz

Do obcí 100% ne (kandidatura vázána na místo trvalého bydliště), do krajů také 100% ne (stejný důvod jako do obcí). Do poslanecké sněmovny a samozřejmě senátu) stejný zákon toť otázka, protože sice je napsáno, že je nutné napsat "...kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu..." ale není to vázáno na území ČR. Musela by nastat výkladová analogie práva a to je ta otázka :-) Ovšem zákon odlišuje pojmy "trvalý pobyt" a "má bydliště mimo území ČR", tak vzniká dvojitá výkladová otázka. Ale raději bych s tím moc nepočítal...

a do Evropského parlamentu je to jasné :-)) Právo volit (kandidovat) na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič"). Podmínka hlášení trvalého pobytu se vztahuje pouze na ne-občany ČR :-)

Ovšem zákon vyžaduje zapsání na obec trvalého pobytu a pod čarou se odkazuje na zákon o evidenci obyvatel. Zde nastává menší problém, ovšem zde je nutné uvést, že poznámka pod čarou není součást zákona, ale pouze ukazuje co tím má zákonodárce na mysli, tedy bych asi neviděl problém uplatnění obdobného zahraničního právního předpisu (roz. státu EU), který shodnou problematiku řeší.

So zrusenym trvalym bydliskom je viac srandy, ako dany clanok popisuje (moje vlastne skusenosti v SR, situacia v CR moze byt ina):

- problemy v banke - neotvoria vam urcite typy uctov, ktore sa viazu na SK adresu, respektive niekde vas poslu do <> lebo nemate ziadny doklad o adrese

- mobilni operatori - to iste, problem je aj pri prechode pausal <=> predplatena karta, pokial uz mate len pas a nie OP

- volby - volit mozete, kde chcete, ja som volil zo zahranicia postou, je na to urad niekde v Petrzalke v Blave, vsetko som vybavil v pohode cez listovu komunikaciu

- svadba - toto bola asi najabsurdnejsia situacia spojena s absenciou trvaleho pobytu. Musel som si vybavit certifikat, ze som obcanom SR. Certifikat plati len 6 mesiacov a da sa vybavit len osobne. Ja som svadbu stihol len tak tak, par dni po svadbe platnost certifikatu vyprsala. Absurdida je v tom, ze pas stat vyda len obcanom, takze by mal stacit ako dokaz o obcanstve, ale z nejakeho blbeho dovodu nestaci, clovek musi mat certifikat a zaplatit zan. Vybavuje sa to na zaklade rodneho listu (z ktoreho jasne vidiet, ze som obcanom SR, tak isto ako moji rodicia) a urad by mal mat k dispozicii aj udaje, kedy som sa z trvaleho pobytu odhlasil, respektive by ma tym nemali zatazovat a zavolat na iny statny urad.

- dan z prijmu - Inac ma este napadla jedna dost podstatna vec, co sa tyka absencie trvaleho pobytu.

Pozrite si zakony, co hovoria o zdanovani prijmov.

Na Slovensku bol trvaly pobyt jednym z hlavnych indikatorov strediska zivotnych zaujmov, a ja som sa odhlasoval kvoli tomu, aby som v SR nemusel dodatocne zdanovat prijem zo zahranicia.

Danovy urad su vychcalkovia, aj ked clovek pracoval cely rok v zahranici, ale mal v SR trvaly pobyt, tak v pripade, ze v zahranici zaplatil z prijmu dan nizsiu, ako by musel platit v SR z toho isteho prijmu, tak musel v SR doplatit rozdiel.

Naopak to samozrejme nefungovalo, a SR sa zbavila aj vsetkych inych vydavkov - penzia, zdravotne poistenie atd .

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Skusenosti zo Slovenska

23. 11. 2011 22:09:1023. 11. 2011 22:09:10 HonzaHonza ---.net.upcbroadband.cz

Tak v CR je to s danemi opacne. Ja jsem mel trvaly pobyt v CR, prijmy pouze v SR. Nejdriv jsem danil v SR, pak dodatecne v CR a v obou pripadech jsem dostal neco nazpet. :-)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Skusenosti zo Slovenska

27. 8. 2012 17:51:4627. 8. 2012 17:51:46 AndreasAndreas 212.180.234.---

Já jsem si trvalý pobyt před časem rušil z několik důvodů:

1. Celkem vysoký doplatek na dani z příjmu v ČR (měl jsem zdanitelné příjmy ze zahraničí)

2. Hrozba trestního stíhání (nikdy jsem nikomu nic nedlužil ani nedlužím, nikoho jsem nezabil ani nezmlátil, ale přesto mi hrozilo trestní stíhání - žalobce nakonec naštěstí uposlechl mého varování a mám klid, alespoň prozatím).

Zrušení trvalho pobytu proběhlo vklidu (během pár minut). Pracovnice MÚ jen byla trochu zaskočena a zeptala se mě, zda mám jiný doklad. Odevzdal jsem OP. Pas jsem měl platný asi jen měsíc, tak jsem si nový vyřídil na nejbližší ambasádě v místě mého pracoviště.

Problém nastal pouze tehdy, kdy jsem potřeboval nový mobil a chtěl využít výhodné nabídky. Tak jsem si koupil mobil bez výhodné nabídky.

Momentálně mám nezdanitelné příjmy. Výhodou jsou vyšší příjmy. Nevýhodou je, že nemám hrazené zdravotní pojištění. Takže si asi budu muset obnovit trvalý pobyt, abych se mohl zaregistrovat u zdravotní pojišťovny.

odpovědětodpovědět Gravatar

Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

Píšeš, že:

"Namátkou mne napadá poplatek za svoz komunálního odpadu (někde)"

od čeho se to odvijí? Proč jen někde?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

15. 11. 2011 18:32:4015. 11. 2011 18:32:40 EduardoEduardo ---.net.upcbroadband.cz

Pokud je mi známo, poplatky odvádíš i na místech, kde jsi vlastníkem části nemovitosti, např. bytové jednotky. Což je další zajímavost, zda-li osoba bez adresy může vlastnit nemovitost a co na to katastr?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

Já jsem vlastnil celou nemovitost - domek a chtěl jsem si na městském úřadě přihlásit placení odpadu. Bez trvalého pobytu to nešlo. Popelnici předchozího majitele mi nikdo nezabavil a ještě mi ji město zdarma vyváželo.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

Je to v každém městě jinak, určuje si to každé město samo. Někde je plátcem každý, kdo tam má trvalý pobyt, někde je plátcem vlastním nemovitosti.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

Díky za odpověď..akorát mi vrtá hlavou jaktože mi nedošla odpověď emailem...

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

27. 11. 2011 0:00:3627. 11. 2011 0:00:36 MatMat ---.dclient.hispeed.ch

V CR je povinnost danit veskere prijmy ziskane v EU - co se Francie tyce, neco vymoct nazpet je prakticky nemozne, CR si to zdani podruhe, bezohledu na to, jaka byla dan zahranicni - dnes uz nastesti nejsem soucasti EU, takze se me to netyka. :)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

27. 11. 2011 0:05:4627. 11. 2011 0:05:46 MatMat ---.dclient.hispeed.ch

Predchozi koment patril k tematu dani - pardon.

A co se popladku za odvoz odpadu tyce, konkretne v Ostrave je povinen platit tyto kazdy s trvylym pobyte - pri prokazani pobytu (vetsinou nejlepe pracovni smlouva) v zahranici se i z tohoto da vymanit, ovsem paradoxne ty poplatky nejdrive musite zaplatit a pak je teprve muzete pozadovat na zaklade prokazani zahranicniho pobytu nazpet, zrejme z duvodu, ze to mnohe pro tech par stovek odradi. :D

Zajímavé, ale reálný přínos jsem tam nakonec nenašel. Jaké všechny konkrétní poplatky (kromě psa a odpadu) tímto krokem odpadají?

Já osobně to kvůli finančnímu přínosu udělat nechci. Jde mi o princip. Institut trvalýho bydliště bych nejradši zrušil. Je to v 21. století něco naprosto zastaralýho a akorát posiluje pozici státu, kterej o nás chce vědět i jakou máme velikost bot. Sakra, měl sem vyfotit jak sem se sečet při sčítání lidu :-)

Obecně to žádný zásadní hmatatelný přínos nemá, viz jak píšu v článku.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Přínos

21. 11. 2013 0:24:2921. 11. 2013 0:24:29 RadekRadek ---.22.broadband9.iol.cz

dle mých zkušeností odpadá povinnost platit zdravotní pojištění. Bylo mi zděleno na VZP že platit sice nemusím ale po obnovení trvaleho pobytu v ČR budu muset doložit (např. pracovní smlouvu, nebo prostě nejaky dokument o tom kde jsem byl) jinak po mě budou chtít uhradit pojištění zpětně... to se člověk prostě nemuže dneska sebrat a jít spát na rok do lesa nebo na pláž aniž by za to musel pak platit?

odpovědětodpovědět Gravatar

Daně

15. 11. 2011 18:31:0515. 11. 2011 18:31:05 EduardoEduardo ---.net.upcbroadband.cz

Obecně by mě zajímal pohled na souvislost daní (daně z příjmu fyzických osob a obou pojištění) a bezdomovectví. Co se týče testování, celkem zábavné je pozorovat konflikt OSVČ bez ŽL (tj. umělci, autoři,...) se systémem. Např. jinými úřady, pro které člověk vykonává určitou činnost. V tomto případě se osoba pouze registruje na příslušném FÚ k jejímu trvalému bydlišti. Pokud takové bydliště nemá, kam se má registrovat?

Mne by ještě zajímalo, jak je absence trvalého bydliště slučitelná s podnikáním. Je možný vlastnit nebo spoluvlastnit třeba eseróčko? Je potřeba mít při zakládání firmy trvalý bydliště? Dalo by se vyřešit dočasným trvalým bydlištěm jako při volbách?

Vlastnit nebo spoluvlastnit ano, ale ne např. se stát jeho jednatelem.

U daní je to pořešené, použije se poslední známé bydliště.

odpovědětodpovědět Gravatar

žádost o občanku

15. 11. 2011 19:42:3515. 11. 2011 19:42:35 AlnagonAlnagon ---.wincor-nixdorf.cz

Jedna věc se mi nezdá: "Vaší povinností je požádat o OP do patnácti pracovních dnů od změny. Tedy pokud svou záležitost stihnete vyřídit během patnácti dnů, nemusíte se obtěžovat." Jsi si jist, že tohle je právně v pořádku? Opravdu tě něco může vyvázat z povinnosti požádat o OP? Je to někde napsáno?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: žádost o občanku

Do patnácti dnů to nemusíte udělat, máte čas. Ovšem pokud se v průběhu těch patnácti dnů zase pobytu zbavíte, tak tu žádost už ani nemůžete podat (nedokážete doložit bydliště).

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: žádost o občanku

15. 11. 2011 20:27:0315. 11. 2011 20:27:03 AlnagonAlnagon ---.wincor-nixdorf.cz

Ne, nejde o to, jestli je člověk v tomto případě schopen o občanku požádat, ale zda zákon na takovou eventualitu myslí. Tedy zda skutečně dle litery zákona může zaniknout moje povinnost požádat o občanku.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: žádost o občanku

Povinnost vám teoreticky nezanikne, ale fakticky ji nelze nijak splnit, stane se neúčinnou, nelze ji vymáhat ani trestat.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: žádost o občanku

Hlavně bych řekl, že po změně vydávání OP se bude IT systém zoufale bránit, když mu úřednice nevyplní všechny povinné kolonky a těmi trvalé bydliště je. Takže bych se nebál požádat ;-) Asi to zkusím, až si pro OP půjdu - když už ho mám teď propadlý.

Koukám, že BDSM až do morku kosti.

Je možný nechat si vystavit pas po předložení řidičáku, zbrojního průkazu nebo rodnýho listu? Já bych si pro jistotu nechal udělat druhej pas i když budu mít řidičák.

odpovědětodpovědět Gravatar

Problém z pohľadu programátora

Ak správne rozumiem článku, tak správne by som mal v DB pri osobách miesto

[ADROBE] [varchar](30) NOT NULL

odteraz písať

[ADROBE] [varchar](30) NULL

a podobne aj s PSC.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Problém z pohľadu programátora

alebo druhá možnosť:

nechať ADROBE NOT NULL

a všade v aplikáciach do zoznamu obcí pridať obec s názvom "www.weblog.rider.cz/articles263"

:-) :-)

odpovědětodpovědět Gravatar

Zivnostak

16. 11. 2011 19:36:1716. 11. 2011 19:36:17 Jan DžačovskýJan Džačovský ---.143.broadband4.iol.cz

Zdravim, pridam zkusenost. V lednu jsme si poridil Zivnostenske opravneni. Rodice vsakl nechteli, abych mel jejich adresu (kde jsem se ostatne stejne nezdrzoval) jako sidlo podnikani a tak se rozhodli mne z pobytu odhlasit. Tim jsem pripadl na uredni adresu obecniho uradu. Jake prekvapeni pak pro mne bylo, kdyz mi z zivnostaku volali, ze s uredni adresou musim mit souhlas obce se sidlem podnikani (coz je prave trvaly pobyt). Po jednom neprilis prijemnem hovoru jsem se dovedel, ze zadny souhlas nedostanu a basta fidli. Tudiz jsem vyhodil litr za vyrizeni ZL zbytecne a uzil si tak zivnostak necely dva mesice. ;)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zivnostak

16. 11. 2011 20:58:1416. 11. 2011 20:58:14 teratera ---.net.upcbroadband.cz

cau, nechci delat reklamu, ale vhodne je napr. tohle http://www.firmin.cz ...

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zivnostak

17. 11. 2011 14:04:5317. 11. 2011 14:04:53 Jan DžačovskýJan Džačovský ---.143.broadband4.iol.cz

No je to ponekud drahe reseni. (mel jsem zivnostak navic k HPP, tudiz jako vedlejsak bez jistoty stabilniho privydelku).

odpovědětodpovědět Gravatar

Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

Zajímavý experiment a zajímavá ukázka toho, jak se lze šikaně ze strany úřadů preventivně bránit šikanou úřadů. Vždycky jsem byl odpůrcem správních poplatků, teď si ale říkám, že na nich něco je, jenom bych je přejmenoval na regulační. Ale jinak s tím v zásadě nemám problém, institut trvalého bydliště pomalu ale jistě zastarává a spousta agend (zákonů) už pracuje spíše s reálným bydlištěm (myslím, že to nazývají místo, kde se člověk obvykle, nejčastěji nebo naposled zdržoval). Vlastně mi na celém tom konceptu vadí jediná věc, a to proklamovaná výhoda neplatit poplatek za odpad. On se ten odpad vyveze sám a zadarmo? Nevyveze, takže neplatit znamená parazitovat na těch, co platí (variantu, že by se odvoz odpadu platit z daní jako veřejná služba podobně, jako např. pouliční osvětlení, nepočítám, ta u nás, pokud vím, nikde nefunguje). Tedy alespoň jsem to pochopil jako neplatit vůbec, a ne platit tam, kde skutečně bydlím, a ne tam, kde jsem jen hlášen.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

Pokud vás to uklidní, tak v obou městech, kde žiju (Praha, Brno) platí poplatky za odvoz TKO majitel nemovitosti a promítá to do nájmu. Na základě trvalého bydliště to mají jenom v některých městech a důsledkem této politiky je, že řada lidí tento poplatek platí 2x.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

19. 11. 2011 4:15:5319. 11. 2011 4:15:53 VirVir ---.143.broadband7.iol.cz

seru na ně vše začnu řešit hned po defenestraci slibuju :)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

27. 11. 2011 0:24:2427. 11. 2011 0:24:24 MatMat ---.dclient.hispeed.ch

A proc by mel nekdo platit poplatky za odpad (at uz na zaklade trvaleho pobytu nebo jako vlastnik nemovitosti), kdyz v danem miste zadny odpad nevytvari a plati jine daleko vyssi poplatky nekde zcela jinde? - pripada mi to, ze spise parazituje ten, kdo poplatky vybira.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

12. 12. 2012 5:21:3712. 12. 2012 5:21:37 ing.Jiri Krizing.Jiri Kriz ---.26.broadband12.iol.cz

Mám chatu, kde se prokazatelně už dlouho vůbec nezdržuji a bohužel je v současnosti neprodejná. Požádal jsem podle zákona o odstranění tvrdosti jeho ustanovení (vyhláška obce Křivoklát o odpadech) a rok jsem neplatil za odpady z rekreačního objektu - mj. je od obce několik km daleko v rezervaci. Další rok jsem obdržel výměr s komentářem, že poplatek prostě podle zákona platit musím a že jej mám platit v jiné obci, kam to je "jen" 2,5 km a se kterou má Křivoklát dohodu. Bydlím na Moravě, chatu jsem zdědil a nevyužívám. Přesto mě obec chtěla dát k soudu a hrozila exekucí. Nevztahuje se k tomuto jednání paragraf o bezdů vodném obohacení? Nebudu kvůli nim přece donekonečna platit doslova za NIC!

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

10. 2. 2013 0:29:0410. 2. 2013 0:29:04 guggagugga ---.chrudim.net

Trosku jsem googlil a nasel jsem v jedne vysokoskolske praci budouciho pravnika tento text.

Povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Na rozdíl od OZV vydané na základě §17a Zákona o odpadech, kde dle odst. 2) je poplatníkem každá fyzická

osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Zejména majitelé rekreačních nemovitostí

často argumentují tím, že chatu nenavštěvují, odpad na území obce neprodukují, a tudíž

nepodléhají poplatkové povinnosti. Dokazovaní dle zákona o správě daní a poplatků v situaci,

kdy obec má na svém území více než 300 chat je velmi obtížné. Uplatnění místního poplatku

dle §10b ZOMP je dle názoru autora nespravedlivé vůči osobám, které se v obci přihlásili

k trvalému pobytu a z nichž obci plynou další příjmy z rozpočtového určení daní. Při zavedení

poplatku za odpad dle ZOMP je rovněž problematické zpoplatnění všech osob včetně

nezletilých dětí, protože možnost odvedení poplatku za celou domácnost je záležitostí

dobrovolnou, kterou obec nemůže nijak vymáhat.

Takze jak z textu plyne, to ze tam nebydlite vas nezbavuje povoinnjost platit poplatky, protoze neni v silach obce uhlidat, jestli tam opravdu pobavyvate ikdyby jen jeden den v roce. Ten poplatek je ale snizeny, nez plati obcane s trvalym pobytem...

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

23. 5. 2014 23:03:0723. 5. 2014 23:03:07 AnonymAnonym ---.sattnet.cz

Platit nemusite 2x, ja jsem donesl na urad v miste trvaleho bydliste prohlaseni, ze v miste trvaleho bydliste nebydlim a ze platim na prechodne adrese. Toto mi MU uznal. Jedina pakarna je, ze to po me chteji 1x rocne.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

28. 11. 2011 21:38:0328. 11. 2011 21:38:03 DanBlackDanBlack ---.net.upcbroadband.cz

"...On se ten odpad vyveze sám a zadarmo?..."

To mi teda pověz, jak to řeší v Teplicích? (za svoz se neplatí nic-bydlel jsem tam 2 roky :-D )

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

30. 11. 2011 13:30:1330. 11. 2011 13:30:13 PolluxPollux 195.113.135.---

Kromě Teplic je tomu tak např. v Mostě, kde se poplatky za svoz komunálního odpadu již několik let nevybírají. Důvodů je několik... hlavním je skutečnost, že podle zákona je původcem komunálního odpadu obec a náklady na vedení agendy a s tím související praktická nemožnost vymoci dlužné poplatky výrazně snižovaly "lukrativnost" těchto poplatků. Proto je pro obec výhodnější poplatky nevybírat.

Podnikatelé (všechny kamenné obchody apod.) poplatek nadále platit musí (to platí určitě v Teplicích), i když je to částka spíše symbolická.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

19. 6. 2012 11:49:2219. 6. 2012 11:49:22 tomas marnytomas marny ---.net.upcbroadband.cz

Jak parazitovat? Kdyz tam nebydlim, a nevyrabim odpadky, tak proc bych za to mel platit....

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

12. 12. 2012 5:24:1412. 12. 2012 5:24:14 ing.Jiri Krizing.Jiri Kriz ---.26.broadband12.iol.cz

Mám chatu, kde se prokazatelně už dlouho vůbec nezdržuji a bohužel je v současnosti neprodejná. Požádal jsem podle zákona o odstranění tvrdosti jeho ustanovení (vyhláška obce Křivoklát o odpadech) a rok jsem neplatil za odpady z rekreačního objektu - mj. je od obce několik km daleko v rezervaci. Další rok jsem obdržel výměr s komentářem, že poplatek prostě podle zákona platit musím a že jej mám platit v jiné obci, kam to je "jen" 2,5 km a se kterou má Křivoklát dohodu. Bydlím na Moravě, chatu jsem zdědil a nevyužívám. Přesto mě obec chtěla dát k soudu a hrozila exekucí. Nevztahuje se k tomuto jednání paragraf o bezdů- vodném obohacení? Nebudu kvůli nim přece donekonečna platit doslova za NIC!

Pane, Vy jste absolutní borec!! Klaním se až k zemi :-)

Díky moc za tento článek a klobouk dolů!!! Konečně jsem se dozvěděla (alespoň z větší části), co mě už dlouho zajímá. Díky díky díky!!!

odpovědětodpovědět Gravatar

super

21. 11. 2011 17:53:4521. 11. 2011 17:53:45 HonzaHonza ---.207.broadband4.iol.cz

Takový přístup se mi líbí, příští týden vyzkouším.

Jen by mě zajímala podobná situace pro cizince s trvalým pobytem v ČR?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: super

23. 3. 2013 11:42:1523. 3. 2013 11:42:15 AndreaAndrea 62.197.220.---

což se týká mně, mám trvalý pobyt v ČR, ale půl roku už pracuji v SR, přechodný pobyt tu mám nahlášený na cizinecké policii, ale pořád mám problémy s doručovací adresou, všechny úřady mi to posílají na trv.adresu kde se já nezdržuju, přitom všude udávám doručovací adresu, tj. na Slovenskou adresu...na koho se mám obrátit?děkuji

odpovědětodpovědět Gravatar

A co nezletili?

23. 11. 2011 22:10:5623. 11. 2011 22:10:56 HonzaHonza ---.net.upcbroadband.cz

Muzu ukoncit trvaly pobyt svemu diteti?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: A co nezletili?

Ja zrušil trvalý pobyt mladému před zápisem do školy abych se zbavil spádovosti.

U zápisu do první třídy byla fakt prdel :o) prej se jim to za 20 let ještě nestalo :o).

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: A co nezletili?

10. 2. 2013 0:32:0910. 2. 2013 0:32:09 guggagugga ---.chrudim.net

zrovna jsem se chtel tady zeptat, jestli ten clanek je stale aktualni. No evidentne je, jak je videt diky vasi zkusenosti :)

odpovědětodpovědět Gravatar

dobry navod

Dobry den,

dekuji mnohokrate za tip. Trvale bydliste mi vcelku pridelava problemy. Reknu proc.

Mam trvale bydliste, kde jiz 15 let nebydlim a ani k nemu nemam klice od domu. Na trvalem bydlisti jsou 2 spoluvlastnici. Kdyz jsem zadal oba spoluvlastniky o zruseni trvaleho bydliste, tak se k tomu nikdo nema a nechce s tim nic delat. A take k danemu ukonu zruseni trvaleho bydliste je treba souhlas obou spoluvlastniku.

Je vcelku bezne, ze kvuli doplneni udaje na doklad, musite jet par set kilometru daleko. Nelze to vyresit elektronicky. Nez byla zavedena dorucovaci adresa, tak mi s prehledem mohla jina osoba stejneho jmena a prijmeni brat postu. A mohl bych pokracovat v dalsich vyhodach trvaleho bydliste.

Psal jsem pred casem ombudsmanovi s danym problemem. Bohuzel mi jenom vykopirovali par kusu ze sbirky zakonu. A trvale bydliste Vam dneska nikdo neda z obavy pred exekucemi, coz najednu stranu chapu.

pekny den

Pavel Kysilka

Toto neni pravda, ucastnik muze vzdy ke zdaneni pouzit tzv. metodu vyneti pokud je pro nej vyhodnejsi a v takovem pripade z hlediska danoveho plneni v CR dochazi k situaci jako by ve skutecnosti nikdy v zahranici nebyl a byl nezamestnany (bez zdanitelnych prijmu).

Tohle patri ke komentari

RE: Na čem záleží zda musíš platit poplatek za odpad nebo?

Nahlasit bydliste v podnajmu si muzes i bez souhlasu majitele.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: dobry navod

27. 6. 2012 17:08:5827. 6. 2012 17:08:58 TondaTonda ---.net.upcbroadband.cz

Ale úřad to majiteli dá na vědomí a majitel se podle toho může zachovat

odpovědětodpovědět Gravatar

....

28. 11. 2011 22:41:4428. 11. 2011 22:41:44 IvanaIvana ---.versanet.de

Co porodne? Neni nahodou vazane na trvaly pobyt?

Nevim jak v cr, ale ja s kombinaci nl/de nemam moznost bezplatnych preventivnich prohlidek protoze v jedne zemi je to vazane na bydliste, v druhe na nemocenske pojisteni.

odpovědětodpovědět Gravatar

pas a trvalý pobyt

Super článek!

Tak jsem kouknul na pas a tam je uvedená trvalá adresa taktéž, co s tím? Když se eventuelně posléze odhlásím, tak teoreticky je pas neplatný, protože neudává správné údaje? Je to tak?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: pas a trvalý pobyt

Není mi známo, že by se v pasu kdy uváděla adresa bydliště. Je tam jenom, kdo pas vydal, ale adresa ne. Jaký vzor pasu (verzi) máte?

odpovědětodpovědět Gravatar

doplnění ohledně zdravotního pojištění

23. 12. 2011 10:07:5423. 12. 2011 10:07:54 JirkaJirka ---.196.broadband2.iol.cz

částečně inspirován tímto článkem, ale hlavně neustálou prudou tohoto kocourkova jsem také oznámil odhlášení TP. měl jsem ho na P3 a proběhlo to neočekávaně hladce (během pár minut od odeslání mailu přišly 3 odpovědi od robotů, že dopis byl podstoupen dále, něco o absenci el. podpisu a 4 dopis byl už od úřednice, která mi prostě oznámila, že si to mám přijít vyřídit na adrese té a té a že mají úřední dny v tolik a tolik. takže jsem přijel, odevzdal OP, dostal kousek papírku s potvrzením o zrušení TP a bylo hotovo. šel jsem tedy ještě na VoZP, kde mi dali formulář o tom, že jsem odevzdal kartičku (cesta do ciziny) s upozorněním, že je mou poviností po návratu pojištění v cizině doložit, jinak se vystavuju riziku pokuty a doplatku. takže jsem vrátil průkazku a šel, ale po pár metrech mě napadlo, že by bylo ještě dobré jim oznámit fakt, že nemám TP na území ČR, a tudíž že pokud mu chtějí něco poslat, nemají jaxi kam. na čež úřednice prohlásila, že "tak to zrušíme úplně" (k tomu jí stačil onen kousek papírku, který si ofotila). což mě mile překvapilo, protože mi celý rok tvrdošíjně oznamovali, že tato možnost neexistuje. takže od 1. 1. jsem oficiálně bezdomovec který nemá zdravotní pojištění. úspora 12960,- ročně je značná, pokud půjdu k zubaři, za plombu dám cca 250,-

jelikož k zubaři chodím 1x ročně víceméně pouze na prohlídku není co řešit. pokud někdo chcete něco namítat o solidaritě s nemocnými lidmy, rád bych namítnul, že způsob léčby založenej na dealování nefunkčních léků, absolutní neochota léčení příčin problémů a tuna lží kolem chemoterapie a jiných jedů a nekompetentnost obecně, to opravdu podporovat nechci a nebudu.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: doplnění ohledně zdravotního pojištění

31. 12. 2011 14:03:1631. 12. 2011 14:03:16 Mordechaj ŽidMordechaj Žid ---.24.broadband4.iol.cz

Celý článek a zrušení TP samotné je fajn, je to krok k vystoupení ze státní mašinérie.

Zdravotní pojištění je ovšem jiný soudek. Bez ohledu na kecy o chemoterapii a prolhanosti medicíny ti přeji, abys s těmi 250,- vydržel hodně dlouho, protože já bych se jen velmi nerad někdy podílel na financování nějaké tvé neplatičské operace. Z čehož se pochopitelně nevyvážeš tím, že se před ní "mazaně" zase k zdravotnímu přihlásíš. Tohle totiž páchne parazitováním mnohem víc, než vyvážení popelnice a argument, že těch dvě stě litrů na operaci nosíš v kapse, asi nikdo nepozře.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: doplnění ohledně zdravotního pojištění

12. 4. 2012 19:20:0312. 4. 2012 19:20:03 StenSten 93.185.48.---

A vy opravdu jedete do ciziny? Pokus zůstáváte v ČR, tak i bez TP máte povinnost zdravotní pojištění platit.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: doplnění ohledně zdravotního pojištění

11. 11. 2012 11:09:4911. 11. 2012 11:09:49 PetrPetr ---.net.upcbroadband.cz

presne tak, vy pouze ukoncujete trvaly pobyt na uzemi CR.. pokud zustavate v CR a jste obcanem CR, mate povinnost vy za sebe (pokud jste OSVC anebo bez prace, to je jedno), potazmo vas cesky zamestnavatel za vas platit zdravotni pojisteni..

odpovědětodpovědět Gravatar

Díky za skvělý návod.

1. 1. 2012 11:48:201. 1. 2012 11:48:20 dvdmchldvdmchl 92.240.178.---

Už jsem odeslal svou žádost.

Také zrovna testuju možnost propuštění ze státního svazku podle starého, stále platného, zákona 73/158 par. 6 odst. 1. Kraj mi to zatím vrátil, podal jsem odvolání, čekám na výsledek.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Díky za skvělý návod.

2. 1. 2012 17:56:442. 1. 2012 17:56:44 a8na8n ---.static.bluetone.cz

Není to 73/1958, ale 194/1949. Vrácení je správné, neboť jde o Lex prior k 40/1993.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: doplnění ohledně zdravotního pojištění

Tudíž, chápu-li správně, jsem-li teď evidován na Úřadě práce jako uchazeč (a zdravotní pojištění je hrazeno státem) a zruším si TP a tím i možnost být v evidenci uchazečů, stává se ze mě OBZP bez nutnosti platit minimální zdravotní pojištění? To není špatné.. úřad práce je pro mě momentálně spíše přítěží a mohl bych aspoň něco vydělat všude možně po pár stokorunách na přežití do doby, než se najde nějaká solidní "běžná" práce.. běžnou zdravotní péči si umím zajistit i bez jakékoliv nutnosti využít veřejný aparát.

btw - řidičák je nebo není doklad totožnosti? Vzhledem k tomu, že mi ho většinou odmítají, tak si asi pořídím druhý pas..

A ještě zkušenost: přijmout doporučenou zásilku do vlastních rukou bez občanky na některých pražských poštách nejde - hájí se tím, že v pasu není trvalé bydliště. Totéž i sběrné dvory - na pas neodevzdáte, i když je v pase jasně uvedeno "PRAHA" a číslo obvodu, nestačí to.

odpovědětodpovědět Gravatar

cestovni pas

gratz!

obavam se novych elektronickych OP, takze tuto moznost jak se vyhnout vlastni digitalizaci sve osoby bych uvital, ale s tim souvisi novy pas, ktery je take vice fizlovaci nez je mi po chuti. je moznost pozadat o prodlouzeni sveho stavajiciho analogoveho pasu, bez biometrickych udaju, treba ze nebude platit v nekterych totalitnih systemech, nebo neni moznost vyhnout se udavani na svou vlastni osobu?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: cestovni pas

30. 1. 2012 13:29:3330. 1. 2012 13:29:33 jupikjupik ---.156.broadband14.iol.cz

Digitalizaci své osoby se právě kvůli novým pasům stejně nevyhneš. Také jsem si tím prošel, šokován, že po mně úřednice chce otisk prstu a podpisový vzor....

Do některých zemí (USA a spol.) už musíš mít pas s biometrickými údaji. Mimochodem i cizinci žijící v ČR dostávají takovou plastikovou kartičku (i zahraniční studenti), trochu se podobá OP, a musí dávat své otisky prstů, skany oční duhovky a podpisový vzor, jinak ani nedostanou vízum.

odpovědětodpovědět Gravatar

Dotaz ohledně trvalého pobytu

17. 1. 2012 8:24:0817. 1. 2012 8:24:08 Lucie ChalušováLucie Chalušová ---.200.broadband2.iol.cz

Dobrý den,potřebuji poradit jak je to v případě že se stěhuji s přítelem a dcerou do jiného města a chci aby tam dcera chodila do školy ale majitel nám nechce udělat trvalé bydliště.......kvůli exekutorům, a tak mám dotaz vezmou dceru do školy i když tam nebudeme mít v tom městě trvalé bydliště? Děkuji za odpověd.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Dotaz ohledně trvalého pobytu

12. 4. 2012 19:23:1912. 4. 2012 19:23:19 StenSten 93.185.48.---

Je to jednoduché. Majitel do zápisu trvalého pobytu nemá právo zasahovat, takže zajdete s nájemní smlouvou na úřad a oni vám tam trvalý pobyt zapíší.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Dotaz ohledně trvalého pobytu

27. 6. 2012 17:17:2827. 6. 2012 17:17:28 TondaTonda ---.net.upcbroadband.cz

Ovšem předpokládám, že mají, jak je dnes obvyklé, nájem maximálně na rok. Majitel se to dozví, protože úřady to dávají na vědomí, a nájem jednoduše neprodlouží.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Dotaz ohledně trvalého pobytu

5. 9. 2012 13:01:515. 9. 2012 13:01:51 JUDr.JUDr. ---.net.upcbroadband.cz

tak na to zapomeň. Pleteš si soukromé a veřejné právo. Veřejné právo požaduje souhlas vlastníka a ten není exciplitně dán tím, že je uzavřena nějaká nájemní nebo dokonce podnájemní smlouva.

Úředník, který toto udělá má zaděláno na vyhazov a trestní stíhání pro zneužívačku.

Navíc každý znalý majitel to má ošetřeno již ve smlouvě, kde je klausule, že nájem/podnájem nedává souhlas majitele ke zřízení trvalého pobytu :-)

odpovědětodpovědět Gravatar

Dotaz

21. 1. 2012 8:18:0321. 1. 2012 8:18:03 S.SynekS.Synek 213.29.146.---

V našem městě odmítají lidem možnost přihlásit se k pobytu na úřad,jelikož pro úředníka nesplnuje dle § 10, odst. 1 tuto podmínku: "který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci". Docela bych jim tu vychcanost s radostí pobořil. Co nejlépe úředníkovi předložit aby jeho systém zkolaboval?

Takový postup je podle mého názoru chybný. V právu obecně platí zásada "lex specialis derogat legi generali". Tedy že konkrétní ustanovení má přednost před obecným. Citované ustanovení sice definuje podmínky pro obecné místo trvalého pobytu, ale z toho nevyplývá, že by je musela splňovat i úřední adresa - obě ustanovení, která to řeší, jsou v pozici lex specialis a tedy mají přednost.

Navíc zákon nedává úřadu (či úředníkovi) žádnou volnost rozhodování, za daných okolností vzniká pobyt na úřední adrese přímo ze zákona. Takže v první fázi bych se nenechal ukceat, trval na přivolání nadřízeného a pokud by to náhodou nepomohlo, asi je budete muset zažalovat.

odpovědětodpovědět Gravatar

trvalý pobyt

23. 1. 2012 14:16:2423. 1. 2012 14:16:24 RobertRobert ---.101.broadband9.iol.cz

právě jsem to absolvoval,a nejsem občanem čr,fakt hustý

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvalý pobyt

chtěl jsem se dnes odhlásit z trvalého bydliště,uřednice to odmítla,tak jsem našel vaše stránky a podal žádost o zrušení TP v Čr,musí ještě moje žena mě odhlašovat z bytu,nebo to bylo automatické?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvalý pobyt

5. 9. 2012 13:06:085. 9. 2012 13:06:08 JUDr.JUDr. ---.net.upcbroadband.cz

a teď ti nastane pakárna, až se něco semele a budeš deportován mimo území ČR... navíc asi nedostaneš ani pas apod. Něco jsem četl o právu neobčanů na residentním území, což zaručuje nějaká úmluv OSN.

A nevím jistě, ale měl by jsi možná mít nárok na cestovní pas OSN. Ovšem s tím tě taky nemusí někam hned tak pustit...

A napiš, jaké s tím máš problémy...

odpovědětodpovědět Gravatar

Celkově kravina

24. 1. 2012 22:13:0524. 1. 2012 22:13:05 S313S313 ---.74.broadband2.iol.cz

Přijde mi to jako blbost. § 12 jasně říká, že o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodne OHLAŠOVNA, sice na vlastní žádost, ale je to jen v její moci. A ještě navíc musíte dokazovat, proč by tento údaj měl být zrušen (objekt byl odstraněn apod.).

Celkově je článek napsaný účelově a spousta věcí je vytržená z kontextu. Doporučuji nebýt ovce a dotyčný zákon si přečíst ;)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Celkově kravina

16. 3. 2012 0:09:2516. 3. 2012 0:09:25 adam š.adam š. ---.net.upcbroadband.cz

Tak si ho přečtěte, třeba zrovna ten § 12 odst. 1.

Aneb "v jakých případech ohlašovna rozhodne o zrušení TP?"

Možná vás to překvapí, ale body a, b a c jsou pokračováním odst. 1; takže jste to vy, kdo vytrhává z kontextu;)

odpovědětodpovědět Gravatar

Je to tak

24. 1. 2012 22:52:5924. 1. 2012 22:52:59 JardaJarda 88.103.143.---

Přesně jak píšete tak už existuji bez problémů pět let.Zřídil jsem si datovou schránku pro poštu úřední a doručovací adresu pro osobní poštu které je minimum.Tento stav mě plně vyhovuje a do budoucna ani o změně neuvažuji.Od jara do podzimu cestuji po vodních tocích a přehradách kde rybařím a pobývám v karavanu.Jsem v penzi tak si ji užívám po svém.

odpovědětodpovědět Gravatar

občanský průkaz bez tvrvalého pobytu - zákon to přímo nevylučuje

25. 1. 2012 0:10:4125. 1. 2012 0:10:41 RadekRadek ---.25.broadband10.iol.cz

Narazil jsem ještě na jednu zajímavost - zákon o občanských průkazech 328/999 nevylučuje, aby byl vydán občanský průkaz osobě bez trvalého pobytu. (zmiňuje se sice, že osoba, která má trvalý pobyt , musí mít OP, to je ale vše....)

Dokonce se v par. 5 odst 2 zmiňuje o vydání OP osobě, která nemá na území ČR trvalý pobyt. (píše se tam, co má taková osoba doložit)

Domnívám se tedy, že Kocourkov je dotažen do dokonalosti... při zrušení trvalého pobytu musíte OP odevzdat, ale - nic vám zejmě nebrání zažádat o občanský průkaz nový, i když nemáte trvalý pobyt....

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: občanský průkaz bez tvrvalého pobytu - zákon to přímo nevylučuje

26. 1. 2012 3:04:2226. 1. 2012 3:04:22 EraserEraser 89.233.158.---

Situace: Muj TP byl zrusen na cizi zadost. Jsem evidovan na Obecnim Urade. Dokonce me tam scitali ;-) OP mam a vydal ho tento urad. Adresa je uvedena. OSVC jsem. Firmu take mam. Tak teda ted nevim jak to je ;-) To me zrusi OSVC ? ;-) Dane platim zdravotni platim socialni platim. RP mi byl vydan atd atd. Defakto jsem stale stejne na tom jako drive. Nepostrehl jsem zadna omezeni.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: občanský průkaz bez tvrvalého pobytu - zákon to přímo nevylučuje

2. 4. 2013 19:36:422. 4. 2013 19:36:42 pk202pk202 ---.63.broadband4.iol.cz

Problém je v tom, jakou máš na živnostenskem listu adresu provozovny. POkud tam máš adresu bývalého pobytu je ŽL neplatný ale pro přepsání adresy na úřad potřebuješ od úřadu povolení k podnikání na uvedené adrese, což ti nedají. Takže musíš někde najmout kancelář (třeba jen virtuální) a nechat si tam přapsat ŽL.

odpovědětodpovědět Gravatar

Pozor na problémy po zrušení trvalého pobytu

30. 1. 2012 13:57:4030. 1. 2012 13:57:40 jupikjupik ---.156.broadband14.iol.cz

Zrušení trvalého pobytu s sebou nese určité potíže, které už výše byly zmíněny, ale zopakuji je pro jistotu:

1) daňová povinnost (místní příslušnost FÚ) je primárně vázána na místo pobytu - vznikne problém, na jaký FÚ podat daňové přiznání - viz § 13 daňového řádu; dále přichází otázka, jak je to vůbec u občanů bez trvalého pobytu s daňovým domicilem a rezidenturou, což přináší problémy při uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění (máte-li příjmy i ze zahraničí)

2) mám nárok být účasten veřejného zdravotního pojištění? Dle § 2 zákona o veř.zdrav.pojištění je totiž nárok vázán na místo pobytu, příp. musím být zaměstnán u českého zaměstnavatele - dobrá, ale co v případě, že zaměstnání nemám? (OSVČ, důchodce, OBZP: rentiér, akcionář, žena v domácnosti...) Toto je největší průšvih.

3) kvůli ŽL musíte mít tzv. místo podnikání, které nemůže být na obecním úřadu (resp. obecní úřad neudělí souhlas s místem podnikání) - čili musíte někde disponovat nemovitostí a získat souhlas s místem podnikání - což na sebe váže povinnost na této adrese místa podnikání přijímat poštu, protože úřady a soudy primárně doručují na adresu místa podnikání (na ní se váže třeba i příslušnost soudu). Kdo nemá místo podnikání, ŽÚ dané osobě ŽL z úřední povinnosti může zrušit (to jsem si již podstoupil, opravdu reálně ŽÚ živn.oprávnění ruší, viz např. §58 odst.1 písm. d).

4) k bodu 3 doplnění - není jasné, zda by vůbec ŽÚ takové osobě ŽL dal, viz § 45 živn.zákona, při ohlášení je třeba uvést bydliště (nevím, zda v daném kontextu se "bydlištěm" rozumí trvalý pobyt)

5) v některých bankách (osobní zkušenost) se s vámi bez OP nebudou bavit - nezrušíte u nich ani účet. Toto jsem si podstoupil, banka bez OP mi účet nezrušila, pokus jsem se na banku vyzrát písemnou výpovědí, ale podpis musel být úředně ověřen - ale notář podpis neověří, protože do legalizační doložky musí uvést místo pobytu uvedené na OP.

6) Asi nedostanete úvěr/hypotéku.

7) smutná zkušenost s některými zubaři a lékaři, obvoďáky i specialisty - nebydlíte-li v jejich obvodu (rozuměj, neukážete-li OP), odmítnou vás - v Praze to naštěstí není problém, soukromých ordinací je zde dostatek a nakonec někoho najdete.

8) Dodavatelé se na firmu, jejíž jednatel či společník má pobyt na ohlašovně MěÚ asi budou dívat s podezřením a většinou nedodají bez platby předem.

odpovědětodpovědět Gravatar

Jo, timhle jsem si prosla.

4. 2. 2012 15:37:464. 2. 2012 15:37:46 HuculHucul ---.445-1-64736c14.cust.bredbandsbolaget.se

A ombudsman se docela zapotil, kdyz me posledni novela dostala do situace, kdy moje uredni zasilky konci uz na poste v rodnem malomeste ve skartovacce, ale pocita se s tim, ze jsem je cetla. Nakonec mi bylo dano za pravdu, muj pripad byl osetren doporucenim zalozit si DS (kazdy emigrant k tomu je de facto zakonem donucen, jenze to snad krome mne zadny nevi), shledalo se, ze mi skartovali prihlasovaci udaje do DS, pak jsem je znovuziskavala ve vedlejsim state na ambasade, ale nikdo mi neuhradil naklady s tim spjate, no a obecny problem emigrantu je jeste porad nedoresen a pracuje se na tom.

odpovědětodpovědět Gravatar

K zamyšlení

15. 2. 2012 17:33:0815. 2. 2012 17:33:08 wenkawenka ---.jhcomp.cz

Mohu si zrušit trvalý pobyt v nemovitosti kterou sám vlastním?.A co ostatní osoby které zde bydlí a spolu se mnou a také zde mají TP,ale nejsou vlastníky.Nepřijdou o něj?

odpovědětodpovědět Gravatar

chci zrušit trvalé bydliště sama sobě

20. 2. 2012 13:31:2520. 2. 2012 13:31:25 Andrea NovákováAndrea Nováková ---.net.upcbroadband.cz

Váš článek mne zaujal, protože řeším zrušení tr.bydl. sama sobě. Byt ve kterém bydlím se prodává,součástí kupní smlouvy je, že v něm nesmí mít nikdo tr. bydl.Protože v tuto chvíli nemám žádné místo, kam bych se mohla nahlásit, naivně jsem si myslela,že dojdu na MÚ a oznámím jim,že potřebuji nahlásit tr.bydl na MÚ a oni to udělají.Tvrdí mi,že správní řízení může trvat i 3 měsíce - je to opravdu možné? Jaká je zákonná lhůta na vyjádření z úřadu?

díky za info

A.F.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: chci zrušit trvalé bydliště sama sobě

1. Vy můžete z pozice stávajícího majitele nemovitosti požádat o zrušení trvalého pobytu kohokoliv, kdo v něm bydlí. Pak se skutečně rozjede správní řízení a dotyčný je vyzván k tomu, aby třeba prokázal že tam má právo bydlet atd. Výsledkem je pobyt na ohlašovně. Nicméně pokud použijete postup podle tohoto článku (tj. pobyt ukončíte úplně a pak se zase "vrátíte z ciziny" a "nemáte kde bydlet"), žádné správní řízení se nekoná.

2. Pokud prodáváte byt v domě, kde je jich víc, nemusíte se tím nijak trápit. Ten záznam se vztahuje k celému domu, ne ke konkrétnímu bytu.

odpovědětodpovědět Gravatar

Zrušení TP

26. 2. 2012 20:46:0926. 2. 2012 20:46:09 I.I. ---.starnet.cz

Ahoj, minulý týden jsem si zcela zrušila TP, resp. požádala o ukončení TP na území ČR. Když jsem se v tentýž den chtěla přihlásit na úřad, řekli mi, že to nelze, protože by to znamenalo, že neproběhla změna. Takže bych to mohla udělat až následující den, zatím jsem se na to vykašlala.

Na ŽÚ budu nyní brána jako zahraniční osoba, a s mojí volnou živností pro mě platí stejné podmínky, jako pro každého s TP. ŽÚ potřebuje hlavně místo podnikání, které jsem si koupila (virtuální kancelář) v Praze. Ještě nevím, jak to bude s pojištěním, ale daně budu platit v zemi, ve které budu vydělávat více než 180 dní (pro mě Česko). Jen mám trochu problém s ŘP, protože tam mi řekli, že si ŘP musím vyměnit v zemi, ve které budu mít pobyt. No, a když bude nejhůř, přihlásím se znovu na úřad a bude :).

odpovědětodpovědět Gravatar

Opruz v běžném životě bez občanky

27. 2. 2012 21:41:1427. 2. 2012 21:41:14 dj-bobrdj-bobr 217.77.165.---

Chci se podělit s novou, docela aktuální zkušeností:

Trvalý pobyt mám, ale občanku ne (nechci ji používat a nosit s sebou, neboť je to ošklivý neodolný lejstro, který nejde jednoduše a efektivně zablokovat při ztrátě - viz exekuce, DPP, pokuty na ztracené občanky). Mám dva pasy a řidičák, což jsem si myslel, že mi stačí na cokoliv.. občanku sice fyzicky mám (schovanou v trezoru), ale nahlásil jsem ztrátu, čili nejspíš podle systému občanku nemám vůbec a asi mi hrozí i pokuta, ale čert to vem.

Chyba lávky. Fail.

U nového zaměstnavatele, který o mě projevil zájem, vše šlo (téměř) hladce, dokud nepřišla řeč na číslo občanského průkazu. Číslo pasu nestačilo, hovořil jsem i s více právníky na téma "doklad totožnosti", a víceméně vyšlo najevo následující:

- Občanku mít musím. Neexistuje však sankce, když ji nemám.

- Požadovat konkrétní doklad totožnosti není přípustné a musí stačit pas.

- Pokud někdo požaduje konkrétní doklad totožnosti (občanku) a pas odmítá, porušuje zákon. (nezjistil jsem, který)

- Což holt některým úřednicky založeným personalistkám absolutně nevadí, protože mají kolonku "číslo OP", a číslo zablokované občanky nebo číslo pasu tam přece psát nebudou.

Málem mě z té práce vyhodili.. nakonec zabralo jim dát kopii pasu a papír z úřadu, kde se dokládá souhra údajů "rodné číslo" a "trvalé bydliště". Dlouho předlouho se řešilo, jak budu ohlášen na zdravotní a sociální pojištění, kde prý také je požadováno číslo OP.

Mimochodem, absolutně nikdo nemohl pochopit, že trvalé bydliště vůbec mít nemusím a že je to legální ho nemít..

Takže život bez občanky není úplně jednoduchej, ale byl jsem připravenej z tý práce demonstrativně odejít, grr :(

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Opruz v běžném životě bez občanky

Sankce samozřejmě existuje. Občan s trvalým pobytem je povinen mít občanský průkaz a pokud ho nemá (nebo o něj nepožádá), dopouští se přestupku ve smyslu § 16a zákona 328/1999 Sb. a může mu být uložena pokuta až 15 000 Kč.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Opruz v běžném životě bez občanky

Pardón, špatně jsem se vyjádřil. Chybně jsem odlišil vlastnictví (nebo spíše asi držení) občanského průkazu, a nošení občanského průkazu s sebou..

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Opruz v běžném životě bez občanky

obcanka pro ty, kteri nemaji trvaly pobyt:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady…

"Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky"

taktez:

"Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky ... 100,- Kč"

taktez:

"Občan se dopustí přestupku tím, že:

nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů po dni, ... kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu".

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Opruz v běžném životě bez občanky

Článek byl napsán v době, kdy platila starší právní úprava, nicméně jeho jádro zůstává stejné.

Dříve platilo, že občanský průkaz nemohla mít osoba bez trvalého pobytu na území ČR ani osoba mladší patnácti let, a to ani kdyby chtěla. Nově ho mít může, pokud o něj explicitně zažádá. Není nicméně povinna ho mít - OP je povinen mít pouze občan starší 15 let a s trvalým pobytem na území ČR, viz zákon 328/1999 Sb., § 2 odst. 3 a následující. Pro úřední bezdomovce může být výhodné o vydání OP požádat, aby byli většinově konformnější, ale nemají takovou povinnost.

Onen vámi zmiňovaný přestupek dle § 16a, odst. 1 písm. c), potažmo § 14 odst. 1 písm. d) se vztahuje pouze na případ, kdy byl trvalý pobyt zrušen z moci úřední, tedy například na žádost majitele nemovitosti - situace popisovaná v článku v sekci "Trvalé bydliště na úřadě". Nejedná se navíc o novinku, přesně stejné ustanovení bylo i v předchozím zákoně.

Nevztahuje se tedy na situaci popisovanou v článku v sekci "Úplné ukončení trvalého pobytu". V takovém případě OP mít nemusíte (nově ovšem můžete) a přestupku se nedopouštíte. Mezi "zrušením" a "ukončením" je zásadní rozdíl, jsou to zcela odlišné mechanismy se zcela odlišnými výsledky a z nich vyplývajícími možnostmi a povinnostmi.

V dohledné době snad napíšu novelizovanou verzi tohoto článku, která výše uvedené změny (a dotazy v komentářích) vezme v potaz. Nicméně i současná verze článku je stále platná, protože se rozšířily jenom možnosti, nikoliv povinnosti občana.

odpovědětodpovědět Gravatar

navrat z ciziny

17. 3. 2012 12:22:3317. 3. 2012 12:22:33 petr baloghpetr balogh ---.7-2.cable.virginmedia.com

budu se vracet z ciziny-mam zruseny trvaly pobyt v ceske republice a ted se nemam kam prihlasit-budu bydlet podle prace na ubytovnach.Musi mi udelat trvaly pobyt na magistratu nez sezenu nejake trvale bydleni??

Pokud jste se předtím odhlásil, tak ano.

odpovědětodpovědět Gravatar

TP

25. 3. 2012 20:29:1225. 3. 2012 20:29:12 ZuzaZuza ---.dialtelecom.cz

Zdravím, potřebuji poradit jak dosáhnout trvalého bydliště na úřadě, ale v jiném městě než mám trvalý pobyt. Jde o to, že jsme se přestěhovali kvůli práci jinam,ale tady nemám možnost si TP nahlásit,ale dokud ho tady nebudu mít, nevezmou mi syna do školky.Podle článku si sice můžu nechat zrušit stávající TP ale tím dosáhnu jen toho že bude na úřadě v obci kde to nepotřebuji.Jde třeba někam nahlásit jen dítě?

Díky za radu

To bohužel nejde. Nelze se přihlásit přímo na úřad zvoleného města, musíte tam někde mít předtím pobyt. Třeba na den, to je jedno.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: TP

12. 4. 2012 20:27:0512. 4. 2012 20:27:05 StenSten 93.185.48.---

Ze zákona se můžete k trvalému pobytu přihlásit kdekoliv, kde prokážete, že bydlíte (nájemní smlouvou, výpisem z katastru ap.) Žádná ustanovení nájemní smlouvy nebo nesouhlas majitele bytu tomu nemohou bránit.

odpovědětodpovědět Gravatar

Odhlášení majitelem

29. 3. 2012 18:26:2329. 3. 2012 18:26:23 MiliMili 89.235.22.---

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, na MÚ mi řekli, že z trvalého pobytu mne musí odhlásit majitel bytu, abych mohla mít úřad. Jak to tedy je??? Je tam na vyplnění nějaký formulář, který i on musí podat. Celé vyřizování je pak zhruba na cca 2měsíce. :-(

Další věc, pokud mám trvalé na vesnici, budu mít trvalý pobyt na obecním úřadě??? A odhlašovat se musím na městě nebo právě na obecním???

Děkuji za odpověď :-)

Hezký den

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Odhlášení majitelem

Nemají pravdu, odhlásit se můžete i sama. Viz část článku nazvaná "Úplné ukončení trvalého pobytu". Není na to žádný formulář, nic. Napište na kus papíru uvedenou větu, podepište to a doneste nebo pošlete na úřad. Akorát úředníci na to nejsou zvyklí a budou se vzpírat.

obcanka pro ty, kteri nemaji trvaly pobyt:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady…

"Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky"

taktez:

"Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky ... 100,- Kč"

taktez:

"Občan se dopustí přestupku tím, že:

nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů po dni, ... kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu".

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: obcanka pro bezdomovce

Článek byl napsán v době, kdy platila starší právní úprava, nicméně jeho jádro zůstává stejné.

Dříve platilo, že občanský průkaz nemohla mít osoba bez trvalého pobytu na území ČR ani osoba mladší patnácti let, a to ani kdyby chtěla. Nově ho mít může, pokud o něj explicitně zažádá. Není nicméně povinna ho mít - OP je povinen mít pouze občan starší 15 let a s trvalým pobytem na území ČR, viz zákon 328/1999 Sb., § 2 odst. 3 a následující. Pro úřední bezdomovce může být výhodné o vydání OP požádat, aby byli většinově konformnější, ale nemají takovou povinnost.

Onen vámi zmiňovaný přestupek dle § 16a, odst. 1 písm. c), potažmo § 14 odst. 1 písm. d) se vztahuje pouze na případ, kdy byl trvalý pobyt zrušen z moci úřední, tedy například na žádost majitele nemovitosti - situace popisovaná v článku v sekci "Trvalé bydliště na úřadě". Nejedná se navíc o novinku, přesně stejné ustanovení bylo i v předchozím zákoně.

Nevztahuje se tedy na situaci popisovanou v článku v sekci "Úplné ukončení trvalého pobytu". V takovém případě OP mít nemusíte (nově ovšem můžete) a přestupku se nedopouštíte. Mezi "zrušením" a "ukončením" je zásadní rozdíl, jsou to zcela odlišné mechanismy se zcela odlišnými výsledky a z nich vyplývajícími možnostmi a povinnostmi.

V dohledné době snad napíšu novelizovanou verzi tohoto článku, která výše uvedené změny (a dotazy v komentářích) vezme v potaz. Nicméně i současná verze článku je stále platná, protože se rozšířily jenom možnosti, nikoliv povinnosti občana.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: obcanka pro bezdomovce

Ten muj komentar nebyla kritika, jen jsem si vsiml tech aktualit a proto jsem se chtel o ne podelit.. Budu velmi rad za Vasi aktualizaci, rad si ji prectu ...

Ja bych si klidne a s nadsenim rad zrusil TP uz zitra, ale jako kandidat do letosnich krajskych voleb je to nevhodne - za 3 mesice bych zase musel pozadat o TP abych mohl kandidovat ve sve oblasti.

preji vam (vsem) hodne zdaru v tomto proti proudu ovcanu! :)

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvaly pobyt

Dobry den.Prosim o radu. Som zo Slovenska a tam mam aj trvaly pobyt. v českej rep.som uz 7.rokov a stoho mam 4.roky v českej rep.prechodny pobyt.Nakolko cakam dieta a partner je z českej rep.tak by som potrebovala vediet kde a co k tomu potrebujem na vybavenie trvaleho pobytu v českej rep.A ci sa mam najskor odhlasit z trvaleho bydliska na slovensku,alebo az ked dostanem trvaly pobyt tu v českej rep.Vopred dakujem za odpoved.

odpovědětodpovědět Gravatar

informace z ministerstva vnitra

11. 4. 2012 19:42:0011. 4. 2012 19:42:00 FMFM ---.dip.t-dialin.net

Ahoj, řešim podobnej problém..ve zkrtace následovně: koupil jsem nemovitost v německu, odstěhoval se tam a přihlásil si tu pobyt (kvuli svozu odpoadu, elektrice, dětem v německý škole atd). Následně jsem ukončil pobyt na území ČR a přišel tak o občanský průkaz. Podnikám v ČR, účastním se tam zdrav. a soc. pojištění a občanského života vůbec. V poseldní době jsem v čechách narazil na problémy s rozšířením řidičáku (povinnost mít trvalý poby na území ČR), založení účtu v bance (povinnost doložit českou občanku nebo czinecký pas) tak mi to nedalo a napsal jsem na ministerstvo vnitra. Níže je celá citace dosavadní emailové komunikace..musím uznat, že je tam mnoho zajímavých informací. Omlouvám se za délku, pár chybných bodů (způsobených mojí neznalostí právního řádu) atp. snad vám to pomůže (čtěte odspodu):

Dobrý den,

k Vašemu dalšímu podání sdělujeme.

Domníváme se, že uvedená ustanovení paragrafů dávají odpověď na Vaše dotazy. Je zřejmé, že zákon o evidenci obyvatel upravuje trvalý pobyt občanů ČR na území ČR. Ohlášení změny místa trvalého pobytu je realizováno, jak bylo již uvedeno, při splnění zákonných náležitostí.

K opravě Vámi uvedeného termínu "zrušení pobytu" je nutné dodat, že kdyby Vám byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona o evidenci obyvatel, tak by po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu bylo místem Vašeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny! V případě ukončení trvalého pobytu na území ČR je v informačním systému evidence obyvatel vedena Vaše poslední adresa pobytu s datem ukončení pobytu.

Problematika trvalého pobytu na území jiného státu není v působnosti odboru správních činností.

K upozornění na ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, jen dodáváme, že občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Platné znění § 2 zákona o občanských průkazech:

"§ 2

Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanovi se vydává

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2).

(6) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník") nebo jiný zákonný zástupc.

(7) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (§ 3a)."

S pozdravem

JUDr. Drahoslava Pečinková

oddělení evidence obyvatel OSČ

>>> FM 11.4.2012 9:08 >>>

Vážená paní doktorko,

velice Vám děkuji za vypsání příslušných odstavců zákona, jež se problematiky týkají. Bohužel však nedávájí odpoveď na mnou položené otázky, což byl koneckonců důvod přoč jsem Vás kontaktoval.

Nerozumím, proč jste citovala § 2 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb jehož znění je následovné: "(4) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník")"

Moje způsobilost k právním úkonům nebyla zatím nikdy dotčena a doufám, že se tak v budoucnu ani nestane.

Zároveň děkuji za upozornění na chybné užití termínu "zrušení pobytu", vyjádřil jsem se nesprávně, za což se hluboce omlouvám, trvalý pobyt jsem "ukončil" podle § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel.

Vaši odpověď si vysvětluji tak, že mohu disponovat souběžně dvěma místy trvalého pobytu na území dvou členských států. Ze zákona totiž pro občana, jež je trvale bytem mimo území ČR, nevyplývá jiná možnost jak disponovat občanským průkazem a mít tak přístup ke všem úkonům občanského života jež jsou vlastnictvím občanského průkazu podmíněny. Prosím potvrďte mi, že si mohu ponechat souběžně trvalý pobyt na území ČR, v místě ohlašovny a zároveň na území Spolkové Republiky Německo, na adrese, kde se trvale zdržuji.

Děkuji a jsem s vřelými pozdravy

FM

Drahoslava Pečinková napsal(a):

> Dobrý den,

> k Vašemu dotazu sdělujeme.

> V informačním systému evidence obyvatel se nevedou údaje o místu trvalého pobytu mimo území ČR!!!!!!

> Problematika trvalého pobytu občanů ČR je řešena v § 10 a násl. zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Občan ČR může mít na území ČR jednu adresu místa trvalého pobytu, kterou si zvolí zpravidla v místě kde má rodinu, rodiče, byt či zaměstnání. Postup pro ohlášení změny místa trvalého pobytu je uveden v § 10 odst. 5 a 6 citovaného zákona. Další postup je upraven v § 10a zákona o evidenci obyvatel, kdy po ukončení pobytu v zahraničí, při nemožnosti dodržení § 10 odst. 6, se stává místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu měl občan poslední místo trvalého pobytu.

>

> Dále upozorňujeme na skutečnost, že místo trvalého pobytu jste pravděpodobně nezrušil, nýbrž jste zřejmě ukončil pobyt podle § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel.

>

> Stejně tak upozorňujeme na možnost požádat si vydání občanského průkazu ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

>

> S pozdravem

>

> JUDr. Drahoslava Pečinková

> oddělení evidence obyvatel OSČ

> >>> FM 10.4.2012 9:18 >>>

> Dobrý den,

> obracím se na vás s prosbou o radu, popřípadě o kontakt na instituci,

> která mi bude schopna poradit v následující situaci.

> Jsem občanem České Republiky, koupil jsem nemovitost v Německu a

> natrvalo se do této nemovitosti přestěhoval. Jediným důvodem proč jsem

> se rozhodl koupit nemovitost a bydlet v Německu je fakt, že jsem tuto

> nemovistost koupil mnohokrát levněji než v čechách, a je pouze několik

> metrů za hranicí, tudíž v podstatě bydlím na stejném místě kde jsem

> bydlel dříve. Podnikám a nadále podnikat budu v Čechách, jsem zde veden

> jako OSVČ a nadále tak budu vedený.

>

> Můj problém spočívá v institutu trvalého bydliště. Nejsem si zcela jist

> zdali "pláču na správném hrobě" proto bych Vás poprosil zdali byste mne

> případně byli ochotni odkázat na instituci, která mi bude schopna poradit.

>

> Jedná se mi o fakt, že budu trvale bydlet v Německu, přihlásil jsem si

> zde trvalý pobyt a stávající na území ČR jsem zrušil (v domění, že bych

> neměl mít dvě adresy trvalého bydliště). Současně jsem musel odevzdat

> český občanský průkaz (neboť nemám trvalé bydliště na území ČR a mým

> jedinným dokladem je tak pouze český cestovní pas). Poměrně často se

> nyní setkávám s problémem, že nejsem schopen realizovat implicitní úkony

> občanského života, jako např.: založení účtu v bance v ČR (povinnost

> doložit český OP, nebo cizinecký pas), rozšíření řidičského průkazu

> (povinnost mít trvalé bydliště v ČR), účast ve volbách (sice jsem

> občanem ČR, ale bez trvalého bydliště nemám volební okrsek a bez

> trvalého bydliště v ČR mi nevydají volební průkaz a nemohu být ani volen

> do funkcí).

>

> Vzhledem k tomu, že mi výše uvedené značně komplikuje život, hledám

> odpověď na otázku zdali je možné mít dvojí trvalý pobyt (v Německu na

> své reálné adrese, kde opravdu bydlím a v ČR třeba na úřadě jako kdejaký

> bezdomovec) nebo zdali existuje jiné řešení, které by mi umožňovalo v

> čechách fungovat běžným způsobem aniž bych se musel vzdát trvalého

> bydliště v Německu, které potřebuji aby zde mé děti mohli navštěvovat

> základní školu i pro další plánované aktivity.

>

> Předem děkuji za odpověď popřípadě radu na koho se v této věci obrátit.

> S přátelským pozdravem

> FM

>

odpovědětodpovědět Gravatar

povinnost uradu hlasit osobe ze mu byl odhlaseny trvaly pobyt rodicmi

16. 4. 2012 17:16:5016. 4. 2012 17:16:50 radoslavradoslav ---.45.broadband10.iol.cz

Dobry den ja se chci zeptat :ked mi rodicia odhlasili trvaly pobyt koli dlhum a ja sem do teraz o tom nevedel plati mi stale ta adresa jako trvaly pobyt na obcanskem prukazu?Tento rok si mam delat novou obcanku kuli skonceni platnosti ty stary, mam tam hlasit ten trvaly pobyt co mam napsany na stary obcanke, ci si musim jit udelat trvaly pobyt na obecny urad.Je povinnosti rodice nebo uradu oznamit mi ze mi byl zrusen trvaly pobyt ci ne?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: povinnost uradu hlasit osobe ze mu byl odhlaseny trvaly pobyt rodicmi

Ano, úřad by vám to měl sdělit. Otázka je, zda to bylo možné, zda měl na vás nějaký jiný kontakt, než právě rušené trvalé bydliště.

Vzhledem k tomu, že je ten příspěvek napsaný "československy", pro jistotu dodávám, že vše diskutované platí pro občany ČR a v rámci ČR. Na Slovensku nebo pro Slováky žijící v ČR to nejspíš bude úplně jinak.

odpovědětodpovědět Gravatar

par zkusenosti ze zmeny bydliste

zdravim,

psal jsem tu prispevek o tom, ze jsem mel problem zmenit svoje trvale bydliste. Spoluvlastnici nemovitosti se nemeli k tomu me odhlasit a nebylo kam se prehlasit.

Vyresilo se to nahodou. Nemovitost, kde jsem mel trvale bydliste, byla koncem roku prodana. S novym majitelem jsem se dohodl bez problemu na odhlaseni a tento i vcelku rychle zrealizoval.

Pridam par praktickych zkusenosti. Neni a nebylo to bez komplikaci.

1) starosta mi po nejakem 'rozhovoru' a 'dohode' rekl, ze se mam stavit a ze bydliste odhlasi a ze je to OK. Trochu mi to ale nesedelo. Prijel jsem 120 km a bylo mi receno, ze se starosta spletl. Zbytecna cesta, dovolena, cestovne. Nikdo se neobtezoval rici mi na muj kontakt(mail, telefon), ze to je jinak, i kdyz se o tom par dni vedelo.

2) Pak se odhlaseni diky novemu majiteli povedlo oficialni cestou.

3) Koncem mesice jsem dostal rozhodnuti o zruseni bydliste. Nabyva to pravni moci po 15 dnech od doruceni - psano v rozhodnuti v urednim dopise. Dneska jsem dojel na urad pro novou obcanku. 2 hodiny fronta, 30 lidi prede mnou, obed pro uredniky. Urednice mi rekla, ze o zadne zmene bydliste nic nevedi. Nasleduje telefonicky hovor na obecni urad. Tam mi je receno, ze to nabyva pravni moci az po 15 dnech, avsak az od datumu _kdy_ to obdrzi posledni ze zucastnenych stran, coz jsem ja nebyl. Jel jsem zbytecne. Den dovolene, cestovne a tak je v haji. Stacilo prijet o den pozdeji.

4) Dalsi anabaze zacina za tyden. Opet dovolena, cesta za par stovek. Pocitam, ze se uz povede zazadat o novou obcanku.

5a) Jeste zkusenost z vymeny obcanky. Neni treba vyplnovat na jednom magistratu uz zadny papir pred vstupem do kancelare uradu. I fotku Vam udelaji. Takze, kdybych nekde prisel k monoklu nebo kdybych se neoholil, tak to mam na obcance anebo to mohu jet vyridit jeste jednou. Puvodne jsem mel za to, ze predam 2 fotky a je hotovo. Po novu to je jinak.

5b) Na novou obcanku se jiz nedava nepovinny udaj o manzelce/manzelovi(jmeno,rc). Coz muze byt nekdy komplikace, pokud by toto chtel clovek vyuzit. Pouze je nepovinny udaj rodinny stav.

6) Posledni faze - zmeny adres trvaleho bydliste u ruznych uradu a instituci po vymene obcanky bych videl tak za mesic.

gf

odpovědětodpovědět Gravatar

občanství atd.

3. 5. 2012 0:05:273. 5. 2012 0:05:27 Jonáš OtoJonáš Oto ---.38.broadband4.iol.cz

Majitel domu nás vystěhoval a do smlouvy napsal zrušení TP,

I.a) je povinnost se přihlásit na úřadovně?nebo mohu si nechat OP s tímto TP na dobu 2 roky? Poštu si necháme posílat jako odnos pro styk s úřady. II. a)Poplatky za TV a rádio? nemám ani TV ani rádio ani bydlení. Po dvou letech chceme do ciziny možná i natrvalo.

III.a)Jak zrušit zdravotní pojištění u VZP když odejdeme do ciziny natrvalo, stačí ho pozastavit v ČR na dobu neurčitou nebo pak z ciziny pak požádat o zrušení prostřednictvím advokáta?Tak chceme zrušit i TP stávající nebo i to na úřadovně přes advokáta.

IV. a)Jak odevzdat OP a pas po případném získání jiného občanství a zrušení českého. Jste moc hodný člověk!Jen tak se nevidí něco takového.

odpovědětodpovědět Gravatar

Dotaz

7. 5. 2012 19:30:207. 5. 2012 19:30:20 Jeroným ŠevčíkJeroným Ševčík ---.242.broadband10.iol.cz

Když jsem v předčasném důchodu, chci se odhlásit z trvalého pobytu, kde už 10 let nebydlím a úřednice mi sděluje, že není její povinností mne na úřadě přihlásit, nutí mne k odhlášení z pobytu v české rebublice, jak je to s důchodem?

odpovědětodpovědět Gravatar

zdravotní pojištění

12. 5. 2012 22:36:2912. 5. 2012 22:36:29 KKKKKK ---.net.upcbroadband.cz

Člověk bez trvalého pobytu na území ČR je účastníkem zdravotního pojištění v případě, že je zaměstnán v ČR. Při skončení zaměstnaneckého poměru jeho zdravotní pojištění zaniká. To je to dost fatální nevýhoda existence bez trvalého pobytu. Místo tohoto hazardu je lepší, nechat se úředně vystěhovat na "radnici" a/nebo údaj o trvalém pobytu ignorovat/neaktualizovat. Např. trvalé bydliště na radnici je stejně "anonymni" jako absence TP, a přitom člověk neriskuje ztratu zdravotniho pojištění ani nepichází o některá práva..

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: zdravotní pojištění

13. 5. 2012 11:36:1313. 5. 2012 11:36:13 KKKKKK ---.net.upcbroadband.cz

Tak zdá se že nikoli. Pojištěncem v ČR mohou být zřejmě osoby, které tu mají své těžiště zájmů (faktické bydliště):

"...Účastníkem veřejného zdravotního pojištění se mohou stát osoby, splňující jednu z následujících podmínek:...

...Osoby, na které se vztahují evropská koordinační nařízení a které mají ve smyslu těchto nařízení na území ČR své těžiště zájmů (tzv. faktické bydliště)...."

https://eforms.zpmvcr.cz/infolinka/infol…

odpovědětodpovědět Gravatar

Jiný pohled úřadu

Třeba tenhle úřad na to má jiný pohled, viz bod 7.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Jiný pohled úřadu

ještě odkaz

http://www.karvina.cz/portal/page/portal…(%C5%BEivotn%C3%AD%20situace)/navod_584

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Jiný pohled úřadu

tak jinak, ten úřad má hrozně prasácké odkazy

http://tinyurl.com/78r88ee

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Jiný pohled úřadu

On byl totiž ten zákon (a několik souvisejících) mezitím novelizován.

Základní změna spočívá v tom, že nyní musí ono oznámení o ukončení trvalého pobytu obsahovat buďto úředně ověřený podpis, nebo zaručený elektronický podpis, nebo být zasláno datovou schránkou, nebo být podepsáno přímo před pracovníkem ohlašovny.

Požadavek, že občam "v oznámení musí zároveň uvést adresu v zahraničí, na které se zdržuje" jde podle mého soudu nad rámec zákona a jeho vyžadování by bylo protiprávní.

odpovědětodpovědět Gravatar

trvalý turista

Jednou jsem se zamyslel také nad naší infrastrukturou a po několika zvážení bylo rozhodnutí jasne. Némá smysl už podporovat stát a v něm toto nesmyslné zřízení. Vlastenectví je přežitek. Nechci být ovce. Toužím po absolutní svobodě. Trvalým bydlištěm to začíná. Podnikání a vlastnictvím majetku musí být nedotknutelné. Zahraniční offshore společnosti a její majetky nejde exekuovat.

Unikněte před státem!

Na cestě k extrémní svobodě lze využít dvojí občanství i daňové ráje

Národní stát a pouta, která nás k němu vážou, jsou přežitkem dvacátého století. Pokud se vám nelíbí moc, kterou nad vámi má "Velký bratr", a raději byste si sami svobodně vybrali, kde chcete bydlet, kde podnikat a kde platit daně, vítejte v kontroverzním, tajemném a vzrušujícím světě těch, kteří se své závislosti na rodné zemi už dávno zbavili. Vítejte ve společnosti dolarových miliardářů, dobrodruhů a playboyů z lepších rodin. Ale také mezi mafiány, obchodníky se zbraněmi, uprchlými diktátory nebo podnikateli typu Viktora Koženého či Radovana Krejčíře. Ti všichni žijí ve světě pěti vlajek.

Jak ochránit majetek

Svět už není bezpečné místo. Obyvatelé Evropy nebo Severní Ameriky žijí v materiálním nadbytku, který nemá v historii lidstva obdoby, přesto se ve svých domovech cítí méně jistě než před deseti lety. Jedenácté září 2001, války a teroristické útoky, jež následovaly, přinesly strach a obavy z budoucnosti. Vedle toho byly důvodem k razantním změnám v bezpečnostní politice států, které se cítily ohroženy možnými útoky. Snaha zajistit bezpečnost občanů ale v řadě případů výrazně vstoupila do sféry jejich osobních práv. Americké úřady v minulých letech zatkly a bez soudu uvěznily řadu občanů podezřelých z terorismu a z měst, jako je Londýn, se staly pevnosti, jejichž každý kout je hlídaný nenápadnou bezpečnostní kamerou. Do pasů, včetně těch vydávaných Českou republikou, přibyly čipy obsahující biometrické údaje, otisky prstů a snímky oční sítnice. Mnoho lidí si v této situaci začalo klást otázku, zda jsou ochotni obětovat značnou část své svobody výměnou za nepříliš přesvědčivý příslib bezpečí. Začali proto hledat cestu ven. A objevili metody, které už po desetiletí používá malá subkultura takzvaných permanentních cestovatelů (PT - z anglického Permanent Travellers). Je to zcela neformální skupina lidí, kteří se cítí líp, když si svůj život řídí sami a alespoň formálně nad nimi žádný stát nemá příliš velkou moc. K těmto úvahám mnohdy nedospěli kvůli strachu o své bezpečí, ale z mnohem prozaičtějších, totiž ekonomických důvodů. Nejčastěji jde o právně a morálně pochybnou, ale logickou snahu vyhnout se placení daní. Většina států totiž vyžaduje vyplnění daňového přiznání jen od rezidentů, a nikoli od těch, kdo pouze projíždějí. Pravidelným přesouváním mezi jednotlivými zeměmi, které může mít pouze podobu krátké cesty za hranice dvakrát ročně, je možné zbavit se velké části daňové zátěže. Dalším ekonomickým důvodem je snaha chránit svůj majetek před ztenčením vinou soudních sporů. Konflikty s bývalými obchodními partnery nebo třeba náročný rozvod mohou totiž člověka připravit o značnou část majetku. Pokud je ale jeho osobní situace úmyslně komplikovaná, může dohledání skutečných majetkových poměrů trvat dlouhou dobu. Je tak možné efektivně a zcela legálně ochránit svůj majetek. Jsou-li totiž vaše peníze uložené ve Švýcarsku, formálně patří firmě registrované na Kypru, máte trvalé bydliště na Bahamách a reálně celý život žijete v Praze, rozpletení tohoto uzlu bude úřadům trvat opravdu dlouho.

Jak být trvale turistou

Vše začalo v roce 1964, když americký finančník Harry D. Schultz, který vstoupil do Guinnesovy knihy rekordů jako nejlépe placený poradce na světě, vydal knihu nazvanou "Jak si udržet své peníze a svou svobodu". Představil v ní vlastní metodu, jak uchránit majetek před finančními úřady, žalobami nespokojených obchodních partnerů, ale také měnovými reformami nebo znárodněním. Koncept nazval "Tři vlajky". Jeho teorii později rozpracoval druhý ze zakládajících otců W. G. Hill ve své knize Perpetual Tourist, tedy trvalý turista. Tento svazek, stejně jako několik dalších podrobných návodů z jeho pera, dnes patří k internetovému undergroundu a prodávají se za stovky dolarů.

Principem permanentního cestování je, zjednodušeně řečeno, že "cestovatel" si zařídí všechny úřední dokumenty a povinnosti tak, že ho všechny vlády vnímají jako pouhého turistu, jako někoho, kdo právě projíždí. Ponechá si své občanství, nikoli už ale trvalý pobyt v domovské zemi. To mu poskytuje řadu výhod. Jako někdo, kdo právě nikde nebydlí, bývá PT osvobozen od daní či vojenské služby a může se poměrně snadno vyhnout žalobám. Právní status trvalého turisty je navíc čistě formální záležitostí a není nutné mít neustále sbalené kufry. Lze naopak zůstávat naprostou většinu času na jediném místě. Jde spíše o změnu způsobu myšlení a využití možností, které svět dává. Je to dovedení mobilního životního stylu do extrému, do stavu, kdy je člověk, řečeno slovy polského sociologa Zygmunta Baumana, tak "tekutý", že státní hranice jsou pro něj pouhou čárou na mapě. Kolik lidí tímto stylem žije, nelze odhadnout. Mnoho občanů si z něj totiž vybírá určité prvky, které aplikuje, aniž by se o zpřetrhání pout s domovským státem vědomě snažili. Týká se to i některých cizinců žijících v České republice. "Dříve to bylo snazší, po vstupu do Schengenského prostoru to úřady více hlídají," vypráví Američan Ed, který v Praze žije už sedm let a pracuje jako učitel angličtiny. Celou tu dobu je oficiálně turistou. "Jednou za devadesát dní si vyjedu na pár dní do Chorvatska a potom se vrátím," vypráví. Žádost o trvalý pobyt a pracovní povolení neřeší především z pohodlnosti a nechuti jednat s úřady. Vyhovuje mu také pocit svobody. To, že ušetří na daních, je pro něj jen vítaný bonus. Jestli je jeho jednání na hranici zákona, ho netrápí: "Znám lidi, co to takhle v Praze dělají patnáct let."

Peníze ve Švýcarech i na Kajmanech

První vlajkou, kterou Schultz doporučil přidat do svého arzenálu, byl pas druhé země, a to takové, která nedaní příjmy pocházející z ciziny. Druhý pas dává svému držiteli možnost cestovat do zahraničí v podstatě pod jinou identitou, jezdit do zemí, které nemají se státem původního občanství nejlepší vztahy, a dává svému nositeli dvojnásobnou šanci uniknout do bezpečí v případě válek, velkých teroristických útoků či jiných katastrof. Státní občanství lze dnes bez větších potíží získat v řadě karibských zemí typu ostrovů Svatého Kryštofa a Nevisu nebo Vanuatu, ale také v solidněji vyhlížejícím Rakousku nebo Irsku. Jedinou podmínkou v tomto případě obvykle bývá dostatečně velká suma na bankovním účtu.

Druhá vlajka ve výzbroji trvalých cestovatelů je místo, kde mají uložené peníze. Založení konta v cizině je plně legální a poskytuje určitou jistotu pro případ inflace národní měny nebo měnových reforem. Pro tento účel se obvykle vybíraly státy s tradičně kvalitním a diskrétním bankovním systémem. Nejběžnější volbou bylo Švýcarsko, kde řada velkých i malých soukromých bank v minulosti bez problémů přijímala vklady bohatých cizinců, aniž by se někdo příliš vyptával. Podobné to bylo i v případě Lichtenštejnska nebo bank se sídly na ostrovech v Lamanšském průlivu typu Jersey nebo Guernsey. Dosud bezpečné bankovní přístavy ale v posledních letech začaly otevírat své záznamy finančním úřadům, jako tomu bylo například v případě lichtenštejnské knížecí banky LGT. Na svět se tak dostaly informace o řadě prominentů, kteří nechávali velké sumy mimo dohled státu a daňových kontrolorů. Švýcarské banky navíc nemohou kvůli tlaku americké vlády na kontrolu financí proudících ze země legálně otevírat konta občanům USA. Do módy se tak zřejmě začnou dostávat bankovní centra s výrazně horší pověstí, které ale mohou vlastníkům peněz zaručit naprostou anonymitu. Například Kajmanské ostrovy.

Nové daňové ráje

Třetí vlajkou v Schultzově systému je trvalé bydliště v některém z daňových rájů. Zemí, jež požadují pouze velmi malou nebo dokonce nechtějí žádnou daň z příjmu, je na světě řada a vzájemně se velmi liší. Na jedné straně jsou "exkluzivní" lokality jako Monako, Andorra nebo Lucembursko, kde není snadné získat všechna potřebná povolení, a jsou tedy azylem především pro ty velmi bohaté. Na druhé straně jsou státy s o něco horší pověstí, například Kajmanské ostrovy nebo třeba Bahamy, které nevyžadují žádnou daň z příjmu fyzických osob ani dědickou daň. To je také jeden z důvodů, proč si toto souostroví v minulosti vybralo několik podnikatelů se špatnou pověstí jako třeba obviněný český finančník Viktor Kožený. Renomé "daňového ráje" ale může být i určitým stigmatem, které od tropických ostrůvků odrazuje další velký zdroj příjmů, totiž turisty. Proto se některé státy, kupříkladu Vanuatu, v posledních letech rozhodly změnit své zákony a nefigurovat dále v hledáčku zahraničních finančních úřadů. Tyto země ale nahradilo mnoho jiných, mezi nimi třeba Makedonie, která účtuje pouze desetiprocentní daně.

Ke třem vlajkám tvořícím původní sestavu přibyly postupně ještě další dvě, které autonomii permanentních turistů dále posilují. Čtvrtou zemí v řadě je ta, kde má dotyčný člověk své místo k podnikání, či přesněji řečeno, kde má zaregistrovanou firmu. Pro tento účel se hodí státy s výhodným daňovým systémem, především s nízkou sazbou daně pro právnické osoby. Ideální je kombinace s kvalitní právní úpravou zakládání některých typů obchodních a jiných společností. Není náhodou, že například rodinné nadace těch skutečně bohatých bývají zakládány především v Lichtenštejnsku anebo Nizozemsku. Tyto lokality přitom nemusejí mít v praxi vůbec nic společného s místem, kde se odehrává skutečný byznys té které firmy, nebo kde leží majetek formálně vložený v nadaci.

Pátou vlajkou jsou takzvané playground countries, tedy hřiště, jak se jim v hantýrce tohoto exkluzivního klubu přezdívá. Ty mají obvykle podobu některého z luxusních přímořských letovisek, může ale jít i o krásná města typu Paříže, nebo naopak exotičtější lokality, jako jsou Thajsko či Argentina, kde za dolary nebo eura lze žít přímo královským životem.

Pět vlajek

1. Pas druhé země.

2. Peníze uložené v cizině.

3. Trvalé bydliště v daňovém ráji.

4. Firma registrovaná v offshore lokalitě.

5. Jedna nebo více zemí "na hraní".

Výstup z undergroundu

Systém úniku před formálním panstvím jednoho státu popsaný v článku se v praxi používá desítky let. Býval ale doménou dvou skupin lidí. Prvními byli boháči, kterým s ochranou jejich majetku a osobnosti pomáhali účetní a právníci. K těm druhým patřili dobrodruzi, kteří se pohybovali v řadě zemí a byli neustále na cestách. Věci, jako je druhé občanství nebo trvalý pobyt v exotické zemi, jim spadly do klína spíše náhodou. Tento trend se ale začal rozšiřovat koncem devadesátých let i do úzké komunity takzvaných survivalistů, tedy lidí, kteří se obávali možných katastrof v souvislosti s příchodem nového milénia a očekávaným selháním globálních počítačových sítí na začátku roku 2000. Tito lidé se s paranoidním zaujetím začali zabývat hledáním možností, jak domnělým katastrofám uniknout, a to kromě jiného nalezením bezpečných útočišť v cizině.

Další vlna zájmu přišla po 11. září a teroristických útocích na New York, kdy počet lidí, kteří se přestali cítit bezpečně, výrazně rozrostl. Paradoxně se ale řady zájemců o životní styl podle "pěti vlajek" rozšířily i z druhé strany, tedy z řad lidí, kterým přestala být po chuti bezpečnostní politika USA nastolená za vlády prezidenta George W. Bushe. Návody, jak uniknout "Velkému bratrovi" s jeho kamerami, otisky prstů a fotografiemi oční sítnice, se začaly objevovat v řadě blogů na internetu i v knihách, které lze koupit v běžné obchodní síti. Posledním přírůstkem do této sbírky je nedávno vydaný bestseller Emergency (anglicky Pohotovost), v němž redaktor deníku New York Times Neil Strauss popisuje své obavy z vývoje americké politiky v příštích letech a to, jak se pro jistotu rozhodl získat pas jednoho karibského ostrůvku.

Kam pro druhý pas

Dvojí státní občanství je kontroverzní a z právního hlediska nežádoucí věc. Státy se mu proto obvykle snaží zabránit tím, že mezi podmínky pro získání jejich státního občanství zařadí nutnost vzdát se toho původního. Tak to činí například USA. Řada zemí ale stále nic takového nežádá. Výjimky platí také tam, kde to stanoví mezinárodní smlouvy.

Pro získání občanství některé z karibských zemí, jako jsou Dominika (neplést s Dominikánskou republikou), Belize či Svatý Kryštof a Nevis, stačí jediná věc. Peníze. Například v případě Sv. Kryštofa je podmínka jednoduchá - investice ve výši 350 tisíc dolarů, například ve formě koupě bytu nebo domu na ostrově. K tomu se přidají úřední poplatky, popřípadě paušál místním právníkům a zhruba do roka má žadatel v rukou nový pas. "Čestné" občanství za pomoc nové vlasti lze obdobným způsobem dostat i v méně vzdálených zemích, například v Irsku, kde jej dostal Viktor Kožený. V takovém případě jsou však nutné investice v řádu milionů dolarů. Zdánlivě snadné, ale ve skutečnosti přísné podmínky, má také Izrael. Vedle prokázání židovského původu či konverze k judaismu je to především povinná vojenská služba. Tato země navíc pro případ úniku před globální válkou či terorismem rozhodně nepatří k nejbezpečnějším lokalitám. Dnes lze prostřednictvím internetu nalézt řadu firem, které se na zajišťování občanství, hlavně v karibských zemích, specializují. Některé společnosti poskytují tuto službu společně se zakládáním obchodních společností v takzvaných daňových rájích.

odpovědětodpovědět Gravatar

Dukaz o zruseni trvaleho pobytu

Nadherny clanek, velmi informativni. Jedna otazka.

Rekneme ze si zrusim trvaly pobyt, at uz vise-zminenym zpusobem ze poslu na prislusny urad podepsane oznameni spolu s obcanskym prukazem, nebo jdu osobne. Jak ja mohu v budoucnosti dokazat, ze trvaly pobyt mam zruseny? Vzhledem k dosti velkym pokutam za nepozadani o obcansky prukaz v terminu 15 dnu, je asi dobra mit nejaky dukaz o zruseni, az si budu chtit zaridit trvaly pobyt na urade nekdy v budoucnosti.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Dukaz o zruseni trvaleho pobytu

Poslat to průkazně - datovou schránkou, doporučeně poštou... Případně si můžete vyžádat výpis z registru obyvatel.

odpovědětodpovědět Gravatar

občanství atd. OPAKOVANÁ žádost díky

29. 5. 2012 0:01:5629. 5. 2012 0:01:56 Jonáš OtoJonáš Oto ---.38.broadband4.iol.cz

Majitel domu nás vystěhoval a do smlouvy napsal zrušení TP,

I.a) je povinnost se přihlásit na úřadovně?nebo mohu si nechat OP s tímto TP na dobu 2 roky? Poštu si necháme posílat jako odnos pro styk s úřady. II. a)Poplatky za TV a rádio? nemám ani TV ani rádio ani bydlení. Po dvou letech chceme do ciziny možná i natrvalo.

III.a)Jak zrušit zdravotní pojištění u VZP když odejdeme do ciziny natrvalo, stačí ho pozastavit v ČR na dobu neurčitou nebo pak z ciziny pak požádat o zrušení prostřednictvím advokáta?Tak chceme zrušit i TP stávající nebo i to na úřadovně přes advokáta.

IV. a)Jak odevzdat OP a pas po případném získání jiného občanství a zrušení českého. Jste moc hodný člověk!Jen tak se nevidí něco takového.

odpovědětodpovědět Gravatar

Zrušení trvalého pobytu

29. 5. 2012 9:29:1729. 5. 2012 9:29:17 DrahomíraDrahomíra ---.client.ufon.cz

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem:Před rokem jsem žila se svými dětmi a přítelem u mého bratra .Neměli jsme vystavenou žádnou nájemní smlouvu, jen jsme formou nájmu platili elektřinu a plyn.Před rokem jsme se odstěhovali do jiného pronájmu v místě trvalého pobytu,kde bydlíme sami.Nemáme tu trvalý pobyt,majitelka to zatím nechává tak jak to je.Proč Vám tedy píši.Hrozí mi exekuce,zažádala jsem o oddlužení,ale nemám ještě připravený daný poplatek za zpracování dokumentace.Jedu tam až 7.6. a poté vše bude odesláno k soudu a já budu uvedena v insolvenčním rejstříku.Bohužel mi přišel dopis od jednoho věřitele,že pokud nezaplatím daný dluh do středy 30.5.,tak mě navšíví v mém bydlišti člověk prověřený o oznámení dané skutečnosti a soupisu majetku.Dopis byl adresovaný sice na adresu kde nyní bydlím/tedy přechodné bydliště/,ale bojím se,že se ta osoba objeví v místě trvalého bydliště,tedy u mého bratra.Mám strach ,aby mu nezabavili majetek,když tam vlastně vůbec nebydlím.Chtěla jsem právě jít na úřad zažádat o zrušení trvalého pobytu,když jsme neměli nájemní smlouvu,tak by tam bratr nemusel být.Nebo ano?Další problém je ,ale ten,že i mé děti mají OP .Dcerkám je 15 let a syn dosáhl plnoletosti.Musela bych tím vlastně zrušit i jejich pobyt že?Doufám,že se v tom vyznáte a moc děkuji za odpověd´ a radu.

odpovědětodpovědět Gravatar

Co mateřská?

4. 6. 2012 10:36:214. 6. 2012 10:36:21 KatkaKatka 193.202.91.---

Dobrý dne, po manželovi mi zbylo spousta dlouhů. Nemám se kam nahlásit, takže ze mě bude nejspíš úředně bezdomovec. Jsme v podnájmu a jsem těhotná. Jak to bude s vyplácením rodičovské?

Děkuji

odpovědětodpovědět Gravatar

Když si zruším trvalý pobyt v ČR

6. 6. 2012 9:56:466. 6. 2012 9:56:46 RomanRoman ---.236.broadband4.iol.cz

Pokud jsem pobíratelem Plného invalidního důchodu a podám si Vámi zmíněnou žádost o zrušení Trvalého pobytu na území ČR, nepříjdu tímto o výplati důchodu který již pobírám 2 roky? A co když budu chtít pak změnit i majitele vozidla a budu již bez OP? Protože ten trvalý pobyt chci zrušit aby nešel rodině u které bydlím exekučně zabavit movitý majetek.A za jak dlouho po odhlášení se mohu zpět přihlásit a adresu Městského úřadu? Díky za odpovědi.

odpovědětodpovědět Gravatar

nové OP

11. 6. 2012 22:37:3511. 6. 2012 22:37:35 BBuddyBBuddy ---.net.upcbroadband.cz

Dobrý večer,budu žádat o nový OP - ale nechci,aby má fotografie byla uložena v základním registru obyvatel,kde jsou prý na rok ukládány/informace od úřednice/.

Tak jsem si vymyslela,že se nechám vyfotit se zahalenou tváří / v takové poloburce - koukali by mi jen oči - v brýlích/.Jste si vědom nějakých zákonných překážek ?

Děkuji.

odpovědětodpovědět Gravatar

ridere miluju te XD

12. 6. 2012 15:15:3912. 6. 2012 15:15:39 tomtom ---.client.rionet.cz

skvelej navod fakt :) hlavne "oznamuji vám své rozhodnutí ... " je prehnany :)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: ridere miluju te XD

Jak, přehnané? To je v podstatě citace zákona...

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: ridere miluju te XD

19. 6. 2012 12:05:1419. 6. 2012 12:05:14 tomas marnytomas marny ---.net.upcbroadband.cz

takze jestli jsem to dobre pochopil, kdyz mam trvaly pobyt ve meste A nemohu si nahlasit trvaly pobyt na urade ve meste B?nebo jde to?Bohuzel nemam ve meste B ani najemni smlouvu!

odpovědětodpovědět Gravatar

bez trvaleho pobytu a obcanky

21. 6. 2012 14:44:3221. 6. 2012 14:44:32 LeilaLeila ---.237.broadband11.iol.cz

Tohle přesně jsem potřebovala vědět, díky srdečně. Leila

odpovědětodpovědět Gravatar

Odhlášení trvalého pobytu vČR

Dobrý den bydlím u rodičů a chtěl jsem se zeptat na par otazek když zruším trvalý pobyt v Čr můžu se zdržovat na teto same adrese kterou mám uvedenou v Op ze které jsem se právě odhlásil? A Když od 1 července nastupuji do prace a ve smlouve jsem uvedl adresu tohoto trvaleho pobytu ze ktereho se nyní odhlásím jestli nevznikne mému budoucímu zaměstnavateli nějaký vetší problém s tím že už nebudu občanem Čr a jak je to pak s odvody které za mě zaměstnavatel odvede (myslím zdravotni a socialni a např. penzijní pojištení)? Ptám se proto že v naší domácnosti jsou dva nezaměstnaní a chtěl bych vědět jestli to že já nastoupím do práce nebude mít nějaký negativní finanční vliv na výšši Té jejich podpory a jestli se nezapočítávají mé příjmy do jejich společné domácnosti i přesto kdybych už neměl trvalý pobyt v Čr ale bydlel bych s nimi ve společné domácnosti. A ještě když už nebudu občanem Čr a mám tady zavedený Bankovní účet jestli mám pak možnost si u banky zažádat např. o spotřebitelský úvěr jestliže budu mít OP s tou adresou pobytu v Čr ale nebudu už občanem Čr ? A kdy přestanu být občanem Čr ? V den kdy zruším ten trvalý pobyt v Čr nebo kdy přesně ?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Odhlášení trvalého pobytu vČR

4. 12. 2012 0:19:374. 12. 2012 0:19:37 IsabellaIsabella ---.net.upcbroadband.cz

Proč se ptáte na věci, které jsou v článku jasně uvedeny?

odpovědětodpovědět Gravatar

trvalý turista

odpovědětodpovědět Gravatar

Zrušení TP členu rodiny.

9. 7. 2012 12:54:319. 7. 2012 12:54:31 VěraVěra ---.gtt-net.cz

Zdravím, poraďte prosím jak nejlépe postupovat, když jsem musela vyhodit dceru (25 let) z domu a chci jí zrušit i trvalé bydliště? Děkuji za odpověď.

odpovědětodpovědět Gravatar

jen malý dotaz

11. 7. 2012 11:27:0611. 7. 2012 11:27:06 Ivana HaradaIvana Harada ---.ppp-bb.dion.ne.jp

Výborný článek, díky moc!!!

Pár poznámek:

Tak s VZP je to pořádný problém: pokud totiž trvalý pobyt nezrušíte musíte platit zdravotní pojištění, ač žijete v jiném státě.

Další věc v případě, že jste si zrušil trvalý pobyt: jak řešíte výměnu řidičského průkazu a pasu? Bylo mi řečeno, že bez trvalého bydliště mi nebude vydán ani papír, přestože jsem nadále občanem ČR...(je to z důvodu, že jak řidičáky, tak pasy se vyřizují v místě trvalého bydliště)

Díky moc! S pozdravem I.H.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: jen malý dotaz

28. 8. 2012 9:00:0828. 8. 2012 9:00:08 4exa4exa ---.inetg.bg

pokud dokladujes placeni ZP formularem e112, nic platit nemusis tuto povinnost nas tusim jednou za rok nebo pri navratu z ciziny

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: jen malý dotaz

4. 12. 2012 0:44:024. 12. 2012 0:44:02 IsabellaIsabella ---.net.upcbroadband.cz

Při pobytu v zahraničí delším jak šest měsíců zdravotní pojištění platit nemusíte. Patrně se to nějakým způsobem pojišťovně ohlašuje, podrobnosti neznám.

odpovědětodpovědět Gravatar

Výměna pasu

11. 7. 2012 12:04:3511. 7. 2012 12:04:35 BubbleBubble ---.bubakov.net

Tohle je super článek, pomohl mi. Jen teď řeším, je možné vydat mi cestovní pas, pokud mám zrušený trvalý pobyt v ČR? Např. budu bydlet v zahraničí, bude se blížit doba konce platnosti pasu, co pak? Kontaktovala jsem ambasádu, která normálně pasy mění (nevím, jestli v tomhle případě), ale zatím se neozvali. Pokud by pas propadl, já byla v zahraničí, tak je to docela problém. :) Nemáte s tím někdo zkušenost?

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Výměna pasu

19. 2. 2013 16:10:4519. 2. 2013 16:10:45 VercaVerca ---.eurotel.cz

Zajdi si na zahranicni konzulat, tam ti pas musi vydat. Ja jsem se narodila v cizine a pas my dali kdyz mi bylo 40 let. je to jen pro uredniky trochu prace: musi vyhledat v CR tvuj rodny list, nechat to preposlat do ciziny atd. Pocitej s 3-5 mesicni zalezitosti ;-)

odpovědětodpovědět Gravatar

Nesmyslne placeni komunalniho odpadu

12. 7. 2012 1:39:0812. 7. 2012 1:39:08 Pan Robert NovacekPan Robert Novacek ---.range81-155.btcentralplus.com

Dobry den,

chci se zeptat, na mem trvalem bydlisti uz nebydlim od roku 1987, matka byt vymenila a odstehovala se a obcansky prukaz jsem mel obnoveny v roce 2003, odstehoval jsem se do zahranici a letos jsem nahodne zjistil ze dluzim za odpady 6000kc. V ceske republice vysel asi pred 5lety nejaky novy zakon o svozu komunalniho odpadu o kterem jsem vubec nevedel. A protoze nechci mit zadne problemy za neplaceni, popripade ze by me zatkli kvuli neprebirani posty,(v minulosti jsem uz takove problemy mel), tak jsem tu sumu zaplatil. Daji se ty penize nejakym zpusobem dostat zpet, nebo jakym zpusobem bych mel postupovat, aby me urad penize vratil zpet, pokud to jde, z duvodu, ze na trvalem bydlisti nebydlim uz nejakych 25 let?

Hezky den.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Nesmyslne placeni komunalniho odpadu

2. 8. 2012 23:00:122. 8. 2012 23:00:12 PetrPetr ---.zone12.bethere.co.uk

Penize Ti nevrati. Je to Tva povinnost si vse zjistit a pak se podle toho zaridit. Tech 6k neni tak moc a radsi mit klid nez se s nima dohadovat.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Nesmyslne placeni komunalniho odpadu

4. 12. 2012 0:54:254. 12. 2012 0:54:25 IsabellaIsabella ---.net.upcbroadband.cz

Záleží na konkrétním obecním úřadu, jaké má stanoveny podmínky pro placení odpadu. V některých městech mají třeba podmínku pro neplacení dlouhodobý pobyt v zahraničí. V takovém případě by Vám za dobu tohoto pobytu měli vrátit i již zaplacené poplatky - tedy teoreticky, a spíše to bude na jejich libovůli. Nicméně o případech vrácení již zaplacených částek jsem slyšela, bohužel nikoliv v tom zaprděném městě, kde mám trvalé bydliště. ;)

odpovědětodpovědět Gravatar

zrusit si trvaly pobyt

15. 8. 2012 14:41:0615. 8. 2012 14:41:06 martinmartin ---.56.broadband2.iol.cz

dobry den chci se zeptat,bydlim u rodicu a chtel bych si zrusit u nich trvaly pobit a bit hlasen na urade je to mozna aniz by oni mi to musely podepisovat a kam se mam obratit dekuji moc za odpoved

odpovědětodpovědět Gravatar

Silniční kontrola

20. 8. 2012 14:21:5320. 8. 2012 14:21:53 NimiNimi 95.85.240.---

Jedné věci nerozumím, možná mám milné informace.

ale měla jsem za to, že řídím li auto, jsem povina u sebe mít řidičák, techničák, zelenou kartu a OBČANKU... ono to tak není? Pokud je, tak k čemu mít řidičák, bez občanky, když stejně řídit nesmím.

jinak díky za poučný článek

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Silniční kontrola

Jste povinna prokázat svou totožnost - ne předložit občanku. A prokázat totožnost lze třeba i cestovním pasem.

odpovědětodpovědět Gravatar

Úspěch

27. 8. 2012 10:55:1027. 8. 2012 10:55:10 RadimRadim 81.30.243.---

Tak jsem dnes úspěšně ukončil trvalý pobyt (Bruntál). Bez problémů. Dostal jsem navíc zelené potvrzení o OP. Dík

odpovědětodpovědět Gravatar

prosím o radu.

Dobrý den,bydlela jsem s rodinou v pronajatém domku, kde jsme se o celý dům starali,také o zahradu.Najednou se majitelka nastěhovala do domku a zacčala používat elektřinu a vodu. A když to trvalo 3měsíc nesla jsem jí rozpočet spotřeby která díky ní stoupla. Neměla zájem se o náklady podělit a zahradu nám zakázala užívat i když je součástí nájmu. tak jsme si začali hledat jiné bydlení. po odstěhování nám zrušila trvalý pobit. Jenže já netušila že tím nám nebude platit OP a ten je nahlášem jako ztracený.Zjistila jsem to náhodou když jsem si šla pro výpis RT. Jak mám postupovat dále abych měla platný OP?Bydlíme u známích a tak není kam nahlásit trvalou adresu.Děkuji za odpověď

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Volby

5. 9. 2012 12:34:365. 9. 2012 12:34:36 JUDr.JUDr. ---.net.upcbroadband.cz

Do obcí 100% ne (kandidatura vázána na místo trvalého bydliště), do krajů také 100% ne (stejný důvod jako do obcí). Do poslanecké sněmovny a samozřejmě senátu) stejný zákon toť otázka, protože sice je napsáno, že je nutné napsat "...kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu..." ale není to vázáno na území ČR. Musela by nastat výkladová analogie práva a to je ta otázka :-) Ovšem zákon odlišuje pojmy "trvalý pobyt" a "má bydliště mimo území ČR", tak vzniká dvojitá výkladová otázka. Ale raději bych s tím moc nepočítal...

a do Evropského parlamentu je to jasné :-)) Právo volit (kandidovat) na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič"). Podmínka hlášení trvalého pobytu se vztahuje pouze na ne-občany ČR :-)

Ovšem zákon vyžaduje zapsání na obec trvalého pobytu a pod čarou se odkazuje na zákon o evidenci obyvatel. Zde nastává menší problém, ovšem zde je nutné uvést, že poznámka pod čarou není součást zákona, ale pouze ukazuje co tím má zákonodárce na mysli, tedy bych asi neviděl problém uplatnění obdobného zahraničního právního předpisu (roz. státu EU), který shodnou problematiku řeší.

odpovědětodpovědět Gravatar

JUDr.

5. 9. 2012 12:43:115. 9. 2012 12:43:11 JUDr.JUDr. ---.net.upcbroadband.cz

na google jsem našel web Prahy 4 a tam je napsáno, že Občan po ukončení trvalého pobytu v ČR také může požádat o občanský průkaz bez uvedení trvalého pobytu (platí se správní poplatek 100,-).

http://www.praha4.cz/248_Nejcastejsi-dot…

a je to předposlední odpověď na otázku - dole

Tak když člověk chce opravdu zneříjemnit úřadům život, tak si dá do evidence MV adresu adresy pro doručování - ideálně nějaká země, kde se dopisy doručují dlouho (ale musí se doručit, jinak podle správního řádu může správní orgán ustanovit opatrovníka) a pokud mezitím ustanoví opatrovníka a dopis je doručen, tak všechno padá:-)

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvaly pobyt na urade

18. 9. 2012 7:06:1118. 9. 2012 7:06:11 RadimRadim 82.113.63.---

Chci se zeptat,potřebuji trvalý pobyt na obecním ůřadě,ale jinde než mám pobyt tedka(jinaj okres)je možno nějak se přihlásit aniž by vás odmítli?.....děkuji za odpo...

odpovědětodpovědět Gravatar

nevedela sem o neplatne obcance

19. 9. 2012 17:26:4519. 9. 2012 17:26:45 bedabeda 93.99.135.---

ahoj chci se Vas zeptat dnes jsem sla na urad protoze mi prisla sKarta a tam zjistili ze mam neplatny op . ktery je uz od roku 2009 neplatny vubec jsem to nevedela protoze op mam az do roku 2013 muzete mi napsat jestli nebudu mit nejaky problem dekuji ...

odpovědětodpovědět Gravatar

Volby

21. 9. 2012 22:25:5121. 9. 2012 22:25:51 trvalý turista trvalý turista ---.112.broadband13.iol.cz

Pro ty co nemají travalý pobyt na slovensku tak to vyřešili jasně...http://scobak.blog.sme.sk/c/185207/Hura-…

odpovědětodpovědět Gravatar

nástup do vězení

24. 9. 2012 19:07:4924. 9. 2012 19:07:49 HráčekHráček ---.245.broadband3.iol.cz

Autor nabádá, aby si člověk co se stane úředně bezdomovcem, zachoval pas, aby měl čím prokázat totožnost, ale i nemít ani ten pas může mít taky své výhody. Pokud je člověk odsouzen do vězení a přijde mu "Výzva k nastoupení k trestu", tak se tam píše: "Přineste s sebou svůj občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií bez něhož nemůžete být do věznice přijat."

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Zajímavý experiment a zajímavá ukázka...

Odpovídám na tento názor.

Na mě zkurvení bolševici v Brně vysolili exekuci za komunální odpad na plat 6 000 Kč i když jsem notářsky ověřeným rozhodnutím prokázal že na adrese trvalého pobytu nebydlím 14 let!!!Jsou to HYENY!!!

Je to prostě daň z hlavy za to,že jste vedeni v nic neříkající postbolševiské evidenci obyvatel.Proto doporučuji trvalý pobyt zrušit,nebo se alespoň nahlásit na obec.Kdyby tak učinil každý, systém vybírání by se zhroutil a byla by alespoň sranda,jak by se ti bolševičtí polomozci s tím vypořádali.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: nevedela sem o neplatne obcance

4. 10. 2012 22:07:194. 10. 2012 22:07:19 PETRPETR ---.arko-brno.cz

Vážená.

Pokud jste pozorně četla předchozí komentáře,předpokládám,že je Vám jasné,že bez nic neříkajícího a přežitého"pamfletu"-zvaný občanský průkaz s polomozky ve státní destrukci(ctěně zvané správě) nic nezmůžete!Jsem již vyššího věku a i když komunisty nemohu ani vystát,tak by se šli do kouta stydět oproti dnešním debilům,kteří tam sedí!!!

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: nevedela sem o neplatne obcance

12. 12. 2012 0:45:0812. 12. 2012 0:45:08 MirekMirek ---.cpe.net.cable.rogers.com

Naprosty souhlas!

Ziji v zahranici jiz 30 let nechal jsem si nekdy v 2001 vratit ceskou prislusnost. K vymene ridicaku v 2006 MUSI byt registrovana trvala adresa v Ceske republice, jinak nevydaji novy. Adresa v zahranici je nezajima. Tak jsem si nechal vystavit "trvale bydliste" na urade meho posledniho bydliste (v 1984). V 2010 jsem se dozvedel, ze se po me UKRUTNE shani zdravotni pojistovna za neplaceni pojisteni a uz by me hnala k exekuci, i kdyz v Cesku nebydlim, mam jinou statni prislusnost, nic tam nemam a nevlastnim a jezdil jsem tam jenom na 14 dni na dovolenou...

Po prineseni potvrzeni ze jsem zdravotne pojisten v zahranici me prestali uhanet. O cemz jsem si radeji nechal vystavit doklad od ZP, jeden nikdy nevi...

odpovědětodpovědět Gravatar

Volby

5. 10. 2012 15:33:435. 10. 2012 15:33:43 H.H. 178.77.217.---

Dobrý den,

mám trvalé bydliště na MěÚ, ráda bych šla k volbám, volební lístky mi samozřejmě nepřijdou, není kam, DS asi těžko...

Jak tohle chodí? Zajdu na MěÚ, kde mi volební lístky dají a půjdu volit do volební místnosti - okrsku, kam spadá adresa MěÚ nebo si musím zjistit, kde je příslušný volební okrsek k dané adrese trvalého bydliště, tedy MěÚ a tam budu v seznamu voličů napsaná a volební lístky mi dají???

Děkuji.

odpovědětodpovědět Gravatar

Trv. pobyt

16. 10. 2012 13:41:3616. 10. 2012 13:41:36 DanaDana ---.mepnet.cz

Dobrý den,

dnes mému příteli rodina oznámila, že družstevní byt, který patřil jeho matce prodala. To, že tam má trvalé bydliště nikoho nezajímalo. Prosím, co teď s tím? Přítel bydlí půl roku u mne, dříve jíž rok bydlel v podnájmu, protože se matkou "prý" nesnesl. Já bydlím v družstevním bytě...Asi to bude znít divně, ale pokud bych ho přihlásila k sobě, mohl by mít nějaký nárok na byt, či by třeba moje děti mu jednou musely shánět byt k bydlení? Zatím, je mezi námi vše v pořádku, ale už jsem v životě zažila hodně....

Omlouvám se za upřímnost a děkuji za odpověď

Dobrý den, prosím Vás o radu.Ex partner je u své matky odhlášen déle než 6let.Já u ní bydlím v podnájmu a ex partner se tu objeví jen na návštěvě za matkou nebo synem. Včera se tu oběvily exekutoři a vyhrožovaly že jeho matce zabaví majetek-Exekuce je na něj.

Nevíme jestli na to mají nebo nemají právo:-( Nemá tady žádný majetek.Bohužel nebyla ale označená schránka jmény a tak mu sem házela pošťačka poštu, kterou si při občasné návštěvě vyzvedl. Nevíme jak se máme bránit.

odpovědětodpovědět Gravatar

dva pasy?

18. 10. 2012 21:53:3818. 10. 2012 21:53:38 alžbetaalžbeta ---.dynamic.qsc.de

dobrý den,

v článku několikrát zmiňujete, že je z různých důvodů dobré mít dva pasy. Tak mě napadá otázka, jak legálně docílit toho, že člověk má dva platné pasy? Když si jdete zažádat o nový, tak starý musíte buďto odevzdat nebo prohlásit, že ho nemáte, načež je zablokován.

Díky za tip a za super článek.

Ahoj,

Alžb

§ 17 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

odpovědětodpovědět Gravatar

žádost o úvěr či hypotéku

Dobrý den, prosím o radu pro své děti.

Mám již děti v dospělém věku, ale před dvěma měsíci nám byl zrušen trvalý pobyt majitelem panelového domu. Dozvěděli jsme se to čirou náhodou, kdy dcera řešila nějakou službu s operátorem mobilu. V současné době jsme se byli nahlásit na úřadě, kde nám zároveň vystavují nové OP.

V blízké buducnosti si syn chtěl zažádat o půjčku-úvěr, ale nyní máme obavu, že s trv. pobytem na městském úřadu TO BUDE NEMOŽNÉ.

Faktem je, že syn řádně pracuje (HPP) a bydlí v pronajatém bytě s řádnou nájemní smlouvou (ale bohužel majitel bytu nechce, aby zde měl trvalý pobyt).

Nemáte někdo s tímto zkušenosti?

Děkuji LH

Svým přístupem jsi mi velmi blízký, tak nějak mi taky odpovědi typu TO NEJDE přestaly stačit už dávno a tak testuju úřady i finanční společnosti podobným stylem :) díky za tenhle článek, je to jako stoupnout si do průvanu po sezení v kobce :D

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvalý pobyt

11. 11. 2012 11:57:5411. 11. 2012 11:57:54 PetrPetr ---.net.upcbroadband.cz

POZOR pokud jste ukoncil trvaly pobyt na uzemi CR metodou ktera je popsana v clanku, tak to neznamena ze jste prestal byt obcanem CR!! v tom je diametralni rozdil!!

Vy jste pouze nemate trvaly pobyt na uzemi CR ale zustavate obcanem se vsemi pravy a povinnostmi s tim souvesejicimi...

nemoznost zbavit nekoho proti jeho vuli obcanstvi je zakotvena uz v Ustave:

§ 12 odst.2: Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

odpovědětodpovědět Gravatar

Jakou formou se dozvím o ukončení trvalého pobytu v ČR?

11. 11. 2012 12:02:2711. 11. 2012 12:02:27 PetrPetr ---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den,

poté co podám na úřad oznámení o ukončení trvalého pobytu v ČR a odevzdám OP, proběhne nějaká lhůta ve které úřad provede patřičný úkon, tzn. fakticky ukončí můj TP? Nebo to provede ihned jakmile obdrží moje oznámení a OP? Poslal jsem to celé poštou na doručenku, s úředně ověřeným podpisem. Jak se dozvím, že už to proběhlo, bude mně úřad nějak informovat (dopisem, mailem?) o tom že ta změna proběhla a k jakému datu?

Děkuji za skvělý článek.

odpovědětodpovědět Gravatar

Super. Diky kazdopadne mam problem.

14. 11. 2012 21:25:3814. 11. 2012 21:25:38 HonzaHonza 190.233.116.---

Neziji v CR, radne jsem se odhlasoval a odevzdaval OP (presne jak pisete, urednice nevedela co ma delat, kdyz jsem ji poprosil, at udela neco, ze odjizdim z CR, musela zavolat sefa, ten mi vzal OP a odevzdal do depozitu)

Ale i presto vsechno chodi k me matce posta pro me. Nemluve o odhlaseni od VZP a za pul roku po odhlaseni mi pry prisla karticka pojistence.

Proc posta stale dorucuje na adresu, kde nebydlim, nebo jsem neco z clanku nepochopil?

diky moc za radu ci pomoc.

s pozdravem Honza

odpovědětodpovědět Gravatar

ztráta pasu

3. 12. 2012 20:28:173. 12. 2012 20:28:17 joséjosé 80.188.228.---

Dobrý den,

Bydlel jsem ve městě V.K. od mala a letos jsme se s rodiči přestěhovali o pár kilometrů dál do nově zrekonstruovaného domu. Jelikož ale ve městě V-K. pracuju, mám zde přítelkyni, přátele a hlavně, su hrdý že sem v tomto městě vyrůstal, rozhodl sem se, že si ponechám trvalé bydliště na úřadě ve V.K. Zašel jsem na úřad, kde mě velmi ochotná úřednice vyřadila mé dosavadní trvalé bydliště z evidence, respektive zažádal sem o zrušení trvalého pobytu na území ČR ( mé důvody jsem jí sdělil i to, že chci pak zažádat o adresu trvalého pobytu na místním MěÚ). Dále mi sdělila, že mám přijít min.za týden a když předložím pas, bude vše jen formalita. Jenže přišel jsem domů a zjistil sem, že můj pas je neplatný, jelikož mi před pár měsíci prošla expirace. A teď nevím jak dál.Bude stačit k zapsání např.rodný list? Moc děkuju za odpověd. S pozdravem J.B.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: ztráta pasu

12. 12. 2012 0:27:0612. 12. 2012 0:27:06 MirekMirek ---.cpe.net.cable.rogers.com

Jak uz jsem popisoval nize, obcanka a trvale bydliste neni potreba na ziskani pasu. Po vraceni ceske prislusnosti v 2001 (ktera mi byla odebrana drive za komunistu) jsem na tento papir (a myslim ze i rodny list) dostal pas bez problemu, jeste mi ho zaslali do zahranici, kde stale jeste bydlim. Obcanku ani trvale bydliste v Cesku jsem nemel.

odpovědětodpovědět Gravatar

Kubice se zblaznil

No o tom sem už četl také zde, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cesi-… Asi se připravuje na tyto případy něco velkého. Někde sem zase četl že na obecních uřadech a dokonce na hotelích je celkově příhlášeno až 850 tis obyvatel. Ale pokud by ten zákon prošel tak nezbývá nic jiného než se vzdát českého občanství. Žijí tak 4 roky a sem naprosto spokojen. Stejne občanství je naprd. Oni jsou snad schopni jít i proti těm co ten trvalý pobyt mají zrušený. Ale to by bylo už doslova šílené. Chudáci rodiče a nebo Ti co žíjí tzv. na psí knížku. budou trpět jen pro blbost a tupost poslancu. Z lidí chcou udělat postupně totální ovce a otroky.

odpovědětodpovědět Gravatar

zrušení trvalého pobytu-bydliště

10. 12. 2012 17:28:4610. 12. 2012 17:28:46 jajajaja ---.48.broadband11.iol.cz

chci se zeptat, jak se mohu úplně vyhnout návštěvě exekutora? bydlím v domě spolu s rodiči a této velmi nelehké situaci se chci vyhnout a je ušetřit. můžete mi prosím poradit? moc děkuji

odpovědětodpovědět Gravatar

exekuce

10. 12. 2012 17:30:1910. 12. 2012 17:30:19 jajajaja ---.48.broadband11.iol.cz

lze prosím zrušením trvalého pobytu v čr či nahlášením se na obecním úřadě vyhnout se exekuci?face cognfla

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: exekuce

25. 2. 2013 17:34:0725. 2. 2013 17:34:07 guggagugga ---.chrudim.net

je to v clanku napsane, exekuci se tim nevyhnete, maxilne stizite exekutorovi zabavovani majetku atd. Jakmile by treba zjistil, ze u nekoho bydlite, treba u znamych, tak pak muze prijit k tem vasim znamym a oblepovat i u nich a pak by vas asi nemeli radi, protoze by museli podvat vylucovaci zalobu a dokazovat, ze majetek je jejich a ne vas (to pisu v teoreticke rovine, neberte to jako obvinovani ze zadluzenosti ;o) )

odpovědětodpovědět Gravatar

Pass a obcansky prukaz

12. 12. 2012 0:15:4412. 12. 2012 0:15:44 MirekMirek ---.cpe.net.cable.rogers.com

Ziju v zahranici a komuniste mi odebrali prislusnost, obcanku, pas a vsechno ostatni.

Prislusnost jsem si nechal vratit az v 2001 v miste posledniho trvaleho bydliste (Brno). Pred odjezdem jsem stihl vyrit cesky pas i bez obcanky a jakychkoliv jinych ceskych dokladu. Jeste mi ho zdarma poslali na velvyslanectvi do Kanady, kde jsem si ho vyzvedl osobne. Uz nevim, cim jsem se prokazoval, pravdepodobne jsem dostal papir o vraceni statni prislusnosti, ale bylo to jednoduche. Obcanku jsem vyridit nemohl, jelikoz jsem nemel trvale bydliste v Cesku a bydliste v zahranici je nezajima.

Na problem "trvaleho" bydliste jsem narazil zase, kdy jsem si chtel vymenit stary ridicsky prukaz nekdy v 2006. Bez potvrzeni trvaleho bydliste to neslo. Tak jsem sel zpatky na Brnensky urad a nechal jsem si vystavit trvale bydliste tam. Pak mi ridicak vymenili za novy. Jelikoz jsem uz mel "trvale bydliste" (na urade) tak jsem si nechal vystavit i obcanku, i kdyz jsem ji nepotreboval.

odpovědětodpovědět Gravatar

příspšvek

18. 12. 2012 9:27:1418. 12. 2012 9:27:14 veravera 194.228.32.---

dobrý den chtěla jsem se zeptat když mám trvalý pobyt na magistrátu je možné žádat o příspěvek na bydlení?

odpovědětodpovědět Gravatar

řidičák

3. 1. 2013 9:40:483. 1. 2013 9:40:48 MartyMarty ---.praha4net.cz

Chtěl jsem se zeptat,mám už dlouho zrušený trvalý pobyt v české republice,ale zebrali mi řidičák.a musím dělat přeskoušení ale mám jen pas,a nevím jestli stači pas nebo si musim vyřidit občanku.řidičak mám ale zabaveny.ted nevím jak to mám řešit.mám exekuce a mám strach si vyřidit novou občanku.jsem dlouho v zahráničí a dosud jsem nic nesplatil mužou mě i za to zavřit.mám stoho obavy,nevím jestli obsilky nebo dopisy,nemá mi to kdo řict.děkuju

odpovědětodpovědět Gravatar

novela 2013

nevite jake zmeny nastaly pro drzitele obacanky bez trvaleho bydliste?

V listopadu mi jedna urade na radnici vykladala, ze se nejake zmeny chystaji, ale ze ani ony jeste nevedi jake konkretni.

odpovědětodpovědět Gravatar

Zdravotní pojištění

10. 1. 2013 3:42:5910. 1. 2013 3:42:59 KamčaKamča ---.interlan.cz

Dobrý den,

díky za článek!

V současné době řeším docela zapeklitou situaci. Brala jsem inv. důchod, kterého jsem se víceméně zřekla, protože mě nebavilo se kvůli doporučením doprošovat lékařů a nechat si psát léky, po kterých mi bylo šoufl ani si vymýšlet, abych se věšla "do tabulek".. Příjdu tedy o jediný příjem. Do toho mi končí smlouva v nájmu ve městě, kde již nechci zůstat a jsem bez práce. Rozhodla jsem se tedy odjet do zahraničí a do té doby se živit, jak se dá... Aby toho nebylo málo, ve stejnou došlo k prodeji bytu, kde jsem měla trvalé bydliště.

Tato zdánlivě bezvýchodná situace nikde a v ničem nezakotveného jedince mi paradoxně dost otevřela obzory. Došlo mi, že všechna "nařízení", trv, pobyty, pojištění apod. jsou prostředkem státu jak mít občana ve škatuli, držet mu přistřihnutá křidélka a v podstatě ho na základě vlastních zákonů vydírat. A že ve skutečnosti je člověk naprosto svobodný tvor. Kočku taky nikdo nenutí, aby si platila pojištění, měla 1 trvalý pobyt a 20 dokladů totožnosti s fotkami a otisky končetin... Pravděpodobně by se ani nenechala. Proč bychom se my měli nechat??

V této situaci, kdy netuším kde budu za 14 dní, natož za rok pobývat a kde se vůbec usadím (pokud vůbec) mě proto napadlo si trv. pobyt prostě nenahlásit. Do toho jsem narazila na Váš článek.

Je mi jasné, že pokud to udělám, přijdu o OP. Zároveň se odhlásím z Prac. úřadu, jež mi nevyplácí ani korunu, ale naopak mi brání ve výdělku nad 4000 (z čehož se fakt žít nedá!). Pokud bych se však odhlásila, přijdu o pojištění. na základě toho, že přijdu o pojištění. A paradoxně právě kvůli omezení příjmu jsem přišla o několik perspektivních možností přivýdělku!! Pokud bych se však odhlásila v případě, že si 1 měsíc vydělám místo 4000 5000 a z toho zaplatila 2000 na zdr. pojištěn, kolik mi zbyde a na živobytí a na nájem?! A povinnost za Vás platit pojištění má zaměstnavatel až od výdělku 10 000 Kč.. Prostě kocourkov! Lidé jsou pak nuceni raději nepracovat, aby nepřišli o registraci na PU a pojištění, než aby se snažili si alespoň nějaký stálý přivýdělek najít.. No, škoda slov! O tom ale toto fórum není.

Každopádně z tohot důvodu jsem dospěla k závěru, že člověk má od přírody svaté právo si zvolit, zda bude ZP platit (naprosto dobrovolně!), nebo si peníze ušetří a v případě zdr. problémů si uhradí zdr. péči sám. Nebo se rozhodnout, že zdr, péči nevyhledá a snažit se vyléčit sám na základě odolnosti svého organismu. Osobně jsem pro 3. možnost, protože si o lék. péči v ČR po zkušenostech z posl. let myslím své...

Problém je, že pokud si odhlásím ZP a oficiálně "zmizím", nevím jak tomu bude v případě, že bych se chtěla zas zaregistrovat nebo si zřídit živnost. Mám obavu, že mi začne stát vyhrožovat nedoplatkem na ZP se 100% úroky a exekucí.. I když prostřednictvím jaké pojišťovny, když u žádné nebudu?:-)

Díky za info ohl. doručování zásilek! Pouze netuším jak to udělat v případě, že bych bydlela v maringotce či na farmě bez internetu a byla k nedohledání..:-))

Pokud Vás napadne odpověď na mou otázku ohl. ZP v případě opětovného přihlášení, napište! Rozhodně však neargumentujte "férovostí" a tím, že "vy budete platit mou operaci".. Jak říkám, člověk je ve své podstatě naprosto svobodný a má nepopiratelné právo se rozhodnout, zda si bude prev. platit lék. péči, nebo zaplatí sám lék. úkon v případě, že bude chtít lék. pomoc vyhledat, nebo lék. péči odmítnout a léčit se sám. Stejně jako bydlet v lese a bez elektřiny. Nebo na stromě:) V tom případně však po něm nikdo nemá právo požadovat placení pojištění (nájmu, elektřiny apod.)! Zvlášť když se v našem státě platí obojí: prevence a na místě pro jistotu ještě 1x (aby žádný peníz náhodou neuklouzl), že?:-)

Hezký den!

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvalý pobyt

10. 1. 2013 19:57:2310. 1. 2013 19:57:23 SilviaSilvia ---.cust.dsl.teletu.it

Ahojky,

zajímavý článek.Chtěla jsem se zeptat jak je to s trvalým pobytem v zahraničí a v Čr.Chci mít oba trvalé pobyty,prý je to možné,je to tak?Žiju v zahraničí a mám tady trvalý pobyt ale v ČR chci mít taky trvalý pobyt a to z již zmiňovaných důvodů.Pokud to nenahlásím v ČR,že tady mám trvalý pobyt,je ta to nějaký postih?

Děkuji

odpovědětodpovědět Gravatar

Dotaz

14. 1. 2013 21:02:4714. 1. 2013 21:02:47 PetraPetra ---.metronet.cz

Chtela bych se zeptat,kdybych mela trvaly pobyt s ditetem na urade nehrozi mi,ze by mi dite chtela odebrat socialka?Ikdyz mame kde bydlet.bydlime i s muzem u svagrove v byte ale ta nechce z ,,duvodu,, tech a tech nas prihlasit.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Jakou formou se dozvím o ukončení trvalého pobytu v ČR?

18. 1. 2013 14:51:3518. 1. 2013 14:51:35 PavelPavel 89.202.218.---

Já jsem to odhlásil datovou schránkou a provedli to k datu doručení.

odpovědětodpovědět Gravatar

Problémy

21. 1. 2013 7:16:0521. 1. 2013 7:16:05 PetrPetr ---.eurotel.cz

Moc pěkné osobně zvažuji ,časem se vzdát občanství nebo ho pozastavit ,to přeně nevím a zažádat si o občanství na Slovensku ,také se na Slovensko přestěhovat a časem chci bejt Slovák ,protože Slováci mají mnohem lepší podmínky pro život ,nebude ani problém s jazykem.

odpovědětodpovědět Gravatar

TP

22. 1. 2013 12:59:2222. 1. 2013 12:59:22 CrazymenCrazymen ---.177.net-connect.cz

Dle tohoto odkazu,

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistra…

je potřeba úředně ověřený podpis:)

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: TP

10. 2. 2013 0:36:0110. 2. 2013 0:36:01 guggagugga ---.chrudim.net

Jen ale pri zmene trvaleho pobytu. Pri uplnem zruseni staci podepsat zadost pred pracovnikem uradu ;o)

odpovědětodpovědět Gravatar

víc takových !

24. 1. 2013 13:43:1724. 1. 2013 13:43:17 HonzaHonza ---.ckr.transnet.cz

Líbí se mi tenhle přístup aktivního "proti byrokratického odboje" :)) narazil jsem na Váš článek při přemýšlení nad svojí situací. Mám trvalý pobyt u babičky v Ostravě a chci ho mít na obecním úřadě v Českém Krumlově, kde žiji už rok ale bez nájemní smlouvy. už mi svitla nadějě, že bych pobyt zrušil v ostravě a znovu o něj zažádám na MÚ krumlov ale to podle toho co píšete nelze. Napadá Vás nějaký tip ?

předem děkuji za inspiraci

odpovědětodpovědět Gravatar

rozvod pří odhlášeném trvalém pobytu

Dobrý den, mám dotaz týkající se odhlášení trvalého pobytu a rozvodu. Jsem vdaná za cizince - občana EU. Brali jsem se před méně než rokem v zahraničí. Asi po třech měsících jsme se rozhodli pro přestěhování do ČR. Z něj se mezitím vyklubal narkoman který ze společného majetku zpeněžil a utratil co se dalo. Rozchod byl bouřlivý a on skončil díky závislosti na ulici. Odmítl mou nabídku úhrady cesty zpět do vlasti. Pojištění jež by mu pokrývalo léčení nemá, česky neumí. Radší než cestu zpět k rodině si vybral život na ulici. Nemám tušení kde je a čím se živí = obávám se, že páchá majetkovou trestnou činnost. Ačkoliv jsme byli oddáni v zahraničí a pro naše právo bez českého oddacího listu manželství neexistovalo, pocitovala jsem závazek jako kouli na noze, a tak jsem jej zde nechala zlegalizovat - ted čekám na zápis do matriky a následně chci hned zažádat o rozvod. Nechci s ním být spojována,a tak se snažím vše vyřešit co nejrychleji. Můj dotaz směřuje k faktu, že trvalé bydliště mám v místě svého rodiště - v bytě mé invalidní matky. Ačkoliv se na dané adrese vyskytuji zřídkakdy (pracuji věršinou v zahraničí). Chci ochránit svou rodinu před případnými nepříjemnostmi jako je např exekuce. Můj dotaz zní, zda je možné podat žádost o rozvod pokud se odhlásím od trvalého pobytu? Pokud ne, je možné podat žádost o rozvod, a následně se odhlásit od trvalého pobytu třeba na měsíc a pak se přihlásit zpět, ale už na ohlašovnu? Díky za odpovědˇ!

odpovědětodpovědět Gravatar

chci vedet co mam delat kdyz trvale bydliste mamu rodicu ale moje rodice byt prodali a ja nevim co mam delat.

mam 2 zijici deti a svyho druha zijeme v anglii protoze jsme nemeli kam jit moje rodice prodali byt a zijou uz 8 let v cizine.ja ziju se svym druhem a sdetmi taky v cizine ale chteli bychom se vratit tet mam trvali bydliste v cizine na jedny adrese ziju uz 3 roky .chci se zeptat mam narok sy podad zadost na byt na mestkym urade a jestli mi neaky byt nabydnou .manzel ma slibenou praci v nemecku .dekuju vam predem za odpoved. s uctou rafaelova

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvalé bydliště v nebytové jednotce

13. 2. 2013 11:38:5313. 2. 2013 11:38:53 Kateřina RambouskováKateřina Rambousková ---.43.broadband2.iol.cz

Dobrý den,

Chtěla jsem se zeptat zda lze nějakým způsobem obejít zákon a přihlásit člověka do nebytového prostoru. Máme kancelář na Praze 5 v budově (jsme jako firma v nájmu, nikoliv vlastníkem bytu), kde jsou normálně bytové jednotky, pouze naše kancelář je vedena jako nebytová jednotka.

Dále jsme nájemci bytu na Praze 6. Naneštěstí majitel bytu je cizinec z Arabských emirátů, s kterým máme nájemní smlouvu a podnajímáme tento bytový prostor firmám. Lze do této jednotky přihlásit fyzickou osobu (jeho trvalé bydliště) pouze na základě nájemní smlouvy mezi námi a zmíněným cizincem? Získat od něj souhlas je téměř nemožné, respektive je to věc na dlouhé lokte.

děkuji za odpověď, s pozdravem Kateřina Rambousková

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Trvalé bydliště v nebytové jednotce

25. 2. 2013 17:29:1925. 2. 2013 17:29:19 guggagugga ---.chrudim.net

Nebytový prostor musí být užíván pouze k účelu, k němuž byl zkolaudován Stavebním úřadem. Tedy nikoliv k bydlení.

Pokud ve smlouvě o pronájmu nebytového prostoru „umožníte bydlení“, pak jednáte protizákonně a taková smlouva je absolutně neplatná. Na základě textu takové smlouvy by Vám Stavební úřad mohl udělit citelnou pokutu.

odpovědětodpovědět Gravatar

trvalý pobt na obecním úřadě - pošta

25. 2. 2013 15:24:0025. 2. 2013 15:24:00  no name no name ---.17.4.22.uvt.cz

Ahoj, jak je to v případě, že mám trvalý pobyt na obecním úřadě, se skladováním pošty, která mi chodí na trvalé bydliště? Jde mi o to, že i když jsem udělala dosílku na poště z trvalé na přechodnou adresu, pošta i přes to nechodila...některé dopisy prostě nebyly doručeny. Má obecní úřad povinnost skladovat veškerou poštu každého obyvatele úřadu? :) Děkuji za informaci.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvalý pobt na obecním úřadě - pošta

12. 5. 2013 7:36:5112. 5. 2013 7:36:51 Miroslav StachMiroslav Stach ---.client.ufon.cz

Dobrý den,

řeším teď stejný problém a proto se obracím na Vás, jistě máte více zkušeností. Jak je to s tou poštou, když mám trvalý pobyt na uřádě. Děkuji za informace. S pozdravem Stach

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvalý pobt na obecním úřadě - pošta

Úřad nemá žádnou povinnost ukládat poštu k vyzvednutí.

odpovědětodpovědět Gravatar

Zajímavý dotaz

26. 2. 2013 10:10:5826. 2. 2013 10:10:58 RomanRoman 80.250.14.---

Dobrý den.Mám zajímavý dotaz.Jelikož jsem si přečetl článek i zmíněné dotazy,chci se připojit.Napadla mě tato věc: Bydlím s Matkou a bratrem vy panelovém bytě.Jak já,tak bratr jsme nezaměstnaní (neni tu žádná práce) a matka je v invalidnim důchodu.Chtěla požádat o příspěvky na bydlení a my o příspěvky na živobytí.Na úřadech po nás chtěly různá potvrzení a nakonec nemáme údajně nárok protože máme dostatečně vysoké příjmy. A zde jsme právě narazily.Sice máme s bratrem zde hlášený trvalí pobyt,ale jak je zde napsáno,trvalí pobyt je napsán na číslo domu,nikoliv bytu.Tak když matka do žádostí napíše,že bydlí v bytě sama,tak by na to měla mít nárok,protože já s bratrem můžeme klidně bydlet v jiném bytě.Stejně tak mohu požádat já o živobytí,jelikož sice mám stejný trvalí pobyt ale to neznamená,že bydlím s někým ale třeba sám v bytě.A když po mě budou chtít úředníci nájemní smlouvu jako důkaz,mají na ni nárok?Velice by mě toto zajímalo a tak mne napadlo se zeptat.

odpovědětodpovědět Gravatar

dotaz

27. 2. 2013 1:32:0827. 2. 2013 1:32:08 pretrapretra ---.9.sdl.core.ttnet.cz

prosim poradte mi nechci byt bezdomovec ale ted je system ze kdyz pracovni urad doruci dopis zasilku musim vyzvednout do tri dnu jinak je problem chci odjet ale aspon n tyden pryc ale zasilku bych nevedela ze mi ji poslali amela problem nemuzu odjet co mam delat jde to obejit,muzu tedy v jinem miste jen nahlasit na poste dorucovani zasilek preposlani na jinou adresu?????jde to????nebo je jina lepsi moznost jde mi jen o to dozvedet se ze se mam dostavit kdyby neco moc dekuji jezova petra

odpovědětodpovědět Gravatar

Vydání pasu jde i bez OP...

27. 2. 2013 9:08:4327. 2. 2013 9:08:43 RomanRoman ---.net.upcbroadband.cz

Já jsem o trvalý pobyt (i o OP) přišel aníž bych vlastnil pas. Získal jsem ho i bez OP.

Pas vám totiž vydají i na základě rodného listu. A pokud jste již originál ztratil, tak na matrice vám (snad i na počkání) vydají kopii. Možná dokonce i bez jakéhokoli dalšího ověřování, že jste to Vy. Mně stačilo sdělit datum mého narození a jméno matky a otce.

Docela mne mrazí představa, že bych tyto údaje znal třeba o mém sousedovi, a získal tak kopii jeho rodného listu, na jejíž základě by mi možná policajti bez okolků vystavili pas na sousedovo jméno. Takové ty filmy o ukradené identitě a následně zničeném životě nic netušící oběti možná nejsou zas až tak nereálné.

Jinak, získávání pasu pro osobu bez trvalého pobytu bude možná komplikované od momentu, kdy je vystavují magistráty a ne policie. Zde je citace z http://portal.gov.cz/portal/obcan/situac…

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu.

odpovědětodpovědět Gravatar

Uredne bezdomovcem bez problemu...

27. 2. 2013 16:44:2227. 2. 2013 16:44:22 YebalYebal ---.chrudim.net

Dnes jsem dosel s pisemnym oznamenim o ukonceni tvralho pobytu na mestsky urad a bez problemu mi to zrusili. Takze nejen v Praze a Brne jsou na to zvykli, ale i v mensich mestech :)

Je treba ted a v zadosti uvest jmeno, prijmeni, adresu trvaleho bydliste, ktere chcete zrusit, pak rodne cislo a datum narozeni. Pani si moje udaje jeste prepsala na svuj formular, ten jsem podepsal, dala mi potvrzeni o vraceni obcanky(kterou pak skartujou) a tim to haslo. I s cekanim to trvalo asi 15 minut...

odpovědětodpovědět Gravatar

Rada

5. 3. 2013 10:05:045. 3. 2013 10:05:04 LenkaLenka 195.168.66.---

Dekuji za pekny poucny clanecek, presto potrebuju radu pro meho synovce, ktery zije v dome sveho nevlastniho otce od mala, v soucasne dobe ma 24 roku a jeho otcim ho nuti , aby se odhlasil z trvaleho pobytu a nahlasil si trvaly pobyt na urad. Z duvodu, ze ma synovec pujcku, kterou kdyz prestane splacet, tak prijdou exekutori a ohrozi jeho matku, ktera bydli v temz dome.Jak by mel synovec postupovat, kdyz se vystehovat nechce, plati najem pravidelne, synovec ma prijmeni po vlastnim otcovi, ale to asi nehraje roli.

dekuji za radu

Lenka

odpovědětodpovědět Gravatar

jak zrušit trvalé bydliště druhému ?

7. 3. 2013 14:36:387. 3. 2013 14:36:38 KláraKlára 193.35.104.---

ahoj, potřebuji poradit : koupila jsem si rodinný dům, poté následovala svatba s debilem, násilníkem….. po roce žádost o rozvod.. manžel v tuto chvíli má trvalé bydliště v mém domě. Jakým způsobem ho můžu odhlásit ? díky, jsem zoufalá, rozvod neprobíhá v klidu

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: jak zrušit trvalé bydliště druhému ?

14. 3. 2013 22:58:1314. 3. 2013 22:58:13 PedroPedro ---.kmenet.cz

Ahoj Klaro, nemel by byt problem podat zadost o zruseni trvaleho pobytu, pokud nema vlastnicka prava, zalezi asi na tom, zda jsi v Katastru jen ty, nebo doslo k prepisu.. mozna pomuzou stranky Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistra…

Chci se zeptat, kdyz si tedy zruším trvalé bydliště (stanu se oficialne bezdomovcem) aspon na nejakou dobu teda, zůstane mi OP nebo si budu muset udelat novy, kde budu mít vlastně uvedenou tu adresu úřadu?? Nebo si budu muset udělat nový pas a OP mít nebudu. Pas mam jiz par let neplatny a nejak jsem tuto vec z vaseho clanku nepochopila. Děkuji za odpověď. :)

odpovědětodpovědět Gravatar

trvaly pobyt

15. 3. 2013 14:01:2515. 3. 2013 14:01:25 Jindriska Jindriska ---.9-2.cable.virginmedia.com

Náš právní řád neklade, kromě toho, že trvalé bydliště musí být umístěno v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a že tato nemovitost musí být označena číslem popisným nebo evidenčním, na místo trvalého bydliště žádné zvláštní podmínky. Volba místa trvalého bydliště závisí pouze na vůli konkrétního občana

dobry den,prosim o pomoc reseni meho trvaleho pobytu,

V soucasne dobe pracuji v Angliji jiz nekolik let

mela jsem domek v Trebenicich u Lovosic,protoze jsem se citila sama,domek sem prodala a rozhodla jsem se vratit zpet,do Ostrova,

,chci si postavit zahradni domek k trvalemu bydleni kde jsem bydlela a kde ziji moje deti.

Majitel domku ktery jsem prodala, me odhlasil z trvaleho pobytu,nevim co mam delat a kam se prihlasit,problem je ze me propada letos pas a musim se vratit po dovolene zpet do Anglie do prace, dovolenou mam 14 dni nejsem si jista zda stihnu si udelat pas v tak kratke dobe,,problem je trvaly pobyt,,

trvaly pobyt ziskam az po kolaudaci,to bude nejdrive v r 2015

mohu se prihlasit na obecnim urade v Boru u Karlovych Var kde mam koupeny pozemek a je zahajena stavba?

kde v budoucnu budu zadat o trvaly pobyt?

jak mam postupovat,poradte,

kde me udelaji pas?musim do Trebenic?tato cesta je nezvladatelna za jeden den neni tam spojeni tak abych se vratila za jeden den zpet do Ostrova kde budu u syna na dovolene,musim 3x prestupovat ,toto byl take dalsi duvod proc jsem se vratila zpet do Ostrova a domek jsem prodala,

dekuji za pomc v reseni me zivotni situace Jindriska Necasova

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: trvaly pobyt

2. 4. 2013 19:42:132. 4. 2013 19:42:13 pk202pk202 ---.63.broadband4.iol.cz

Jestliže Vás majitel domku odhlásil, mát trvalé bydliště na tom úřadě kde sál/stojí ten domek. Svoji cestu po ouřadech tedy zahajte tam.

odpovědětodpovědět Gravatar

haha :D

18. 3. 2013 18:32:1318. 3. 2013 18:32:13 LenkaLenka ---.as13285.net

Vynikajici clanek, moc jsem se pri tom pobavila...taky jiz nejakou tu dobu bydlim v zahranici a neplanuju se vracet...takze proc ne? Dam pak vedet, jak to slo :D

odpovědětodpovědět Gravatar

exekuce

25. 3. 2013 3:38:1825. 3. 2013 3:38:18 MartiMarti ---.gw.ltnet.cz

Chtěl sem se zeptat co když budu bydlet v šude mozně po české republice a budu spát venku a nikdo nebude vědět kde sem,tak bych se eventuelne exekuci moch zbavit.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: exekuce

14. 4. 2013 23:04:2414. 4. 2013 23:04:24 KamcaKamca ---.as13285.net

ahoj nestastniku...mas to marny,jednou te to stejne dozene..Je mi za chvili 60let,mam temer pul melounu dluh a tak jsem se zacala ucit anglicky,jsem bez domova s neplatnym bydlistem a dru v Anglicku jako mezek..nekolik exekuci a uroky jsou tak velke,ze to nezaplatim ani do soudneho dne...Vubec netusim,jestli dostanu za 2 roky duchod z Cech,kdyz nemam platne trvale bydliste..pokud jses relativne mladej,tak to bys mohl zvladnout-tezce,ale mohl..Hledej praci a nevzdavej to!!!

odpovědětodpovědět Gravatar

Nechtěně...

26. 3. 2013 18:08:4226. 3. 2013 18:08:42 MichalMichal ---.net.upcbroadband.cz

Ahoj,rád bych se zeptal co mám dělat já?Momentálně jsem přišel o byt kvůli nezaplaceným fakturám ze zahraničí.Nebydlel jsem tam,ale měl jsem tam trvalý pobyt.Co teď?

odpovědětodpovědět Gravatar

Zamlouvám si lavičku na úřadě !

3. 4. 2013 15:19:583. 4. 2013 15:19:58 FredyCFredyC ---.60.broadband9.iol.cz

Zdar a díky za článek, velice poučné. Varianta zcela bez trv. bydliště je pro mne osobně asi moc divoká a jelikož jsem spíše pohodlný člověk, tak se mi nechce řešit situace vyplývající z absence občanky a další problémy.

Tedy více mě zajímá varianta bydliště na úřadě. Asi jsem to zcela nepochopil, ale narozdíl od úplného zrušení trv. pobytu nelze o přihlášení na úřad požádat ? Momentálně mám trv. bydliště v Praze, ale žiji v podnájmu jinde v ČR. Jak bych tedy měl postupovat, když bych chtěl "bydlet" na úřadě ? Zrušení současného trv. bydliště je nutnost nebo to by zaniklo automaticky ?

V nájemní smlouvě mám přímo uvedené, že si nájemce nepřeje, abych si zde přepsal trv. bydliště. Lze tohoto nějak využit, abych zůstal následně přihlášen na úřadě ?

odpovědětodpovědět Gravatar

Principielní nesouhlas se systémem povinného zdravotního pojištění.

26. 4. 2013 14:51:3226. 4. 2013 14:51:32 Franta VomáčkaFranta Vomáčka ---.w82-127.abo.wanadoo.fr

Dobrý den,

zdravím všechny, kdo hledají alternativní možnosti v tomto otrockém světě, a děkuji autorovi za zajímavý článek. I já přispěji se svou troškou do mlýna:

Momentálně studuji ve Francii, jsem občanem ČR, trv. bydliště v Praze. Jsem přihlášen ke Zdrav. pojištění u VZP, a vedený jsem jako student, protože MŠMT uznalo, že mé studium ve Francii je na úrovni českého VŠ studia. Obávám se však okamžiku, kdy přestanu studovat, resp. dosáhnu věku 26 let, což bude příští rok. Mám příjmy z nezávislé činnosti bez ŽL (překlad = volná živnost) pro americkou firmu, a po studiu nehodlám nastupovat do běžného zaměstnání. O co se mi jedná a co mě vytáčí do nepříčetnosti: Povinnost platit zdravotní pojištění v ČR. Jsem při životě už čtvrt století a kromě jednoho ošetření zlomené nohy (obyčejná sádra a hotovo) a párkrát předepsání antibiotik mi český systém ZP nikdy v ničem nepomohl, naopak jsem se většinou u doktorů setkal jen s pohrdlivým, urážlivým jednáním, předepisováním léků tlumících příznaky (např. na alergii), ve skutečnosti nic neřešících (známe to všichni). Nechci se bavit o tom, jaký náš systém ZP je nebo není, ale je pro mě nepřijatelné, být POVINNĚ, z titulu, že jsem se narodil v Čechách českým rodičům, evidován v tomto systému, a tím pádem být POVINEN platit min. 1.080Kč měsíčně výpalného. Podle informací, které mám, ve Francii taková povinnost ze zákona neexistuje. Samozřejmě to chtějí, ale když platit prostě nebudu, nebude mi nikde nabíhat žádný dluh a tudíž nebude hrozit žádná exekuce ani jiné problémy. Budu moci žít v klidu, dokud budu zdravý. Až mi něco bude, vyléčím se sám, nebo si to sám zaplatím. Pokud onemocním vážně, spáchám sebevraždu. To mi přijde naprosto normální. Celý tenhle systém je postavený na strachu lidí ze smrti. Jde o často nepřirozené prodlužování životů všech občanů za každou cenu po co nejdelší dobu. Staří a nemocní samozřejmě stojí systém nesrovnatelně více, než zdraví a mladí. Když si spočítám, kolik už za mě za celý můj život na ZP zaplatil stát, přemýšlím, co by se mi muselo stát, aby tato suma byla na péči o mě vyčerpána. Pokud se mi nestane nic neočekávaného, pak se mi tedy účast na tomto systému nevyplatí. Pokud se něco neočekávaného stane, beru to na sebe. Život není a nemůže být jistota, to je absurdní. Z těchto důvodů bych se rád zbavil povinnosti platit VZP, která za mé peníze bude podporovat nesmyslný farmaceutický průmysl a hromadu nekompetentních doktorů, kteří si za svou práci ty peníze nezaslouží. Vše je to postavené na hlavu. Nedělám si však iluzi, že v našem socialistickém státě by se to mohlo změnit. Tedy zpět k praktické stránce věci: Řeším, jak v této situaci zařídit, abych byl ze systému odhlášen a zproštěn povinnosti platit té zločinecké organizaci jménem VZP. Opravdu stačí pro odhlášení z VZP zrušit si trvalý pobyt v ČR? Samozřejmě by to znamenalo nikdy se už k VZP nepřihlásit zpět, protože by po mně požadovala doložení zaplacení ZP někde jinde po celou tu dobu, kdy jsem neplatil jí. Má otázka tedy zní, jestli skutečně tímto způsobem je možné se odhlásit a zajistit tak, že budu ze systému českého ZP úplně vyřazen, nebude mi poskytována v ČR žádná "péče", a nebude mi nikde nabíhat žádný dluh ani penále, i když zůstanu občanem ČR? Předem děkuji za odpověď.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Principielní nesouhlas se systémem povinného zdravotního pojištění.

2. 5. 2013 10:42:142. 5. 2013 10:42:14 TondaTonda ---.net.upcbroadband.cz

Co řešíš, při pobytu v cizině pojištění platit nemusíš

http://www.vzp.cz/platci/informace/povin…

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Principielní nesouhlas se systémem povinného zdravotního pojištění.

10. 7. 2013 7:37:2310. 7. 2013 7:37:23 anonymanonym ---.chrudim.net

ale musi to zas platit v cizine...respektive nemusi, ale kdyby se vratil do CR, tak by tu dobu musel doplatit.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Principielní nesouhlas se systémem povinného zdravotního pojištění.

5. 3. 2014 13:33:355. 3. 2014 13:33:35 LLLL ---.adsl-surfen.hetnet.nl

ukoncenim TP v CR mi odpada povinnost platit zde zdr. pojisteni. v pripade ze se zpet prihlasim k TP v CR a vratim se k VZP nemusim NIC NIKOMU zpetne prokazovat...

odpovědětodpovědět Gravatar

Jsem dlouhodobe v cizine

2. 5. 2013 18:17:012. 5. 2013 18:17:01 JakubJakub 113.4.104.---

Ziji jiz nekolik let v zahranici mam zatim krome ciziho pasu(mam 2 obcanstvi) i pas CR(platny jeste 4 roky) OP prukaz me ale pred casem propadl,chci si zrusit TP pri planovane navsteve. Nebudu mit pri zruseni TP nejake problemy s tim ze me propadl OP? Pokud se v budoucnu vratim do CR nebude komplikovane se prihlasit k TP na urade a jak to bude s OP? Take jsem se v roce 2009 v CR rozvedl(musel jsem kvuli tomu do CR) a tim nastaly zmeny nez mam uvedene v OP,bude tedy lepsi si radeji OP neobnovovat a radeji se do CR nestehovat v budoucnu zpet,bojim se pripadnych pokut a sankci..Dekuji za odpoved.

odpovědětodpovědět Gravatar

Čech dlouhodobě žijící v zahraničí, jak vyměnit OP

18. 5. 2013 19:46:0718. 5. 2013 19:46:07 SonjaSonja ---.crk-fc.metro.digiweb.ie

Ahoj, já tu řeším už týden problém s trvalým pobytem a asi jsem tele, ale nejspíš ČR není v EU, protože mě úřady neustále tlačí k osobní návštěvě. Na měst. úř. je zahájeno správní řízení ohledně mého trv. pobytu. Takže nejspíš budu jako bezdomovec přihlášena na měst. úřad, tohle zvládnu, ale poté musím OSOBNĚ podat žádost o nový OP (do 15 dnů) a poté si jej OSOBNĚ vyzvednout (za 30 dnů)! Žiju a pracuju v zahraničí, šiš není žádná sranda sednout do letadla a letět, není to vlak a já nejsem 50 km od ČR. Řešil to tu už někdo? Poraďte

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Čech dlouhodobě žijící v zahraničí, jak vyměnit OP

22. 5. 2013 17:09:2322. 5. 2013 17:09:23 4exa4exa ---.inetg.bg

ja jsem ted na ambasade resil vydani noveho pasu - bez problemu. Hned jak si ho vyzvednu, vracim OP. Jestli budu OP potrebovat jedu opet na ambasu a tam o nej zazadam. Nikdo me nenuti jak pises ty abych jezdil do utrapenych Cech.

odpovědětodpovědět Gravatar

je rok 2013

22. 5. 2013 16:46:2222. 5. 2013 16:46:22 4exa4exa ---.inetg.bg

je rok 2013 zmenilo se neco v postupu o zruseni TP?

odpovědětodpovědět Gravatar

Trochu jinak

28. 6. 2013 1:20:4528. 6. 2013 1:20:45 Jiri KorinekJiri Korinek ---.opera-mini.net

Moc hezke pojednani a v souvislosti s nim me napadla otazka: jak je to kdyz mam pobyt na urade z duvodu ukonceni najmu na byvalem bydlisti a potreboval bych udelat zbrojni prukaz? Myslite ze by bylo mozne mit v OP trvaly pobyt na urade a vydani ZP by to nebranilo? Diky

odpovědětodpovědět Gravatar

Exekuce

30. 6. 2013 16:25:3230. 6. 2013 16:25:32 PájecPájec ---.cust.centro-net.cz

Zdravím,

měl bych jeden dotaz na upřesnění toho, jak je to s exekucemi. Výše se píše, že se změnou trvalého pobytu exekuci nelze ubránit. Představte si ale situaci, kdy dluhy jednoho člena rodiny hrozí exekucí v místě trvalého bydliště. Pokud by došlo ke změně trvalého bydliště dotyčné osoby na úřad, lze tím zabránit příchodu exekutora na danou adresu?

Díkes

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Exekuce

10. 7. 2013 7:31:3310. 7. 2013 7:31:33 anonymanonym ---.chrudim.net

Pokud se na te adrese u pribuznych nebudes zdrzovat(bydlet), tak se tomu asi da ubranit. Kazdopadne ten exekutor se na tu adresu i tak dostavi a bude zjistovat, zda se tam nenachazi veci dluznika. A Pokud to bude horlivy exekutor, tak to muze olepit i tak, a pak je na pribuznych, aby dolozili, ze veci jsou jejich a ze dluznik tam nebydli a nema tam tvraly pobyt

odpovědětodpovědět Gravatar

Jak a kde zajit ?

Dobry den, rad bych se chtel zeptat, mam trvaly pobyt na ohlasovne v decine, ale jiz 2 roky tam nebydlim a bydlel jsem tam jen 7 mesicu pak zas ostrava tu i pracuju, mam tu rodinu a bydlim v podnajmu ve kterem nemuzu se prihlasit kvuli dluhum, a ted mi hrozi ztrata prace a proste nemam na cestu jezdit do Decina na urad prace :( neslo by ze by obecni urad dal zadost ostrave jestli by me nevzali tzn. jako bezdomovce :) dekuju za odpoved

odpovědětodpovědět Gravatar

2 pasy

9. 7. 2013 23:24:419. 7. 2013 23:24:41 4D4D ---.net.upcbroadband.cz

hoj,

jaký závažný důvod jste uvedli pro vydání druhého pasu ?

(§ 17 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb)

v uvedeném příkladě mi můžou vrazit jen ten krátkodobý , ne ?

díkes

ale asi se mi stejně líbí ta občanka bez adresy :)

odpovědětodpovědět Gravatar

Přihlášení na ohlašovnu v jiném městě

23. 7. 2013 11:25:0723. 7. 2013 11:25:07 PetrPetr ---.client.rionet.cz

Ahoj,

mám trvalý pobyt v obci A. Chci si zřídit adresu na úřadě, ale ve měste B, kde už delší dobu žiju.

Určitě je třeba, přihlásit si aspoň na jeden den trvalé bydliště v městě B. Existuje varianta jak lehce získat? Dohoda s někým apod? Napadlo mne, využít svou nájemní smlouvu na byt, kde bydlím. Jenomže, když pak půjdu zrušit pobyt na území ČR a třeba za hodinu opět přihlásit, neřeknou mi, že trvalý pobyt mám na základě te nájemní smlouvy a neumožní mi, být na ohlašovně?

Ještě druhá věc - jak dlouho s tím čekat? Mám si nechat vydat občanku na to město B - v bytě, kde bydlím, nebo mohu zrušit pobyt v ČR už v době, kdy si teprve zažádám o novou adresu (v bytě) ? abych nemusel čekat, až mi občanku vydají ?

Díky za rady těch, kteří to už podstoupili.

Podnikám totiž a nechci, abych musel na tu chvíli (než mi vydají OP na adresu bytu v městě B a násdně OP s adresou bezdomovce) všude měnit adresu, rád bych si změnil adresu najednou, u všech institucí na adresu ohlašovny. (na firmu mám nebytovky..)

P.

odpovědětodpovědět Gravatar

kde se znovu přihlásit

26. 7. 2013 10:32:0826. 7. 2013 10:32:08 AnnaAnna 89.111.119.---

A kdybych tu trvalou adresu-trvalý pobyt v ČR zrušila a za pár dnů znova požádala o TP, musím se přihlásit k Trvalé adrese tam kde jsem ji měla předtím a nebo mohu na jakémkoliv obecním úřadě, v jakémkoliv městě?

odpovědětodpovědět Gravatar

Bez-domovec

18. 8. 2013 15:49:4718. 8. 2013 15:49:47 kvetkakvetka ---.209.173.96.mobile.3.dk

zdravim, ahoj,

diky za clanek. My jsme na tom obdobne. Spousta lidi nas nazyva svetovymi bezdomovci, avsak ja bych rekla, ze naopak mame domovu tisice. Jsem doma tam kde prave jsem. Jiz pet let cestujeme po svete, posledni tri roky jsme odhlaseni z trvaleho bydliste, nemame cz ID jen pas(dva:). Tuto svobodu, zivotni styl si uzivam, bavi me, naplnuje. Matrix-tento nastaveny system mi nevyhovuje, tudiz se ho zrikam.

Obcas se vratime do Evropy, makame na organic farmach jen jako sezonni pracovnici, coz nas moc bavi a napplnuje. Momentalne jsem v Dansku. Avsak jsme pred par dny obdrzeli dopis z mistni banky, u ktere mame ucet. V tomto systemu je nezbytne bank.ucet vlastnit (placeni/vraceni dani atd). No a tito byrokraticti hovadka nam hrozi zablokovanim uctu bez vydani nasich penez, kdyz neprokazeme nejake ID s adresou. Na otazku proc a jake maji pravo, mi odpovedeli, ze na to pravo maji, ze dle nejakeho EU zakona, ze je to boj proti terorismu. Same bullshits.. jsem se jim tam vysmala. Protoze jedini teroristi jsou tady oni. Nicmene, proti systemu nepujdu, ale ani s nim. Takze hledam nejakou alternativu. Adresu jim budu moci dodat az se vratim do cz. Udelam si ID, to by melo byti zdarma tedy? A premyslim, zda az danske bance poslu kopii, ze se opet odhlasim ci zda existuje nejaka alternativa jak se zbavit povinnosti platit VZP, kdyz v CZ neziji a nic od nich nechci ani nevyuzivam a presto vlastnit ID s adresou. Zacala jsme to ted googlit, prvni mi vyjel tvuj clanek, proto ti pisi a ptam se zda o necem vis ci mas nejakou ideu. Diky moc za reakci.. vinsuji krasny, pohodovy den..

Kvetka

odpovědětodpovědět Gravatar

Řidičák

19. 8. 2013 21:04:1219. 8. 2013 21:04:12 AnitaAnita ---.sewecom.eu

Povedlo se někomu donutit úřady vyměnit řidičák bez trvalého pobytu? Trvalý pobyt už asi rok nemám, ale do konce roku mi skončí platnost řidičáku a nový mi nechtějí vydat, pas jim (údajně) nestačí. Zjišťoval už někdo, jestli jen dělají problémy a mají povinnost řidičák vydat a nebo to tak skutečně je?

odpovědětodpovědět Gravatar

Obnovení trvalého pobytu

20. 8. 2013 15:06:3820. 8. 2013 15:06:38 AndreasAndreas 212.180.234.---

Mám celkem zajímavou situaci. Před více než 3 roky jsem se odlhlásil z trvalého pobytu, protože jsem pracoval v zahraničí. Před 1,5 rokem jsem změnil práci. V mém novém zamšstnání pracuji bez smlouvy a na úřadě práce jsem se neregistroval, protože i tam jsem si zrušil trvalý pobyt. Tím pádem si nehradím zdravotní pojištění (firma mi sice platí soukromou kliniku, ale není to přímo zdravotní pojištění). V září jedu do ČR na 2 měsíce kvůli obnovení řidičáku a zbrojáku, takže si budu muset obnovit trvalý pobyt (pouze na 2 měsíce, potom si ho chci opět zrušit). V tomto případě bych si ale musel platit i zdravotní pojištění, tak jsem si řekl, že bych se zaregistroval na úřadu práce, který by za mně pojištění platil. Otázka zní zda vůbec budu mít nárok na podporu, když už cca. 1,5 roku oficiálně nepracuju, ani si nehradím zdravotní pojištění?

odpovědětodpovědět Gravatar

.......

24. 8. 2013 9:09:2424. 8. 2013 9:09:24 anonymanonym ---.chrudim.net

Nemit obcanku a byt urednim bezdomovcem ma i svoje nevyhody. Na jednu nevyhodu jsem nedavno narazil. Pri shaneni prace me jedna firma odmitla zamestnat, jak mile se dozvedela pred podpisem smlouvy, ze nemam trvaly pobyt. Povazovala me totiz za cloveka, co se pokousi vyhybat exekucim, a takove oni ve firme nechteji a snazi se tomu predchazet. Pomohlo k tomu samozrejme i samozrejme dalsi veci, jako ze jsem nemel zapoctovy list u sebe (kde se da overit zda bylo cloveku srazeno neco ze mzdy rozhodnutim soudu).

Normalne bych nad tim mavl rukou, ale kdyz mi daji prislib, ze me vemou, ja se prestehuju do Prahy, a pak mi udelaji toto, tak to nebylo moc prijemne, protoze jsem ztratil jeden tyden hledanim prace a zamestnanvatele, ktery to neresil. A podnajem se sam nezaplati...

odpovědětodpovědět Gravatar

zdravotni pojisteni

prosim,muzete mi odpovedet na otazku,kdyz ziji delsi dobu v cizine a vratim se zpet do cr a nemam jak dolozit nemocenske pojisteni,jelikoz jsem nejakou dobu pracovala a pak otehotnela a ted ma syn 2 roky a jsem s nim doma,nepracuji,dostavam na nej neco jako materskou,ale tadyse to tak nenazyva,je to proste benefit,co se stane pokud se vratim do cr a nepracovala jsem,ale staram se o me dite,jako v domacnosti,tak budu muset neco doplacet na zdravotni pojistovne?no to snad ne,protoze v mem zajmu,je venovat se diteti,alespon do jeho tri let,ne ho soupnout do skolky od narozeni,jak tady nektere matky,jde mi o jeho dobro a jestli za to budu muset v cr platit,tak to bude sila.dekuji za dobrou odpoved :-)

odpovědětodpovědět Gravatar

tr. pobyt na úřadě v obci, kdej sem předtím neměla tr. pobyt

11. 9. 2013 15:49:4511. 9. 2013 15:49:45 Andrea VeseláAndrea Veselá ---.176.ip.ovanet.cz

Zdravím, přestěhovala jsem se do jiného města a nemám kam si dát trvalý pobyt, jsem v pronájmu. Vezmou mě na úřad, i když jsem předtím v obci tr. pobyt neměla? Jak toto řešit, když nechci být úplně bez trvalého pobytu? Jak to je s tím poplatkem na psa? To by se mi mohlo hodit... Díky

odpovědětodpovědět Gravatar

A co bezdomovec a exekuce

17. 9. 2013 9:38:0917. 9. 2013 9:38:09 HonzaHonza 82.117.136.---

Co se stane, když na člověka, který má místo trvalého pobytu na radnici, přijde exekutor. Zřejme mu může zabavit věci z jeho provozovny. A co jeho místo trvalého pobytu, lze získat něco od úřadu? To vzalo na sebe břemeno trvalého pobytu....

odpovědětodpovědět Gravatar

Dotaz

6. 10. 2013 17:50:126. 10. 2013 17:50:12 KatkaKatka ---.raptorek.eu

Zdravím,

prvně chci poděkovat za super článek. A teď k dotazu: Mám trvalé bydliště u prarodičů kteří dům prodávají a budou se tedy stěhovat. Prakticky tam už nějakou dobu nebydlím (bydlím u přítele) ale u přítele si (z osobních důvodů) nemohu nechat zapsat trvalé bydliště. Myslela jsem, že to tedy půjde tou cestou, že zažádam o trvalé bydliště na MěÚ v bydlišti přítele ale z Vašeho článku plyne, že to tak nejde. Takže si musím trvalé bydliště nahlásit na MěÚ tam, kde mám teď trvalé bydliště, tedy u prarodičů? Je to docela daleko a nechce se mi to řesit touto cestou...

Děkuji za odpověď

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Dotaz

Trvalé bydliště si nahlásíte na úřadě ve městě, kde bydlíte, čímž zanikne trvalý pobyt u prarodičů. Neexistuje důvod, proč by to měl být problém, pokud jste plnoletá.

odpovědětodpovědět Gravatar

Potiže s obnovením trvalého pobytu

Před 14 měsíci jsem odjel do zahraničí,před odjezdem jsem si udělal cestovní pas,na úřadě zrušil trvalý pobyt,zrušil zdarvotní ,sebrali mne občanku..v zahraničí jsem si udělal pobyt za 5 minut,zdravotní a prokazuji se cestovním pasem s českou státní příslušností,rozhodl jsem se,že budu zase bydlet v čechach..tam jsem vše zrušil a šel jsem na český úřad s vlastníkem nemotosti,který před úředníkem řekl,že tam můžu bydlet a stvrdil to podpisem,úředník chtěl ale výpis z katastru s ověřením,dobrá..dostal co chtěl,pak po mne chtěl doklad o státním občanství..tedy předložil jsem cestovní pas,jenže pro něj je to nedostačující,posílá mne na krajský úřad,kde si mám udělat osvědčení o státním občanství..tak teď trošku nechápu proč,v zahraničí dokládám cestovním pasem české státní občanství a teď když přijedu do čech tak vlastně nejsem?

odpovědětodpovědět Gravatar

Ještě jednou komunální odpad

12. 10. 2013 10:48:1712. 10. 2013 10:48:17 Venca z Horní BřízyVenca z Horní Břízy ---.18.broadband10.iol.cz

Chtěl bych poradit s tím, jestli občan s trv. pobytem musí zpětně platit za svoz KO. Mě byl zrušen trvalý pobyt v bytě bývalé manželky a od té doby (1995) jsem byl "na úřadě" a bylo mi úřadem sděleno, že KO nemusím platit, protože ho nemám kde produjkovat. Nyní jsem dostal do péče syna, musel jsem se trvale přihlásit a ejhle na syna mi přišla složenka na 168,- Kč ( 4 měsíce) a mě složenka na 8.000,- zpětně od toho roku 1995 včetně pokut.Jsem bez práce, mám pouze hmotnou nouzi na sebe a na syna. Co s tím?

odpovědětodpovědět Gravatar

prosím o radu

25. 10. 2013 14:35:1525. 10. 2013 14:35:15 AnetaAneta ---.sys-data.com

Ahoj, potřebovala bych poradit. Mám trvalé bydliště na úřadu v městě Kadani ale už rok se tam nezdržuji, protože jsem se přestěhovala 200km. Troufám si říci, že se do bývalého bydliště nikdy nevrátím, proto bych si chtěla změnit trvalé bydliště do nynějšího města. Ale slyšela jsem, že nejde přecházet z jednoho úřadu na druhý, sem a tam. Že pokud jsem nyní vedena na úřadu, musím klasicky někam na byt či dům. Je to pravda? Žiji v pronajatém bytě, kde určitě nemám nárok na trvalé bydliště. Potřebovala bych se situací poradit, protože je pro mě nereálné dojíždět 200km daleko pro poštu, nebo například kdybych jednoho dne potřebovala na úřad práce, dojíždět až tam. Moc děkuji za Vaši reakci. Aneta

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: prosím o radu

Tak to jste slyšela špatně... Samozřejmě, že to jde naprosto bez problémů. Prostě se jen přihlásíte k trvalému pobytu na úřadě ve městě, kde teď bydlíte a úřady si to mezi sebou vyřeší sami. Lepší, než se spoléhat na informace ze zdroje "slyšela jsem od někoho, kdo slyšel" a řešit problémy, které neexistují, je vždycky se zeptat tam, kde to určitě vědí - tedy na jakémkoliv městském úřadě :)

odpovědětodpovědět Gravatar

situace, kdy se absence bydliště hodí

8. 11. 2013 20:00:168. 11. 2013 20:00:16 M.M. ---.net.upcbroadband.cz

Chybí mi tu příklady, v jaké situaci může buď úplná absence nebo bydliště na úřadě člověku pomoci. Teda kromě místních poplatků. Pokud to není z nějakého důvodu tajné, tak by mne zajímalo, v jakých životních situacích se mi manipulace s bydlištěm může hpdit.

Dobrý den,

hned musím napsat, že jsem možností zbavení se trvalého pobytu nadšen. Dále mě, vzhledem k datu zveřejnění článku, zajímá, zda nyní není v této věci něco nového. Kromě toho mě zajímá problematika dvou dokladů. Myslím, že stát vydává a obecně je uznáván také rodný list, který v článku není zmíněn. Jak to s ním je? A když si zřídím datovou schránku a mám trvalý pobyt, je nutné úřadům oznámit, že jsem si ji založil nebo tím automaticky vzniká povinnost úřadů mě na ní úřední poštu posílat. A pokud mám trvalý pobyt a úřady vědí o mé dat. schránce, posílají poštu klasickým zbůsobem nebo přes d.s. nebo si mohou vybrat nebo oběma způsoby nebo pouze přes d.s.. Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Cza

odpovědětodpovědět Gravatar

Srdecny pozdrav a podekovani

20. 12. 2013 20:23:2020. 12. 2013 20:23:20 MarieMarie ---.221.249.31.cable.dyn.cableonline.com.mx

autorovi blogu. Je to prijemne videt, ze jste ochoten venovat cas radou tapajicim lidem. Takovych lidi( jako vy)je tak malo, ze se to da nazvat vzacnosti. Duvod, proc jsem se Vam, pane Valasek, rozhodla sem napsat, je ten, ze se mi moc libi vas styl vyjadrovani a prikladne svobodny pristup. Preji vse dobre, Marie

odpovědětodpovědět Gravatar

A co popelnice?

Někdo se zadluží,zruší TB ,v obci se přihlási na adresu obce,dál bydli u rodičů a neplatí popelnice. Jsou tak třeba celé rodiny, které bydlí u rodičů a přitom maji adresu na obci. Jde s tím -konkrétně s poplatkem za popelnice-něco dělat?

odpovědětodpovědět Gravatar

Datova schranka

9. 1. 2014 10:29:529. 1. 2014 10:29:52 jitkajitka ---.vt.tuwien.ac.at

Pekny clanek, jen jsem se dovedela, ze podpis pry musi byt uredne overeny.

Trvale ziji v zahranici a chci se zeptat, jak se dostanu k datove schrance, abych ji mohla taky vyuzivat?

Dekuji

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Datova schranka

13. 2. 2014 21:40:2213. 2. 2014 21:40:22 VlKVlK ---.net.upcbroadband.cz
odpovědětodpovědět Gravatar

trvalý pobyt

10. 1. 2014 8:55:2110. 1. 2014 8:55:21 Karel RyglKarel Rygl ---.static.bluetone.cz

Dobrý den,

chtěl bych informaci o trvalém pobytu. Bydlím v městském bytě u známích kde jsem nahlášen na městském úřadě a potřeboval bych tam trvalé bydliště. Jinak mám trvalé bydliště v rodiném domě.

Děkuji

odpovědětodpovědět Gravatar

Nemam OP, jak ho znovu zjiskat?

13. 1. 2014 21:27:4113. 1. 2014 21:27:41 Ruda HlousekRuda Hlousek ---.gv.shawcable.net

Odesel jsem do exilu jeste pred rokem 1989. V te dobe jsem musel nechat svuj OP v byvalem Ceskoslovensku.

Kdybych si ho ted po 26 letech chtel nechat udelat, co k tomu potrebuji za doklady?

Dekuji za veskere informace :)

odpovědětodpovědět Gravatar

z bytu do bytu

26. 1. 2014 11:47:4026. 1. 2014 11:47:40 hankahanka ---.net.upcbroadband.cz

Prosím nevím si rady a na úřadě nejsou ochotni mi poradit:Syn stále studující(leč plnoletý do 26 ti let)bydlel se mnou s matkou v nájemním bytě,majitelka domu s ním uzavřela nájemní smlouvu na dobu určitou hned vedle mého bytu,takže adresa se nezměnila,jen č.bytu.Je povinen toto ohlásit na ohlašovně?Také bych si chtěla zažádat o příspěvek na bydlení,ale nevím,zda mám uvést,že jsem sama a ne společně posuzovanou osobou se synem,který bydlí již zvlášť,já mu jen dávám výživné dohodou určené.I on by si chtěl zažádat o příspěvek na bydlení.Je to možné?Nerada bych se dopustila nějakého přestupku.Na úřadě nejsou schopni mi poradit,je to na ně složité...

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: z bytu do bytu

13. 2. 2014 21:42:1813. 2. 2014 21:42:18 VlKVlK ---.net.upcbroadband.cz

Sama, můžete, může.

odpovědětodpovědět Gravatar

Příhlášení k trvalénu pobytu na MÚ v Praze 9?

6. 2. 2014 11:15:146. 2. 2014 11:15:14 SimonaSimona ---.88.broadband12.iol.cz

Mám trvalé bydliště v Rakovníku u rodičů.

Pracuji a bydlím už více jak 10let v Praze 9.

Mohu se příhlásit k trvalénu pobytu na MÚ v Praze 9?

odpovědětodpovědět Gravatar

dočasně bez trvalého bydliště

Prodávám byt,budu kupovat jiný až dostanu peníze z prodeje,nový vlastník bytu mi neumožní na dva měsíce pronájem bytu, ale musím prodaný byt předat,odhlásit se z trvalého pobytu a dva měsíce bude trvat, než budu mít nové bydlení.Můj přítel který se mnou trvale bydlí je cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Jak tohle všechno nejlépe řešit ? Nevíme si rady.

Děkuju za odpověď.

Zuzka

odpovědětodpovědět Gravatar

Nezkoušet

25. 2. 2014 21:41:3025. 2. 2014 21:41:30 RobertRobert 89.233.160.---

Paráda . Zrušte pobyt na územíé čr . Nebudete se muset přihlásit ke svozu komunálnímu odpadu . Zanikne vám volební právo . V bance vás pošlou do pr... Exekutor si Vás stejně najde . A co auto ? Na malý a velký techničák nejse povini ohlásit změnu TP ? A co lékař . Jemu taky musíéte ohlásit změnu . Takže + nikde neošetří asi . Tohle zkoušet nebudu

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Nemam OP, jak ho znovu zjiskat?

25. 2. 2014 21:47:2125. 2. 2014 21:47:21 RobertRobert 89.233.160.---

například já potřeboval rondný list který sem ztratil tak sem musel za kurátorem který sídlil pár metrů -

odpovědětodpovědět Gravatar

zadluzenost

1. 3. 2014 19:54:361. 3. 2014 19:54:36 JakubJakub ---.lidos.cz

Ahoj, velmi zajimavy clanek ktery me velmi zaujal. zajima mne, jsem po krk zadluzeny, mam akorat movity majetek a to je vozidlo v cene 7tis kc. a bycikl v hodnote 10tis kc. pokud se odhlasim z trvaleho pobytu na uzemi CR sice tu budu dale pracovat a prestanu platit dluhy, prijde na mne exekuce, jenze kam na mne prijde? samozrejmne komunikace po telefonu to jisti. seberou mi bycikl a vozidlo. co mi dal muzou sebrat? srazky ze mzdy? to by jsem se nebal u soukromnika :-) jak se toto bude dale resit? diky za informace pokud o tomto neco vis. Jakub.

odpovědětodpovědět Gravatar

Bezdomovec.

Můj bratr, stáří 69 let je již 10 let bezdomovec. Matka prodala dům v kterém měl trvalé bydliště a pronajímá si pokoj hotelového typu v penzionu.

Posledních 8 let bratr žije v osadě Hracholusky u Plzně. Matka mu koupila obytný přívěs v kterém přebývá. Pobírá měsíčně 4000,- Kč. penze.

Sociální úřad by mu přispěl finančně,ale nemůže mu vyhovět, protože nemá trvalé bydliště.

Dotaz: Může dostat trvalý pobyt na obecním úřadě? Může obecní úřad jeho žádost o trvalý pobyt odmítnout? Děkuji za odpověď.

odpovědětodpovědět Gravatar

Platba za odpad pro občana Kanady

9. 3. 2014 8:39:439. 3. 2014 8:39:43 Brouček JanBrouček Jan ---.78-99-179.t-com.sk

Bývalý manžel mé dcery původem z Rumunska se v roku 2003 legálně vystěhoval do Kanady a tam po třech letech získal kanadské občanství. Měl od 2001 trvalý pobyt v našem domku. Teď ode mne chtějí doplatit odpady se sankcí za roky 2012 a 2013. Kdo mi poradí?

odpovědětodpovědět Gravatar

dotaz k clanku

15. 3. 2014 18:27:5015. 3. 2014 18:27:50 M.F.M.F. ---.onebill.managedbroadband.co.uk

Dobry den,

chtel bych znat moznost, jak se prehlasit k trvalemu bydlisti na MU v jinem meste, nez jsem doposud - to znamena hlasen jsem do baraku ve meste, kde jsem nikdy nebydlel, nyni bydlim v obci v karavanu, tam zas neni povoleno prihlasit se k trv. pobytu. Vyhovoval by mi tedy mestsky urad v obci, kde fyzicky bydlim. Urad me ale odmita s tvrzenim, ze po odhlaseni z objektu na urad lze jen pouze v tom stejnem meste. Je tady nejaka moznost jak je presvedcit?

Druha otazka je - co musi splnovat rekreacny objekt, aby mohl dostat nejake evidencni cislo s moznosti se do nej prihlasit k trvalemu bydlisti.

Dekuji

M.

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvalé bysliště na MÚ:

28. 3. 2014 17:46:2228. 3. 2014 17:46:22 MilanMilan ---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den,mám dotaz,jak si sám mohu přehlásit trvalé bydliště na Městský úřad, nejlépe písemnou formou,ať se tam nedohaduji.Děkuji.

odpovědětodpovědět Gravatar

jaK SE MAM PRIHLASIT NA URAD

6. 5. 2014 20:30:526. 5. 2014 20:30:52 mirekmirek ---.net.upcbroadband.cz

bydlim v praze uz dva roky ale trvali pobyt mam za prahou a mam stim jen same problemi jak je mone se prihlasit na mnestsky urad v praze dekuji za odpovjet

odpovědětodpovědět Gravatar

Datová schránka ještě jednou

23. 5. 2014 10:44:0923. 5. 2014 10:44:09 MilanMilan ---.heaven-czfree.net

Přínosný a vtipný článek.

Pokud jste se zabývyl datovou schránkou, chci se ujistit, zda máte nějaký zákonný podklad pro tvrzení, že úřad je povinen přednostně využít datovou schránku, pokud ji mám zřízenou.

Problém mám v tom, že přestože mám datovou schránku léta zřízenou, tak úřad mi doručuje poštu úřední deskou - a to i takový úřad, který mi do datové schránky již jinou zprávu dříve zasílal. Pokud je pravda, že takové doručení postrádá legitimitu, potom by to bylo zajímavé, ale nikde jsem si takový fakt nepotvrdil.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Datová schránka ještě jednou

9. 11. 2014 14:22:579. 11. 2014 14:22:57 RomanRoman ---.net.upcbroadband.cz

Stačí trošku googlit. Doručovací fikce se tomu říká.

odpovědětodpovědět Gravatar

great!

12. 7. 2014 19:01:5212. 7. 2014 19:01:52 LuckaLucka ---.net.upcbroadband.cz

Pobavilo :D Super :) Nebýt toho, že po státu něco chci, hned si jdu pro ranec zábavy zdarma.. :D

odpovědětodpovědět Gravatar

Problem s bydlistem

Vzhledem k tomu, ze diskuse je z roku 2011, nevim jestli je vas web funkcni. Jestlize je, mel bych prosbu o radu. Moji koplikovanou situaci nasledne popisu.

Diky Brustik

odpovědětodpovědět Gravatar

Inspirativní článek

jako OSVČ se spoustou nezaplacených faktur jsem se přihlásil na pracák,kde mi běží aspoň sociání a zdravotní,v případě zrušení trv.bydliště budu moci být dálé evidován?

odpovědětodpovědět Gravatar

potrebuji radu

28. 9. 2014 23:19:0928. 9. 2014 23:19:09 artemisartemis ---.netrun.cytanet.com.cy

ahojky chtela bych prosim poprosit o radu

ziju uz dva roky v cizine a neustale musim platit cestovni pojisteni ktere se nevztahuje na lekare takze kdyz zajdu v cizine k lekari platim si to sama. kdyz sem zapomela jeden den zaplatit a platila sem to o den pozdeji o par mesicu me upozornily na tento problem a neuznaly mi dlohodoby pobyt v cizine a platila sem neuveritelne penale. take nevyhoda toho je ze sest mesicu nemohu pracovat a pak si muzu najit praci coz tomu moc nerozumim. a tohle mi docela vadi. rada bych se techno poplatku zbavila.

ale take bych rada kdyz bych letela zpatky do ceska na dovolenou pokud bych mohla byt normalne osetrena zdarma a ne jak v zicine kde cena zacina od 1000kc a vice, to vas nemoc a vubec hospitalizace prejde.

jak jste psal zajimalo by mne kdyz bych pozdeji chtela neco vlastnit nebo mit zivnostensky list otevrit si svuj podnik slo by to?

mohla bych ho nejak dostat kdyz si zrusim trvaly pobyt? kdyz ziju v cizine trvaly pobyt tady muzu mit a byt registrovana.

a kdyz bych ho chtela zpatky a zit v cesku mohla bych opet o trvaly pobyt pozadat?

prosim odpoved na email

predem dekuji

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: potrebuji radu

Trvalý pobyt v ČR si můžete kdykoliv zpět ohlásit.

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvalý pobyt na městském úřadě

13. 10. 2014 11:53:1413. 10. 2014 11:53:14 Petr FelklPetr Felkl ---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den ,bydlím v pronajatém bytě kde majitelka si nepřeje můj trvalý pobyt- je to dohoda kterou nehodlám porušit -korespondenční adresu mám zažízenou do pronajatého bytu hned jak jsem se nastěhoval - ted mě přišlo rozhodnutí že vyhověl uřad mé trvalé bydliště na m.úřadě tím budu mýt novový OP na úřadě jak na to budou nahlížet banky a podobné instituce ,kde jim nahlásím novou OP korespondenční hlášenou mám veškerá korespondence chodí na korespondenční adresu Děkuji

Jsem už starší /75/, nemocná osoba. Potěšilo mě, že se můj syn, který už 15 let žije v zahraničí, chce vrátit domů, aby se o mne staral. Před těmi 15 lety jsem prodala byt na Moravě, kde se tím pádem už žádný z nás obou nezdržoval a koupila si byt kousek od Prahy. V Praze jsem od roku 1988 až do důchodu pracovala. Chtěla jsem syna trvale přihlásit na své nové adrese, ale bylo mi řečeno, že na ohlašovací úřad musí syn přijít s občankou sám. Vzhledem k tomu, že žije na opačném konci světa a už zde 15 let nebyl, samozřejmě se nemohl dostavit. Aby neztratil české občanství a nenabíhali mu dluhy, hradila jsem téměř celou dobu jeho pobytu v zahraničí veškeré jeho pohledávky osobně na městském úřadě na Moravě, až mi tam poradili, aby si syn ze zahraničí zažádal o zproštění poplatků /například za odpad/ s tím, že pošle potvrzení svého zaměstnavatele. Tím pádem měl městský úřad potvrzení. kde a na jaké adrese se syn nachází. Na žádné další pohledávky jsme nebyli ani já, ani on městským úřadem upozorněni ani, že by ho VZP hledala a nemohla mu dopisy doručit.

Když před těmi 15 lety odjížděl, zašel do Brna na VZP, kde si zaplatil na 4 měsíce cestovní pojištění do Austrálie a nahlásil jim, že tam jede za prací. /doklad o zaplacení cestovního pojištění i se jménem úřednice, se kterou jednal, mám/. Tehdy mu řekla, že pokud si tam zaplatí zahraniční pojištění /což učinil a má od zahraniční pojišťovny doklady/, nemusí tady platit poplatky, ale má se po příjezdu opět na VZP přihlásit. Právě proto jsem na VZP zašla /mám od něho plnou moc/, abych ho včas přihlásila. Dostala jsem odpověď, že syn dluží VZP 580 tisíc na pojistném, protože nevyplnil písemně nějaký formulář. Jsem z toho v šoku. To je větší částka, než cena mého jednopokojového bytu. Můj syn nelže, úřednice mu opravdu žádný formulář nenabídla /v té době byl ten zákon nový a on sám o něm nevěděl/. Mám zkušenost jinou. Když jsem si byla 3x platit cestovní pojištění, abych mohla jet za synem, pracovnice VZP kde žiji, mě vždy podrobně informovaly, daly mi veškeré formuláře a poučily mě, kde všude je mám vyplnit a co vzít s sebou. Pravdou je, že na práci v zahraničí jsem se neptala, protože jsem tam ve svém důchodcovském věku pracovat nechtěla. Maximálně, jak jsem na internetu zjistila, si mohu zažádat jménem syna, když mám jeho plnou moc, o zmírnění tvrdosti, tj. o odpuštění penále, ale to prý není stoprocentní. Moc vás prosím o radu, jak postupovat, abychom někde neudělali další chybu. Moc stojím o to, aby se syn vrátil a já mohla dožít vedle něho, ale zvažuji, zda se má za těchto podmínek vůbec vrátit. Bohužel tam nemá trvalé občanství, jen řádně platí veškeré pohledávky, jako jsou daně, pojištění a pod.

odpovědětodpovědět Gravatar

dotaz o cestovnim pasu

ziju uz 30 let v cizine a posledni trvaly pobyt mi umoznuje zadat o cestovni pas (aspon m to tak rekli, nerusit trvale bydliste), - obcansky prukaz nemam - ale ten trvaly pobyt prinasi placeni komunalnich sluzeb. otazka je dostanu bez problemu dalsi cestovni pas, kdyz v dotazniku na nej musim vyplnit trvale bydliste.

snad s eke mne odpoved jeste dostane, vidim, ze tento clanek uz je celkem stary

Iva

odpovědětodpovědět Gravatar

Bydlení na Slovensku

17. 12. 2014 8:22:2017. 12. 2014 8:22:20 AlenaAlena 77.48.245.---

Dobrý den, poradíte mi prosím . Prodáváme rodinný dům a chceme se přestěhovat do hor - na slovenskou stranu- cca 200 km

od současného bydliště.Jak potom řešit trvalý pobyt a ostatní - zdrav. pojišťovnu, pracovní úřad atd..

Děkuji moc za odpověď

odpovědětodpovědět Gravatar

Kto odborne poradí?

30. 12. 2014 18:05:5930. 12. 2014 18:05:59 MilošMiloš ---.248.broadband15.iol.cz

Som vlastníkom nemovitosti a dal som trvalý pobyt z nájmom na 1rok žene s jej dietatom.Už pol roka je ubytovaná na Azylovom dome asi na prechodnom bydlisku.Otázka:Možem jej a jej dcere zrušit trvalé bydlisko,nakolko má nejaké exekučky atd? Čo mám robit ak ich obecný úrad odmietne prihlásit? Bývam na malej dedinke na južnej Morave.Dakujem!

odpovědětodpovědět Gravatar

Rekl bych, ze to neni tak docela pravda...

Mily Michale,

v jedne - a obavam se, ze pouze v jedne - veci mas naprostou pravdu. Cesti statni urednici jsou casto nedostatecne vzdelani/trenovani a neumi samostatne resit problemy. Pokud jsou vystaveni neobvykle, komplexni situaci osobou, ktera je dostatecne "asertivni" (ja bych spis rekl agresivni - v anglictine pro to existuje vystizny vyraz "bully"), pak je docela velka sance, ze se nakonec chte-nechte poddaji - coz je evidentne i tebou popisovany pripad. Jestli je tedy tvym konickem, jak pises, testovani systemu, pak si muzes pogratulovat, jak jsi s nim krasne vymetl. Pokud by ovsem byli nasi statni urednici schopnejsi, byla by situace zrejme obracena, coz z tveho vitezstvi dela tak trochu Pyrrhovo.

Jadro problemu spociva v nepochopeni rozdilu mezi "trvalym pobytem", tedy trvalym vyskytovanim se na nejakem miste, a "mistem trvaleho pobytu", tak jak je definovan v citovanem zakone. Jak spravne pises, kazdy ma pravo se svobodne rozhodnout, zda bude v CR trvale pobyvat ci nikoliv - toto pravo je ostatne zaruceno Listinou zakladnich prav a svobod. Prelozeno do cestiny, kazdy ma pravo rozhodnout se vycestovat "trvale" do ciziny a nepobyvat v CR (stejne jako pravo zmenit nazor a do CR se vratit). Jak uvadi tebou citovany paragraf, v takovem pripade obcan oznami uradu, ze se rozhodl ukoncit trvaly pobyt v CR (opet, cesky "odcestovat z CR").

To ovsem neni to stejne, jako tebou uvadena moznost rozhodnout se zrusit si sam a dobrovolne "trvaly pobyt" (spravne by ovsem melo byt "misto trvaleho pobytu", protoze v tebou popisovanem pripade evidentne trvaly pobyt v CR stale pokracuje...) - obavam se, ze takovou moznost zakon nepripousti. Lze to dovodit z par. 3, odst. 3, pism. g): "V informacnim systemu se o obcanech vedou tyto udaje: ... g) adresa mista trvaleho pobytu". Tzn. kazdy obcan musi mit v evidenci zapsanu adresu mista trvaleho pobytu. Vyjimkou je, pokud trvale nepobyva na uzemi CR.

Z Par. 10, odst. 1 vyplyva, ze pokud fakticky pobyvas (zdrzujes se) na uzemi CR, pak mistem tveho pobytu je adresa tveho pobytu tamtez. Z dikce vety "obcan MUZE mit jen jedno misto pobytu" nelze dovozovat, ze jde o moznost volby, zakon pouze rika, ze neni mozne mit vice nez jedno misto trvaleho pobytu - jinymi slovy, musi mit pouze jedno a prave jedno. Pochopitelne je mozne mit misto trvaleho pobytu tzv. "na urade".

Shrnuto, pokud fakticky pobyvas na uzemi CR, musis mit v evidenci zapsanou adresu trvaleho pobytu, coz muze byt skutecna adresa tveho pobytu nebo adresa ohlasovny. Obcan ma povinnost nahlasit zmenu mista trvaleho pobytu. Muze se take rozhodnout odcestovat trvale do zahranici, pak si muze zrusit trvaly pobyt (nezamenovat s mistem trvaleho pobytu!) a pochopitelne pak ani nebude mit uvedenou adresu mista trvaleho pobytu v CR - ovsem pouze pokud trvale pobyva mimo CR!

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: Rekl bych, ze to neni tak docela pravda...

11. 1. 2015 11:03:5411. 1. 2015 11:03:54 pb.pb. ---.valachnet.cz

Nečekal jsem, že tady budu jednou na něco odpovídat.

V principu s předchozím příspěvkem v diskusi souhlasím. Úředníci jsou nedostatečně vzdělaní a netrénovaní.

Neznamená to ale, že je možné je donutit něco dělat. Dostanou-li se do nezvyklé situace, nevědí si s ní rady

a pokud se ji nepodaří převést na něco obvyklého, není s nimi žádné pořízení. Argumentace platnými zákony

či čímkoliv jiným je zbytečná. Úředník má strach, neví - nepracuje.

Problémem "trvalého pobytu" a "místa trvalého pobytu" je fakt, že "trvalý pobyt" je právo a "místo trvalého pobytu" je

z pohledu úředníka povinnost. Každý olezlý houmeles musí mít "místo trvalého pobytu", i kdyby to bylo na úřadě.

S "místem trvalého pobytu" jsou pak spojené další podmínky - nemůžu bydlet pod mostem, ve stanu, v mobilním domě.

Typicky znemožňuje "místo trvalého pobytu" nevhodně postavená nájemní smlouva. Na úřadě jsem bydlel téměř dvacet let,

než se podařilo najít vhodnou kombinaci pana domácího, spolubydlících a zákonů.

To, že stát dokázal přetavit právo občana na trvalý pobyt v povinnost mít "místo trvalého pobytu" přináší lidem nečekané problémy.

Že je třeba kvůli každé pitomosti jezdit desítky či stovky kilometrů na úřad z místa trvalého pobytu na "místo trvalého pobytu"

je jen drobnost. Zoufalé je, že vám na takové místo chodí i úřední lejstra, protože úředník doručovací adresu soustavně ignoruje.

V kombinaci s fikcí doručení to může být vražedná kombinace.

Nesedí-li "místo trvalého pobytu" s místem trvalého pobytu, je pro spoustu lidí nemožné dosáhnout třeba na příspěvek na bydlení.

Znám osobně dvě ženské s malými dětmi (tatínek v trapu), které by na příspěvěk na bydlení normálně nárok měly, ale pan domácí

jim řekl: "Jestli zjistím, že tady máte trvalý pobyt, letíte okamžitě pryč".

"Bludný kruh chudých rodin: Bez trvalého bydliště nedosáhnou na příspěvky".

http://www.novinky.cz/finance/282975-blu…

Perlička: stát si stěžuje, že se lidé nechtějí stěhovat za prací. Jednu dobu nás sedělo v kanceláři deset, přičemž osm z nás

mělo "místo trvalého pobytu" hodně, hodně daleko. Jak může nějaký statní úředník vypustit z huby takovou nehoráznost, že

se lidé za prací nestěhují? Podle čeho to statní úředník pozná, když informaci o přestěhování odmítá vzít na vědomí?

Lidi s "místem trvalého pobytu" na úřadě jsou úřady šikanovaní. Jako OSVČ bydlící na úřadě jsem s tím moc problémů neměl, ale

poslední roky už jsem na úřadech měl docela dost co vysvětlovat. Šikanující je pohled médií a veřejného mínění na lidi

s "místem trvalého pobytu" na úřadě - není vyjímečné, že otevřu noviny a čtu:

"Ať lidé s trvalým pobytem na úřadě přijdou o řidičák i živnosťák, žádají obce"

http://www.novinky.cz/domaci/351739-at-l…

Úředníci neberou ohledy na nikoho a na nic. Úředník mi přizná právo na trvalý pobyt, předepíše mi povinnost mít "místo

trvalého pobytu", ale upře mi právo zvolit "místo trvalého pobytu" libovolně (nemáte tam homologovaný splachovací záchod).

Jakýkoliv způsob, jak to úředníkům za jejich buzeraci osladit, je dobrý.

Osobně jsem za zrušení "místa trvalého pobytu" kompletně. Úřadu by mělo stačit vědět, kam mi má napsat či zavolat, na všechno

ostatní stejně už teď slouží ostatní registry (pozemkový úřad, katastrální úřad, živnostenský úřad, registr vozidel atd).

odpovědětodpovědět Gravatar

Cestovni pas

11. 1. 2015 10:11:0011. 1. 2015 10:11:00 Zuzana DennerleyZuzana Dennerley ---.red-81-32-185.dynamicip.rima-tde.net

Dobry den, zajimalo by me, zda je moznost prodlouzeni cestovniho pasu bez obcanskeho prukazu, pokavad nemam nadale trvaly pobyt v cr. Ziji dlohodobe v zahranici. A druha otazka,pokavad jsem byla odlahasena z posledniho trvakeho bydliste a stale nam tuto adresu v OP, automaticky jsem prihlasena na mistnim urade? Nebo si to musim ssma zmenit a jak ? Predem moc dekuji.

odpovědětodpovědět Gravatar

Nesmysl

14. 1. 2015 16:36:2914. 1. 2015 16:36:29 Zero mstitelZero mstitel ---.177.ver.pvip.cz

Přečtěte si §10 odst. 5. citovaného zákona

"Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen."

Z toho vyplývá, že Vás přehodí na adresu obecního / městského úřadu a ne že adresu vymažou ze všech seznamů.

Autor velmi pravděpodobně kecá.

odpovědětodpovědět Gravatar

Neodhlášení nájemníci hrozbou pro nové obyvatele?

Zajímavé informace. Napadá mě otázka - pokud jsou v bytovém domě stále ještě hlášeni "odstěhovaní"/bývalí nájemníci, byty koupil někdo jiný, mohli by mít tito majitelé (nový obyvatelé) nějaký problém, protože jsou tam stále hlášeni lidé, kteří už tam nejsou?? Dle výše zmíněného (a bylo mi to sděleno i na městském úřadu) není trvalé bydliště vázáno na konkrétní byt. Kam by tedy šel exekutor? Který byt by si vybral??

Měli by nový obyvatelé spěchat s odhlášením pobytu těch "nebydlících"? A mohou to vůbec udělat?

odpovědětodpovědět Gravatar

uredne overeny podpis

30. 1. 2015 12:25:1830. 1. 2015 12:25:18 JanaJana ---.115.130.110.wireless.dyn.drei.com

Po precteni Vaseho clanku, jsem se rozhodla ukoncit pobyt na uzemi CR, ale v zakone jsem nasla, ze podpis musi byt uredne overeny, pokud listinu nepodepisi pred urednikem na miste.....

Jak jste prisel na to, ze overeny byt nemusi?

Diky moc za odpoved.

odpovědětodpovědět Gravatar

dotaz

8. 2. 2015 11:14:388. 2. 2015 11:14:38 lubomir hlouseklubomir hlousek ---.net.upcbroadband.cz

Dobry den chci se zeptat popripade poradit jsem slovak zijici v CR pred lety jsem se tu ozenil a na zaklade snatku jsem si zrusil TP na uzemi SR a mel jsem ho v CR udelal jsem si RP to bylo v dobe pred vymenou RP za evropsky RP a jeste pred vymenou RP jsem se rozvedl cizinecka policie mi zrusila TP na uzemi CR a slovenska republika mi odmitla dat opet TP po roce 2011 kdy jsem mel povinost vymenit stary RP za novy mi tohle bylo odepreno zduvodu ze nemam na uzemi CR trvalej pobyt byl mi odebran a misto toho mi bylo vydani jen potvrzeni o odevzdani RP je rok 2015 a ja porad nemuzu donutit urady v CR o opetovne vydani RP i kdyz se v roce 2011 jednalo jen o vymenu jezdim sice dal i kdyz pri kontrole mi tvrdej ze se dopoustim prestupu nebo mozna trestneho cinu co stim a OP take nemam protoze pri zruseni TP na slovensku mi OP byl skartovan dekuji za radu jak vyresit tenhle problem co trva uz skoro 5let

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: dotaz

24. 4. 2015 0:28:3924. 4. 2015 0:28:39 De MentorDe Mentor ---.7.115.87.dyn.plus.net

Udelej si ridicak v jiny zemi, je platnej pro EU a tecka.

odpovědětodpovědět Gravatar

RE: dotaz

3. 8. 2015 15:27:433. 8. 2015 15:27:43 MichaelMichael ---.extedo.com

Rada "udelani" ridicaku v jiny zemi je opravdu rada nad zlato. Myslite, ze vam tam vystavi ridicak jen tak pro nic za nic? Musite zaplatit kurzy, ktere nebyvaji zrovna nejlevnejsi, v porovnani s CR mnohonasobne drazsi...

odpovědětodpovědět Gravatar

Prosím o ujasnění, Spěchá

Ahoj, hele mám to dost naštudované, ale potřeboval bych moje úvahy ještě odsouhlasit...

Mám v plánu skutečně odjet na dlouhou dobu do světa, nyní konkrétně do UK, už jsem tam jednou byl, ale nemohu zde najít zaměstnání tak jedu z5 s tím že mám trvalý pobyt u rodičů ....a teď :

Chci to vyřešit tak, že si zcela zruším pobyt v ČR, to znamená : že mi odpadne povinnost platit vodné a stočné a popelnice.

jelikož si zřídím u České spořitelný cestovní pojištění tak budu pojištěn na cesty i bez pojišťovny ...čili nebudu muset zpětně dokazovat, že jsem byl a pracoval v zahraničí jelikož, se zdravotní pojišťovnou nebudu mít už nic co dočinění..jenom po tom co si vyřídím odhlášení trvaleho pobyt v čr MUSIM DO ZDRAV.POJ. OHLASIT ZE JSEM UKONCIL TRVALY POBYT ?( čili mě odpadne problém s uředničenim u ZP a nebudu si muset platit dále ZP jelikož budu pojišten na cesty u ČS- kooperativa ).

Mám biometrický pas na 10 let , normálně když si budu chtít vyřídit druhý pas oznámím na úřadě že chci druhý pas z důvodů Zahraniční politiky ? Nebo jak to přesně řešit ?

Dále si mohu požádat o Občanský průkaz kde nebude napsáno trvalé bydliště, potom co odevzdám ten původní.... Čili na to abych si mohl zřídit účet u banky , nebo zřídit něco v zahraničí ...nebude stím žádný problém když tam nebudu mít napsané bydliště ? ...no a když odhlásím trvalý pobyt v ČR jak to bude napsáno v pase, případně jak řešit původní údaje v pase na 10let ... ?????

odpovědětodpovědět Gravatar

zdravotní pojištění

Může mi tu někdo sdělit jak a co udělat na zdravotní pojišťovně abych nemusel platit ?

zkrátka, když řeknu že odjíždím do zahraničí tak se nesmím 5 měsíců vracet , NEBO musím být nadále samoplátce zdravotního což dělá 1236,- ....

už mě to tu fakt štve jelikož je to fakt kocourkov.

A druhá věc je že když odevzdám kartičku a vycestuju dejme tomu do anglie, tak čím se prokážu v zahraničíkdyž nemám EVROPSKOU KARTICKU POJISTENI ( vím v angli musím mít NIN) ...Celkove nechapu jak prokazu ze jsem pojisten/nejsem pojisten, kdyz budu potrebovat osetrit...

Asi převezmu zodpovědnost za svůj život, vyseru se na celej SEN zdravotnictví a nasrat.

odpovědětodpovědět Gravatar

Trvalý pobyt

Zdravím, rád bych se zeptal zda je možné mít"trvalé bydliště" v nebytovém prostoru, v činžovním domě, s číslem popisným, v prostoru je toaleta s kuchynkou okno a vchod z ulice, tento prostor mám pronajatý řádnou smlouvou.

odpovědětodpovědět Gravatar

Zruseni trvaleho bydliste u deti

29. 3. 2015 14:40:0529. 3. 2015 14:40:05 Petr KotasekPetr Kotasek ---.cgn.dynamic.surfer.at

Prosim o info, jaky je postup u deti (bez vlastniho OP, pas maji). Mam jako rodic poslat oznameni pres datovou schranku a tim je to vyrizeno?

odpovědětodpovědět Gravatar

Udělení občaství zpoplatněno!

16. 4. 2015 10:19:3416. 4. 2015 10:19:34 Tomáš JednoTomáš Jedno ---.147.230.94.awnet.cz

Chválím článek. Škoda, že tento krok neřeší exekutorské řízení. Asi jediná věc, které se bojím.

Nícméně jsem chtěl upozornit, že od 1.1.2014 byly zavedeny poplatky za zřízení státního občanství a to u zletilého člověka až 2000 Kč, při slevě 500 Kč. Reference zde http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-no…